D66 investeert in de bestaande stad en het versterken van de dorpen

D66 wil zorgvuldig omgaan met de bestaande ruimte. Er zijn veel woningen nodig. D66 wil eerst de bestaande stad optimaal benutten en de dorpen versterken in plaats van traditioneel te kiezen voor bouwen op een maagdelijk stuk weiland. Investeren in de bestaande stad is ook goed voor de levendigheid en sociale veiligheid. Voor nieuwbouw is de aanwezigheid van publieke voorzieningen, (OV-)infrastructuur en de bescherming van de natuur randvoorwaarde.

Die nieuwe gebieden ontwikkelen we samen met toekomstige bewoners, ook via particulier opdrachtgeverschap en collectieve woonvormen.

D66 wil wijken vernieuwen

In wijken als De Maten, Zuid, Orden en Zevenhuizen wonen mensen vaak al jaren met veel plezier. In de loop der jaren zijn delen van deze wijken ook vergrijsd geraakt en wat sleets geworden. Het aanpakken van de openbare ruimte, het verduurzamen van woningen en het toevoegen van diverse types woningen zodat bewoners kunnen doorverhuizen naar een passende woning in hun eigen wijk moet voorrang krijgen boven nieuwbouw van een nieuwe wijk buiten de stad.

D66 wil prioriteit voor nieuwe woonbuurten op oude bedrijventerreinen

We gaan door met het transformeren van verouderde bedrijvengebieden naar fijne woonwijken. Dat levert geweldige woonbuurten op met hun eigen sfeer en dicht bij alle voorzieningen van de stad. Sparta, Ugchelen buiten en de Vlijt zijn voorbeelden dichtbij alle voorzieningen. Er is nog veel mogelijk op bijvoorbeeld Kayersdijk, Veldhuis en de Sleutelbloemstraat. Maar ook bijvoorbeeld de Brouwersmolen in Apeldoorn zuidwest biedt kansen voor woningbouw. D66 wil voorrang aan transformatie geven boven het bouwen buiten de bebouwde kom.

D66 wil dorpen versterken

In de dorpen is de behoefte aan woningen ook groot. In deze gemeenschappen kunnen jongeren en ouderen geen passende woningen vinden en dreigen voorzieningen te verdwijnen. D66 wil voldoende mogelijkheden om in de dorpen te bouwen. Bijvoorbeeld richting Lieren langs de spoorlijn naar Dieren, in combinatie met het gebruik van deze spoorlijn voor de verbinding met het station. Of meer ruimte voor de transformatie van agrarische bedrijven voor woningen in Uddel en daarmee én het stikstofprobleem én het woningtekort aanpakken. Versterken van bestaande dorpen, in plaats van een nieuw dorp bouwen.

Bouwen buiten de bebouwde kom als het echt niet anders kan

Het maken van goede verbindingen met de stad en over het kanaal is kostbaar. De zorg van D66 is dat een woonwijk of dorp in de Beekbergsebroek vooral een niet duurzame autolocatie zal worden gericht op de nabijheid van de A1 voor mensen die in de Randstad werken. Woningen in de Beekbergsebroek zijn voor D66 daarom pas een optie als het echt niet anders kan. Wij willen daar in de komende jaren een energielandschap ontwikkelen.

D66 zet in op betaalbare woningen

D66 wil woningen bouwen waar de meeste behoefte aan is bij onze eigen inwoners: meer woningen in de stad en in de dorpen voor midden- en lage inkomens, voor docenten en studenten, voor werknemers in de zorg en voor praktisch opgeleiden. Voor starters en voor senioren. D66 wil meer casco-bouw om mensen in staat te stellen goedkoop te kopen en zelf af te bouwen. Een mooi voorbeeld is het oude Postkantoor.

We zien in de Randstad dat huizen, ook nieuwbouw, steeds vaker worden gekocht door beleggers die vervolgens gaan verhuren. Wij vinden dit in Apeldoorn niet wenselijk. De koper moet ook echt in het huis gaan wonen. D66 wil dat de Apeldoorn zelf de regie houdt om speculatie te voorkomen. Door de mogelijkheden voor beleggers te beperken, bijvoorbeeld met een verhuurverbod, drukken we ook de groei van de huizenprijzen.

Apeldoorn zorgt voor voldoende standplaatsen voor woonwagens en fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten en daklozen.

Apeldoorns bouwen is natuurinclusief

Nieuwbouw en verbouw van woningen, kantoren en andere bedrijfsgebouwen is circulair (zonder dat afval ontstaat), zoveel mogelijk gebaseerd op houtbouw (Veluws bouwen), flexibel en modulair, compact en natuurinclusief. Een materialenpaspoort bij iedere woning zorgt dat bij sloop de bouwmaterialen weer kunnen dienen als grondstoffen voor nieuwe woningen.

Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen moeten initiatiefnemers aangeven op welke wijze ze de biodiversiteit kunnen versterken.
D66 wil meer bomen in de stad en in de dorpen. Voor elke boom die voor nieuwbouw of om een andere reden gekapt moet worden planten we twee bomen terug.

Wij vragen van wooncorporaties dat zij hun daken verduurzamen met zonnepanelen en, waar dat mogelijk is, vergroenen door het aanleggen van een groen dak. De gemeente moet hier met de corporaties nadere afspraken over maken. Voor eigenaren wordt de subsidieregeling voor groene daken verruimd.

Op elke nieuwbouwlocatie starten we in een toekomstig parkgebied met een kleine kwekerij waar toekomstige bewoners samen kunnen komen. We kweken hier kleine bomen die mensen later in hun tuinen kunnen plaatsen. Wijkbewoners betrekken we actief bij het onderhoud van het groen in de openbare ruimte.  Ze mogen hier met fruitbomen en een openbare kruidentuin in elk park ook letterlijk de vruchten van plukken.

Leegstaand aanpakken

Er zijn veel leegstaande kantoren en winkels in Apeldoorn. De coronacrisis heeft het online winkelen en het thuiswerken gestimuleerd. Leegstand is niet duurzaam en er is grote behoefte aan woningen. D66 wil een actieve aanpak om winkelpanden en kantoren om te zetten naar woningen en nieuwbouw van kantoren en winkels te baseren op behoefteonderzoek. De gemeente moet nu echt werk maken met de beloofde herontwikkeling van het Centraal Beheer-gebouw langs de Prins Willem-Alexanderlaan.

Centraal Beheer gebouw Beeld: Ronald Tilleman