Veiligheid voor de burger

Veiligheid is het fundament voor een open en vrije samenleving. Alleen in een veilige samenleving krijgen verschillende individuen een gelijke kans om zichzelf te kunnen ontplooien. Veiligheid is een essentiële voorwaarde voor vrijheid, en tegelijkertijd kunnen veiligheidsinterventies de individuele vrijheid onevenredig onder druk zetten en inperken. Apeldoorn moet veilig zijn voor iedereen die hier woont, werkt of verblijft. Veilig in je eigen huis, veilig op straat, in parken en in bossen en veilig op het internet. Toezicht en controle zijn daarbij noodzakelijk, binnen de spelregels die we met elkaar afspreken. De gemeente mag geen nep-accounts gebruiken om mensen of groepen in de gaten te houden.

D66 wil versterking van de handhaving

De gemeente gaat zich in de visie van D66 inzetten om in samenwerking met de Politieacademie een boa- opleidingsprogramma neer te zetten en subsidieert deze. Hierdoor krijgen boa’s, door extra scholing, mogelijk meer bevoegdheden en wordt de relatie tussen politie en boa’s beter, doordat boa’s in Apeldoorn altijd “studenten“ zijn van de politieacademie.

In deze scholing moet speciale aandacht zijn voor het herkennen van signalen van ondermijning, het indringen van de (druggerelateerde) criminaliteit in de gewone economie, bijvoorbeeld via witwas-winkels of -horeca, het gebruik van panden (zoals schuren in het grote buitengebied) voor productie van drugs en de verkoop van drugs op straat. Natuurlijk moet er bij de scholing ruim aandacht besteed worden aan het risico van etnisch profileren bij het signaleren en handhaven. Zo ontwikkelen de deelnemers gereedschap voor het beter handhaven in een inclusieve samenleving.

Een preventieve aanpak is net zo belangrijk als de repressieve aanpak, zo niet belangrijker. Witwaspraktijken kunnen een stuk eenvoudiger worden aangepakt, indien mensen de verleidingen van het grote geld kunnen weerstaan en verdachte signalen worden doorgegeven aan de politie. Om die reden is ook het vertrouwen van burgers in hun eigen toekomst en in de politie belangrijk.

Veiligheid kan niet zonder goede bescherming van de privacy

D66 wil dat bij veiligheidsmaatregelen altijd rekening wordt gehouden met de invloed die deze maatregelen hebben op de privacy van inwoners. D66 is terughoudend bij het inzetten van cameratoezicht en preventief fouilleren, zeker als dergelijke maatregelen enkel leiden tot schijnveiligheid. De gemeenteraad moet altijd worden geraadpleegd voor inzet van deze instrumenten. Maatregelen om de veiligheid te versterken moeten ten dienste staan van de vrijheid van mensen. De vrijheid om veilig te wonen, uit te gaan, te demonstreren en om je zelf te zijn.

Bij de ontwikkeling van nieuwe systemen binnen de gemeente wordt vanaf het begin expliciet gekeken naar de beveiliging van persoonsgegevens en risico’s voor privacy. Bescherming van persoonsgegevens is ook een belangrijke voorwaarde voor subsidieverlening aan maatschappelijke organisaties. Waar dit samenwerking in de weg staat moet dit open worden besproken om tot hanteerbare oplossingen te komen. De Richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn hierbij leidend.

Naar een veiliger jaarwisseling

D66 staat achter het beperken van het afsteken van consumentenvuurwerk rond oud en nieuw tot de lichte categorie (F1). De negatieve gevolgen van zwaarder vuurwerk voor de veiligheid en gezondheid van mens en dier en voor de natuur zijn te groot. Wij willen het zwaardere F2-vuurwerk alleen nog toestaan in vuurwerkshows per buurt en dorp met getrainde vrijwilligers van dorps- en wijkverenigingen of bijvoorbeeld een vuurwerkgilde. Dit is veiliger voor de omgeving en voor hulpverleners als die toch in actie moeten komen. Bedrijven die nog vuurwerk mogen verkopen kunnen een rol spelen in de organisatie van deze shows. D66 vindt dat er voldoende ingezet moet worden op handhaving van het verbod.

Aandacht voor 5G

Regelmatig worden er nieuwe technologieën geïntroduceerd, denk bijvoorbeeld aan 5G. D66 kiest ervoor om in een vroeg stadium wetenschappelijk gefundeerde informatie te verschaffen over deze nieuwe technologie. Dat doen we op de gemeentelijke website. Daarop komen zowel voor- als tegenargumenten in duidelijke taal, zodat iedereen zich een goed beeld kan vormen. Deze informatie kan het startpunt zijn voor discussie en leiden tot goed gefundeerde strategische keuzes.