Gezondheid en zorg

D66 zet in op preventie en een gezonde leefomgeving

Leefstijl is een persoonlijke keuze, maar doet ertoe. Een gezonde leefstijl in een gezonde omgeving zorgt ervoor dat je beter in je vel komt te zitten. Dit kan ziekte voorkomen en behandelingen overbodig maken.

Voldoende bewegen en goede voeding vormen de basis voor een samenleving waarin we gezondheid meer vanuit preventie ondersteunen. D66 pleit voor een gezonde leefomgeving. We richten buurten in op wandelen (goede wandelroutes) en op buiten zijn. We verbreden het idee van de gezonde school (met veel aandacht voor bewegen, een gezonde binnenlucht, vers fruit) naar gezonde sportparken (inclusief kantines met gezonde keuzes) en gezonde buurten (speelruimte, moestuinen, schooltuinen, plukfruit, gezonde lucht).

D66 vindt ook dat Apeldoorn zich aan moet sluiten bij het Schone Luchtakkoord. Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Het is een akkoord tussen Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten. Samen streven de deelnemende partijen naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. 

Wij stimuleren de productie van regionaal/lokaal voedsel via bijvoorbeeld de Herenboerderijen, buurtmoestuinen, Stadsakkers en een voedselbos en de lokale verkoop via (biologische) markten.

Beeld: Nanette de Jong

D66 wil samenwerken aan preventieprogramma’s met buurtassistenten en leefstijlcoaches

D66 wil dat de gemeente samen met zorgverzekeraars preventieprogramma’s start gericht op experimenten en ondersteuning van best passende preventiemiddelen die zichzelf terugverdienen met lagere zorgkosten op termijn. Gezonde leefstijladvisering begint al voor de geboorte en gaat levenslang door. Met buurtassistenten en leefstijlcoaches zoeken we mensen actief op, zowel live als digitaal. Coaches en buurtassistenten zijn verantwoordelijk om vanuit de wijk inwoners die lijden aan “sociale eenzaamheid” te ondersteunen en te verbinden met de wijk. Bij elke vraag over wat mensen nodig hebben om gezond ouder te worden, stellen we ook de vraag wat mensen zelf kunnen bijdragen aan hun eigen omgeving. Meedoen in de samenleving is het belangrijkste medicijn tegen eenzaamheid.

Wmo huishoudelijke hulp voor wie het nodig heeft

De vraag naar huishoudelijke hulp via de Wmo is te groot geworden doordat ook mensen die dit goed zelf kunnen betalen deze hulp kunnen aanvragen. Om budgetten gericht te houden op mensen die het echt nodig hebben is D66 voor een drempel in deze regeling of een hogere eigen bijdrage zodat een groter deel van de hulp terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben. We moeten dit landelijk regelen, en daar gebruiken we ook onze lijnen met de landelijke politiek voor.

D66 ondersteunt de werknemers in de zorg

Gezondheidszorg is een belangrijke sector voor de Apeldoornse economie en de werkgelegenheid in de zorg zal de komende tijd alleen maar groeien. D66 wil daarom de huisvesting van zorgopleidingen in de stad stimuleren/faciliteren. Bij gemeentelijke aanbestedingen in de zorg letten we op eerlijke salarissen, maximale winstmarges en een minimumpercentage vast personeel. De zorggelden moeten rechtmatig worden besteed; dat verdient blijvende aandacht en daarom moet de wildgroei aan kleine zorginstellingen, zoals die zijn ontstaan de afgelopen jaren, worden teruggedrongen.

Aandacht voor ouderen; kleinschalige zorg in eigen wijk of dorp

Naarmate mensen meer zorg nodig hebben én langer thuis blijven wonen, is het belangrijk dat de juiste zorg in de buurt is en je niet vereenzaamt. Denk aan wonen in/nabij complexen waar die zorg (medisch/eten/ schoonmaak) ook georganiseerd kan worden in eigen wijk of dorp. D66 wil daarom dat er voor ouderen kleinschalige zorg in eigen wijk of buurt mogelijk is. Voor permanente bewoning en ook voor kortdurend verblijf, bijvoorbeeld na een ongeval of operatie (buurtzotel). We starten een proef om in twee wijken en twee dorpen samen met ouderen te bespreken waar behoefte aan is, om dat vervolgens ook met partners te realiseren, met formele en informele zorg en het Platform Ertoe Doen.

D66 ziet het belang van informele zorg

De inzet van vrijwilligers en mantelzorgers is van onschatbare waarde. De hulp die zij onder andere via De Kap kunnen vragen blijft gegarandeerd. Mantelzorgers hebben vaak te weinig tijd. De introductie van de Stadspas voor hen moet daarom zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt. D66 wil meer ruimte voor respijtzorg.
Jeugdige mantelzorgers krijgen extra mogelijkheden om ontlast te worden opdat zij kind kunnen blijven en zichzelf kunnen ontwikkelen. D66 wil hiervoor meer professionele hulp inzetten in gezinnen waar mantelzorg door jongeren aan de orde van de dag is.

De jeugdzorg moet echt anders

Er komen steeds meer kinderen in de jeugdzorg. Landelijk wil D66 de zwaardere gevallen terug brengen naar de verantwoordelijkheid van een hogere overheid. Maar zolang de gemeente verantwoordelijk is voor de opvang en begeleiding moeten we binnen de huidige structuur stap voor stap verbeteren. Minder complex is misschien niet mogelijk; meer menselijk wel. Maatwerk en de menselijke maat moeten voorop staan. Mensen moeten zich gehoord voelen en hulp krijgen waar ze werkelijk iets aan hebben.

Jeugdzorg en jeugdhulp moet bijdragen aan het veilig thuis opgroeien van kinderen. Dat betekent onder meer dat we vechtscheidingen moeten zien te voorkomen, dat we intergenerationeel trauma behandelen en dat we niet uitgaan van dwang en drang in de jeugdzorg. Uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling mag alleen als er sprake is van mishandeling (lichamelijk, emotioneel, verwaarlozing). Ook moet het niet voorkomen dat relatief kleine huurschulden kunnen leiden tot opzegging van huur en via die weg tot het in verdere problemen brengen van kinderen.

Vanaf de eerste dag dat de jeugdbescherming ingrijpt, is een veel betere rechtsbescherming van kind en ouders noodzakelijk. Dat leidt ook tot een betere samenwerking met ouders, want door te waken over hun rechten en die van hun kinderen, behouden zij hun vertrouwen.

Kinderen met lichte problemen krijgen nu te snel een etiket en komen daarmee in het domein van de zorg. Problemen horen echter ook bij de opvoeding en bij het leven. We moeten kinderen (en volwassenen) meer benaderen op basis van wie ze zijn dan op basis van wat ze presteren. Preventie door een meer ontspannen benadering.

We zetten (jeugd)zorg door tussen 18 en 23 jaar om te voorkomen dat jongeren vanaf 18 jaar in een gat vallen. Via het CJG waken we over kinderen met kleinere problemen. We stimuleren dat ze veilig thuis kunnen blijven wonen. Onder meer door kortere trajecten en sneller af te schalen. Als ze niet thuis kunnen blijven moet er voldoende zelfstandige woonruimte zijn, zowel in de vorm van betaalbare zelfstandige wooneenheden als in de vorm van begeleid wonen.