Apeldoorn als transparant en democratisch bestuursorgaan

Onze democratie is oud, maar nooit af. D66 pleit voor nieuwe aanvullingen op de vertegenwoordigende democratie.

Aan de gang met een burgerberaad

D66 wil in de komende jaren ervaringen opdoen met een burgerberaad binnen Apeldoorn. Een burgerberaad is een door loting samengestelde groep van circa 100 inwoners (representatief voor de bevolkingssamenstelling) die gezamenlijk een probleem analyseert en oplossingen voorstelt. De gemeenteraad moet vooraf helder aangeven wat ze met deze voorstellen doet. Mogelijke onderwerpen zijn  bijvoorbeeld de energietransitie, de jeugdzorg of natuur en recreatie op de Veluwe.

Het gesprek met de samenleving

D66 vindt het belangrijk dat de gemeenteraad goed in gesprek is met de inwoners en met bedrijven en organisaties. Wij willen dat de gemeenteraad regelmatig een themamaand organiseert en daarbinnen gesprekken voert met professionals en belanghebbenden. De gemeenteraad moet zich minder opstellen als volgers van de agenda van het college en meer zelf signaleren en agenderen. De nieuwe D66-fractie stelt zich daarom ten doel om jaarlijks minimaal twee eigen initiatiefvoorstellen in te dienen.

D66 wil actieve inbreng van inwoners stimuleren

D66 wil (groepen) burgers stimuleren om het recht van initiatief, het recht van petitie en het uitdaagrecht (right to challenge) te gaan gebruiken door hier meer aandacht aan te besteden, onder meer via geslaagde voorbeelden elders. Een concreet voorstel, digitaal ondersteund door minimaal 600 Apeldoorners, wordt altijd besproken in de gemeenteraad. D66 wil de referendumverordening zodanig aanpassen dat de drempel om een correctief referendum over een raadsbesluit aan te vragen wordt verlaagd.

Versterken van de positie van de gemeenteraad

Daarnaast wil D66 ook de positie van de gemeenteraad versterken door meer ondersteuning via de Griffie en door een hoger opleidingsbudget voor raadsleden. Daarnaast wil D66 een meer divers college van B&W. Meer diversiteit leidt tot meer verscheidenheid van inbreng en daardoor tot meer kwaliteit in het bestuur van de stad. D66 wil dat de gemeenteraad voorafgaand aan de benoeming van wethouders de kandidaat-wethouders in een openbare raadsvergadering hoort, zodat de inwoners van Apeldoorn een beter beeld hebben over wie hen gaan besturen.

Lokale media

De lokale én sociale media zijn van groot belang voor de lokale democratie. D66 wil dat de gemeente actief en begrijpelijk communiceert over ontwikkelingen in het beleid en over de onderwerpen op de raadsagenda.

Meer transparantie in de gemeentelijke samenwerkingsverbanden

Apeldoorn heeft door haar omvang en ligging een belangrijke rol in veel gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Deze rol en de belangen die op die gebieden spelen voor onze inwoners en bedrijven wordt te weinig in de gemeenteraad besproken. D66 wil dat elk gemeentelijk samenwerkingsverband en de ambities van Apeldoorn daarin minimaal twee keer per jaar inhoudelijk wordt besproken.