Natuur in Apeldoorn

Het gaat dramatisch met de Veluwe, ons stamkapitaal, onze Apeldoornse achtertuin. Mezenjongen breken door kalkgebrek hun pootjes in het nest, eiken sterven en vogels verdwijnen. De oorzaak: stikstofvervuiling. De Veluwe is een geliefd gebied voor miljoenen Nederlanders, zeker in coronatijd is de Veluwe als toeristisch toplandschap weer prominenter in het vizier gekomen. De Veluwe is voor Apeldoorn van belang, niet alleen als fantastische leefomgeving, maar ook voor de vrijetijdseconomie.

Deltaplan voor de biodiversiteit

D66 wil dat de gemeente een deltaplan voor de biodiversiteit en natuurherstel opstelt. Bijzondere kleine natuurgebieden zoals het Veen bij het Apeldoorns Kanaal en de moeras- en stuifzandgebieden bij Kootwijk worden extra beschermd en waar mogelijk uitgebreid. Het Beekbergerwoud is een natuur- en recreatiegebied dat langzaam wordt ontdekt en waarvan de waarde met de jaren toeneemt. D66 wil dat er in de omgeving maatregelen worden genomen om de verdroging in het bos tegen te gaan.

We planten meer bomen

We willen meer aanplant van bomen in het buitengebied, deels in houtsingels langs perceelsgrenzen en landelijke wegen, deels in bosvlakken. Alleen bomen kappen als het echt noodzakelijk is voor veiligheid of voor noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Voor elke gekapte boom planten we twee bomen terug. Binnen de bebouwde kom zoeken we meer ruimte voor “tiny forests”, meer natuurlijk groen voor vlinders en bijen en voor natuurontwikkeling langs de sprengen. Tijdelijke gaten in de stad vullen we op met tijdelijk groen, voor de insecten zoals bijen, om in te spelen, of om groenten en kruiden te verbouwen.

Gebiedsgerichte participatieve stikstofaanpak

De emissies van fijnstof, stikstof en fosfaat overschrijden de normen en vragen om een proactieve houding van de gemeente. Zo kan er samen met boeren gekeken worden naar manieren om hun uitstoot terug te brengen en meer natuurinclusief te boeren. Ruimte voor extensivering of verplaatsing van bedrijven kan dan ook nodig zijn. Daarbij ziet D66 mogelijkheden om op vrijkomende agrarische bedrijfslocaties woningen te bouwen of ze terug te geven aan de natuur. De gemeente moet de regie nemen om samen met provincie, rijk en lokale inwoners en agrarische ondernemers de stikstofproblematiek aan te pakken. We vragen een actief handhavingsbeleid van de gemeente op fijnstof-, stikstof- en fosfaatmaatregelen.

Bij het afgeven van vergunningen moet ook goed worden gekeken naar de effecten op natuur, milieu, uitstoot en alle andere geldende regels.

Beeld: Hoge Veluwe