Mobiliteit

D66 kiest voor meer ruimte voor fietsers, wandelaars en het openbaar vervoer en minder ruimte voor de auto. De auto neemt nu teveel ruimte in, dat kan en moet anders. Dat is goed voor onze gezondheid, het milieu en de verkeersveiligheid. Dit betekent meer woonstraten, fietsstraten en 30 km/uur wegen. We stimuleren gedeeld autogebruik (met name ook in de dorpen) om de toename van het aantal auto’s per woning te beperken. D66 ziet de straat als verblijfsruimte voor iedereen, met minder dominantie van geparkeerde auto’s. We subsidiëren initiatieven in buurten om parkeerruimte in de straat om te zetten naar leefruimte en groen.

Apeldoorn klaar maken voor 100% elektrisch rijden

Apeldoorn moet zich voorbereiden op 100% elektrisch rijden. Dat betekent dat er buurt- en dorpsgerichte plannen voor laadpalen moeten komen (met voordelen voor deelauto’s), onderzoek naar opladen via de straatverlichting, dat logistiek transport naar de binnenstad en naar woonwijken zo snel mogelijk helemaal elektrisch is en er vanaf 2024 alleen elektrische scooters/brommers mogen rijden. Omdat elektrisch de norm wordt bouwen we gratis parkeren voor elektrische auto’s af. Ook elektrische auto’s staan meer stil dan ze rijden, en nemen dus gemeenschapsruimte in beslag.

Investeer in de fiets

De beste manier om mensen meer te laten fietsen is door fietsroutes veiliger te maken. Veel wegen zijn nog te veel ingesteld op autoverkeer. Vooral met de opkomst van elektrisch fietsen is het noodzakelijk om te investeren in veilige fietspaden via aanleg, verbreding en verbetering van fietspaden. De Kapelstraat is voor fietsers een belangrijke route door het centrum. D66 wil hier een wandelstraat van maken waar de fiets te gast is. D66 wil ook meer parkeerplaatsen voor fietsers in het centrum om de winkelstraten vrij te kunnen houden van geparkeerde fietsen.

Alle dorpen krijgen een betere (comfort, veiligheid) (snel-)fietsroute naar de stad en alle wijken krijgen betere fietsverbindingen met het centrum en de stations. Onderdeel daarvan kan een nieuwe doorstroomroute zijn langs het spoor tussen Station Osseveld via Apeldoorn Centraal naar de Laan van Spitsbergen. D66 pleit voor de ontwikkeling van een betere fietsroute naar Voorst en Zutphen in regionaal verband.

D66 is blij met private initiatieven als de groene elektrische deelscooters. Wel is meer aandacht nodig voor handhaving van de afgesproken stallingsplekken. De stoepen moeten veilig en toegankelijk blijven, juist ook voor mensen met een rolstoel of een rollator die minder makkelijk even van de stoep af gaan.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Veiligheid door verlagen van de snelheid

Binnen de bebouwde kom wordt 30 km/uur de norm. Straten moeten veiliger worden voor fietsers, voetgangers en spelende kinderen. We zien nog veel te veel ongelukken op wegen van 50 km/uur zonder vrij liggende fietspaden. De 50 km/uur kan blijven op belangrijke wegen waar vrij liggende fietspaden zijn.

D66 heeft de 60-km regeling voor de weg lans het Apeldoorns Kanaal richting Loenen ondersteund en wil deze maximumsnelheid hier handhaven met trajectcontroles. We pleiten ook voor 60 km/uur op wegen door natuurgebieden.

Busvervoer

  • Het openbaar vervoer staat onder druk door de terugval in de corona-pandemie. D66 wil dat de gemeente invloed uitoefent bij de provincie om het busvervoer op peil te houden voor de wijken en de dorpen.
  • D66 wil de buurtbusinitiatieven die door corona zijn gestopt een nieuw leven inblazen, zo nodig met een opstartsubsidie vanuit de gemeente.
  • D66 wil verder dat de gemeente met partners nader onderzoek doet naar het verbeteren van de directe OV-verbindingen met Arnhem en Zwolle.

Station Apeldoorn-west

D66 is altijd voorstander geweest van een treinstation aan de westzijde van Apeldoorn. Een station in Orden biedt veel inwoners een extra treinstation dicht bij huis, is goed voor het milieu en biedt een mogelijke oplossing voor de parkeer- en verkeersproblemen in de buurt rondom de attracties Apenheul, Julianatoren en Paleis het Loo. Rondom dit station ziet D66 een nieuw woon- en werkgebied Brouwersmolen. En een betaalbare P&R-voorziening met een goede OV-verbinding met het centrum en met de recreatieve attracties.

Geen laagvliegroutes over de Veluwe

D66 verzet zich fel tegen eventuele laagvliegroutes als gevolg van de opening van Lelystad Airport. Voor D66 is herindeling van het luchtruim noodzakelijk voordat het vliegveld opengaat. Daarnaast mag het vliegveld alleen open als daardoor ook echt vluchten verplaatsen vanaf Schiphol Airport en niet ten behoeve van nieuwe groei. Opening van het vliegveld mag niet leiden tot een groei van de uitstoot (stikstof, CO2) van de luchtvaart als geheel. In de praktijk betekenen deze voorwaarden dat het vliegveld géén vakantieluchthaven kan worden.

Vliegveld Teuge

Apeldoorn moet als aandeelhouder van vliegveld Teuge steviger sturen in het terugdringen van de CO2 uitstoot dan nu in het luchthavenbesluit Teuge is opgenomen. Teuge moet versnelt in transitie naar duurzame innovatie, educatie en afname van de geluidshinder en stikstofemissies.