Integratie & Inburgering

Taalles en betrokkenheid vanaf dag 1

1 januari 2022 gaat de nieuwe inburgeringswet in, de wet die gemeenten meer regie geeft over de inburgering van nieuwkomers. De gemeente is dan aan zet om ervoor te zorgen dat alle nieuwkomers in Apeldoorn de kans krijgen om volwaardig mee te doen. Niet eindeloos wachten op een status, maar taalles en betrokkenheid bij de samenleving vanaf de dag dat ze in Apeldoorn aankomen.

Gemeenten en nieuwkomers krijgen onder de nieuwe wet een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de inburgering. Dit krijgt onder meer gestalte in het samen maken van een (verplicht) persoonlijk inburgeringsplan (PIP). D66 wil hierin uitgaan van de specifieke expertises van elk persoon, en met gerichte bijscholing, met behoud van uitkering, mensen in staat stellen zo snel mogelijk in Nederland hun eigen expertise weer op te pakken. We betrekken de ervaringen van de inburgerraad hierbij via een cliëntenpanel.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Integreren doe je samen

Als D66 houden we ook oog voor wat mensen onderling kunnen doen. De rol die ondernemers, verenigingen en vrijwilligers kunnen spelen in werk, taal en de ontwikkeling van een netwerk is een belangrijk element van integratie.

Integreer het AZC in de stad

D66 ondersteunt de komst van een AZC op het GGNet-terrein. Daarbij gaan we uit van het met de omwonenden afgesproken maximaal aantal bewoners (600). Daarnaast zou er een kleinere dependance dichter bij het centrum kunnen komen als het AZC goed op gang is gekomen en na een eerste evaluatie met de omwonenden. Om integratie te bevorderen is het goed dat het AZC wordt verrijkt met andere functies (cultuur, onderwijs, horeca) voor inwoners van Apeldoorn.

D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen

Voor nieuwkomers betekent dat concreet dat wij ze in staat willen stellen hun eigen leven vorm te geven. Wij zien dat nieuwkomers meer zijn dan vluchtelingen en hebben daar vanaf de start, bij inburgering en verdere ontwikkeling, oog voor. We zorgen dat goede ondersteuning op het gebied van taal en meedoen toegankelijk is voor iedereen die dat nodig heeft, ook voor mensen die geen vluchteling zijn. We zien in dat goede integratie en inburgering altijd start met het luisteren naar nieuwkomers zelf om te horen wat zij nodig hebben om hun leven vorm te geven. Nieuwkomers hebben een andere start, maar ze verdienen dezelfde kansen.