Onderwijs

Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een goede opleiding geeft je de vrijheid om je dromen na te jagen en je talenten ten volle te benutten, de vrijheid om je eigen plek te vinden in de maatschappij. Maar ook de vrijheid om de toekomst aan te kunnen, met alles wat er op je afkomt in een wereld die steeds sneller verandert. Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor de ontwikkeling van burgerschap en een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart levert. Dat is niet alleen omdat gelijke mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling rechtvaardig zijn naar elk individu, maar ook omdat we de overtuiging hebben dat het de sleutel is naar maatschappelijke vooruitgang. Hoe meer het individu de kans krijgt om zijn volle talent te verwezenlijken, hoe meer het individu van dat talent kan inzetten voor de samenleving als geheel.

Onderwijs ook speerpunt van lokaal beleid

Veel onderwijsbeleid is landelijk. D66 zet zich daar als onderwijspartij als geen ander voor in. Maar ook lokaal kunnen we verschil maken. D66 Apeldoorn ziet onderwijs daarom ook als een belangrijk speerpunt van lokaal beleid. We zorgen voor nieuwe kansen op elke leeftijd, investeren in geletterdheid en staan pal voor het behoud van bibliotheken.

Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. D66 wil dat alle leerlingen worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor is aandacht nodig; voor leerlingen die moeite hebben om mee te komen, maar ook voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken. Daarom maakt D66 zich hard voor het onderwijs in Apeldoorn, met eerlijke kansen voor iedereen, ongeacht hun afkomst. Goed onderwijs brengt kinderen van diverse achtergrond bij elkaar. Samen spelen en samen leren als basis voor samen leven.

D66 wil een gemeentelijk meldpunt waar ouders van kinderen met leerachterstanden, die niet draagkrachtig genoeg zijn om huiswerkbegeleiding te financieren, ondersteuning kunnen krijgen.

Beeld: D66 Landelijk

Een leven lang leren

Iedereen moet een leven lang kunnen blijven leren; onderwijs stopt niet na school of studie. Veel mensen hebben hiertoe de mogelijkheid via een werkgever. Voor wie dat niet heeft maakt de gemeente mogelijkheden: voor mensen in de bijstand, voor mensen zonder werk/inkomen, voor jongeren en ouderen. Daarbij is taalonderwijs voor allen met een taalachterstand onze eerste prioriteit. Taalachterstand leidt tot grotere risico’s op armoede en ongezondheid. D66 wil in alle dorpen vaste voorzieningen voor het lenen van (kinder-)boeken door een samenwerking tussen de scholen en CODA.

Daarnaast stimuleert de gemeente in gesprekken met onderwijsorganisaties het onderwijs in die sectoren waar Apeldoorn in de toekomst veel behoefte aan heeft: techniek (mede vanwege de verduurzaming van alle gebouwen) en zorg en onderwijs in digitale vaardigheden voor hen die dit niet van jongs af aan mee hebben gekregen.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Voorkomen van schooluitval

D66 wil dat alle jongeren met een diploma van school gaan. Zonder startkwalificatie lopen jongeren een groter risico op (jeugd)werkloosheid. De gemeente gaat met de scholen in gesprek om een beter beeld te krijgen waardoor jongeren voortijdig afhaken en te onderzoeken welke maatregelen het aantal uitvallers doet afnemen.

D66 verbetert schoolgebouwen

D66 wil een prettige en gezonde en veilige en uitdagende leeromgeving voor alle kinderen. Daarom wil D66 dat scholen duurzaam zijn en een gezond binnenklimaat hebben. Daarbij hoort ook voldoende ruimte voor groene initiatieven, zoals schooltuinen en groene schoolpleinen en -daken. Budgetten van schoolgebouwen zijn vaak zeer beperkt. D66 wil hier meer ruimte voor zodat scholen meer kunnen doen aan gezondheid en duurzaamheid.

De gemeente heeft door de zeggenschap over de huisvesting en de ruimtelijke ordening grip op de spreiding van basisscholen. Goed onderwijs betekent dat er een basisschool in de eigen wijk is, en zoveel mogelijk ook in het eigen dorp. De gemeente ondersteunt daarvoor samenwerking tussen scholen van verschillende signatuur.

D66 verbetert schoolgebouwen

D66 wil een prettige en gezonde en veilige en uitdagende leeromgeving voor alle kinderen. Daarom wil D66 dat scholen duurzaam zijn en een gezond binnenklimaat hebben. Daarbij hoort ook voldoende ruimte voor groene initiatieven, zoals schooltuinen en groene schoolpleinen en -daken. Budgetten van schoolgebouwen zijn vaak zeer beperkt. D66 wil hier meer ruimte voor zodat scholen meer kunnen doen aan gezondheid en duurzaamheid.

De gemeente heeft door de zeggenschap over de huisvesting en de ruimtelijke ordening grip op de spreiding van basisscholen. Goed onderwijs betekent dat er een basisschool in de eigen wijk is, en zoveel mogelijk ook in het eigen dorp. De gemeente ondersteunt daarvoor samenwerking tussen scholen van verschillende signatuur.

D66 stimuleert de ontwikkeling van brede scholen met een “rijke schooldag” voor ieder kind

D66 is voorstander van brede scholen die naast goed onderwijs ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur bieden. Een brede school is meer dan een gebouw; het is een gedeelde visie op samen leren en ontwikkelen. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig signaleren. We willen daarnaast onze kinderen breed voorbereiden op de samenleving, met aandacht voor burgerschap, digitalisering en seksuele en culturele verschillen. In de komende periode willen we minimaal twee brede scholen voor primair onderwijs in Apeldoorn realiseren.

Ontwikkeling van cultuureducatie

We willen aandacht voor cultuur, waaronder toneel en muziek, techniek, gezondheid (bewegingsonderwijs) en natuur in het onderwijs met les in duurzame oplossingen en gedrag ook buiten in de natuur. We dagen alle Apeldoornse scholen uit om een visie op cultuureducatie te ontwikkelen. Scholen met goede plannen krijgen budget om dit verder uit te werken. Mooie voorbeelden zijn Orkest in de Klas en het Leerorkest. De gemeente ondersteunt scholen in het regelen van collectief vervoer naar culturele instellingen zoals het Kröller-Müllermuseum.

Meer samenwerking tussen passend onderwijs en jeugdzorg

Gedwongen thuiszitten van kinderen is voor D66 onacceptabel. D66 is een voorstander van passend onderwijs waarbij elk kind een passende plek binnen het onderwijs krijgt. Het mag daarbij niet uitmaken of het kind moeite heeft om mee te komen of juist hoogbegaafd is. Maar ook speciaal onderwijs blijft broodnodig, het reguliere onderwijs kan niet alle problemen opvangen. De Schakelvoorziening kan hierin een belangrijke ondersteuning zijn.

D66 wil dat het passend onderwijs aansluit op de (jeugd)zorg, want beide gaan vaak hand in hand. Recente pilots laten ook zien dat kinderen beter geholpen zijn als budgetten vanuit zorg en onderwijs worden samengevoegd. Zorgteams op scholen en het CJG moeten snel schakelen opdat het onderwijzend personeel effectief wordt ontlast.

Team Taal: meer taalprogramma voor laaggeletterden

Te veel kinderen komen met taalachterstanden van school. En te veel volwassenen hebben nog steeds last van taalachterstanden die ze in hun jeugd hebben opgelopen. Voor al deze Apeldoorners starten we een taalprogramma naar Rotterdams voorbeeld, Team Taal, met inzet van professionals, Taalhuis Apeldoorn, de bibliotheek, scholen en betrokken vrijwilligers.

Goed mbo van groot belang voor Apeldoorn

Een goed mbo is belangrijk voor leerlingen én bedrijven. Om leerlingen te helpen een studiekeuze te maken, wil D66 dat zij meer inzicht krijgen in de baankansen voor het beroep waarvoor ze worden opgeleid. Dit gaan we samen met de Cleantechregio organiseren. In datzelfde verband verstevigen we de samenwerking tussen mbo, hbo en bedrijfsleven. D66 wil dat ondernemers in de regio de kans krijgen om mee te praten over de curriculumontwikkeling van ROC’s en het vmbo. Zij weten immers uit de praktijk waar de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan worden verbeterd. D66 ziet een goed mbo als een speerpunt voor Apeldoorn.

Kansen voor nieuwkomers

Nederland heeft de afgelopen jaren een groot aantal vluchtelingen opgevangen. Ook Apeldoorn draagt hieraan bij. Zowel voor henzelf als de samenleving is het van belang dat zij zo snel mogelijk de taal leren en meedoen op de arbeidsmarkt. D66 wil taalles vanaf dag 1 dat nieuwkomers in Apeldoorn aankomen. Statushouders kunnen gebruik maken van algemene voorzieningen voor taalonderwijs zoals het op te starten taalprogramma.

Apeldoorn Stagestad

Kennis uit schoolboeken moet je in de praktijk leren toepassen. Hiervoor zijn stages erg belangrijk. In Apeldoorn zijn veel kansen voor stages bij bedrijven en instellingen. D66 wil de ontwikkeling van Apeldoorn als stagestad versterken, met de nadruk op stages in techniek (denk aan installateurs ten behoeve van de duurzame transitie van woningen en kantoren) en in de zorg. Dat doen we onder meer door bij aanbestedingen eisen op te nemen voor het inzetten van stagemogelijkheden en onnodig beperkende eisen aan stageplaatsen bij scholen bespreekbaar te maken.

Vóór meer hoger onderwijs

D66 blijft streven naar meer hoger onderwijs in Apeldoorn. De aanwezigheid van een goed hbo en een goede samenwerking tussen hbo en mbo trekt ook de kwaliteit van het mbo omhoog.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.