Onze dorpen

Van de ruim 165.000 inwoners wonen er ongeveer 25.000 in onze dorpen en buurtschappen. Beekbergen, Beemte-Broekland, Lieren, Loenen, Hoenderloo, Hoog-Soeren, Klarenbeek, Meerveld, Nieuw Milligen, Oosterhuizen, Radio Kootwijk, Uddel, Ugchelen, Veldhuizen, Wenum-Wiesel en Zilven. D66 ziet een aantal punten die voor alle dorpen relevant zijn en daarnaast enkele specifieke issues per dorp.

De dorpen als gemengde woongebieden voor jong en oud

D66 wil dat in alle dorpen voldoende ruimte is of komt om jongeren in staat te stellen een eigen starterswoning te vinden en ouderen in staat te stellen om in eigen dorp een woonvoorziening te vinden waar voldoende basiszorg aanwezig is. In de dorpen zit veel energie om dit in eigen beheer te ontwikkelen. Via collectief particulier opdrachtgeverschap liggen er goede kansen om te borgen dat deze woningen ook inderdaad bij de doelgroep terecht komen. Dorpseigen groei met en door de eigen inwoners.

In veel dorpen is sprake van een mix van wonen en werken. Deze mix is aantrekkelijk maar soms leiden hindercirkels van bedrijven tot onhandige beperkingen voor de ontwikkeling van woningen. In die gevallen moet de gemeente actief kijken naar de uitplaatsing van bedrijven naar bedrijventerreinen in de buurt waardoor meer ruimte voor woningen ontstaat. Datzelfde geldt voor locaties waar vanwege een historisch gegroeid bedrijventerrein sprake is van transport met grote vrachtauto’s over wegen en door gebieden die daar vanwege verkeersveiligheid en hinder voor omwonenden niet geschikt voor zijn.


Nabijheid en bereikbaarheid van voorzieningen

Voorzieningen voor onderwijs, cultuur, zorg en sport behoren tot de basisinfrastructuur van buurten en daarmee ook van onze dorpen. D66 wil dat de gemeente zich inspant om deze voorzieningen in elk dorp zoveel als mogelijk in stand te houden. Ze moeten goed bereikbaar zijn per fiets en buurtbus. Omdat het niet houdbaar is om in alle dorpen deze basisinfrastructuur volledig in stand te houden hebben alle dorpen ook een goede OV- en fietsverbinding met Apeldoorn en de meest nabije andere dorpen nodig. D66 wil knelpunten hierin de komende jaren oplossen. In elk dorp moet wel minimaal een ontmoetingslocatie zijn om projecten tegen eenzaamheid en zorg voor elkaar te faciliteren.

Een goede en betrouwbare internetvoorziening is van belang voor werk en zorg aan huis. Waar dit in de dorpen nog onvoldoende aanwezig is stimuleren we de uitbreiding van het glasvezelnetwerk.

Energietransitie in de dorpen

In veel dorpen spelen initiatieven van ontwikkelaars voor zonneparken. D66 ziet de klimaatverandering als een grote bedreiging voor onze welvaart en vindt daarom dat we ook in Apeldoorn onze bijdrage moeten leveren aan de opwekking van duurzame energie uit zon of wind. We doen zoveel mogelijk zon-op-dak, op bedrijventerreinen en gekoppeld aan bestaande grootschalige infrastructuur. Zonneparken in de open ruimte is de laatste stap en daarbij is het voor D66 belangrijk dat bewoners vanuit de dorpen de kans krijgen hierin mee te doen opdat de opbrengsten van de zonneparken ook zoveel mogelijk in de eigen omgeving terecht komen. Elk park moet bijdragen aan een omgevingsfonds waaruit investeringen voor de dorpen kunnen worden gedaan. Nieuwe zonneparken moeten natuurinclusief ontwikkeld worden.

Veilgheid in de dorpen

In (vrijwel) alle dorpen is verkeersveiligheid een aandachtspunt. D66 wil naar 30 km/uur in alle kernen om de veiligheid te vergroten. D66 ziet graag dat verkeersmaatregelen hiervoor bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de inrichting in plaats van het ad hoc toevoegen van paaltjes, borden of bloembakken. D66 vraagt aandacht voor meer vrijliggende en bredere fietspaden en wil meer overzicht bij kruisingen in het landelijk gebied. Dit doen we onder meer door langs de wegen akkerranden met laagblijvende natuurlijke bloemen en kruiden te laten inzaaien.

De wijkagent moet ook in de dorpen zichtbaar zijn. D66 vindt dat hier meer capaciteit voor nodig is. Zwerfvuil en stortingen van drugsafval zijn signalen van een onveilige omgeving waarvoor meer aandacht nodig is.

Beekbergen

In Beekbergen is extra aandacht nodig om de sfeer en de leefbaarheid van het dorp te verbeteren en te voorkomen dat de recreatiedruk overlast voor de bewoners veroorzaakt. Bestaande voorzieningen (recreatieparken, zorgcentra, migrantenhotels) moeten worden opgeknapt en verduurzaamd voordat er ruimte komt voor nieuwe ontwikkelingen in het groen. Om te voorkomen dat het dorp langzaam afglijdt wil D66 voor Beekbergen een specifiek gebiedsprofiel in het kader van de Omgevingsvisie laten opstellen en hier een investeringsprogramma aan koppelen. Onderdeel daarin is voor D66 een fietspad langs de Berg en Dalweg.

Er is meer toezicht nodig bij de ontmoetingsplaats langs de A1 om gedwongen prostitutie tegen te gaan.

Beemte Broekland

De natuurcrisis door teveel stikstofemissies heeft gevolgen voor de agrariërs in Beemte-Broekland. D66 wil met hen in gesprek om te zien hoe de gemeente kan faciliteren in de noodzakelijke overgang naar biologische kringlooplandbouw. Beemte Broekland is een mooie plek voor de ontwikkeling van wandelrecreatie en recreatieve activiteiten langs het Apeldoorns Kanaal.

Hoenderloo

  • D66 wil dat de ontwikkeling van het terrein van de Hoenderloo Groep bijdraagt aan het dorp en haar inwoners. Het terrein moet openbaar toegankelijk zijn voor wandelaars en het terrein moet zijn cultuurhistorische karakter behouden.
  • Overlast door de recreatiedruk moet worden beperkt door het beter reguleren van het parkeren en door met extra afvalcontainers zwerfvuil te beperken. D66 pleit voor een fietspad langs de Woeste Hoefweg.

Hoog-Soeren

Hoog-Soeren wordt zomers geregeld overspoeld door te veel auto’s en motoren, die in en buiten het dorp veel te hard rijden. D66 wil meer handhaving hierop. Om hinder te beperken wil D66 de weg tussen Hoog- Soeren en Assel afsluiten voor motoren, behalve voor bewoners.

Klarenbeek

Sinds kort is er nog maar één basisschool in Klarenbeek. Om deze voor de toekomst duurzaam de kans te geven zich verder te ontwikkelen wil D66 hier als één van de eerste locaties het brede school concept (zie paragraaf 2.1) ontwikkelen. De school wordt dan echt het hart voor onderwijs, opvoeding en cultuur in Klarenbeek.

Lieren

  • D66 ziet kansen om het hart van het dorp te versterken en wil stimuleren dat lokale partijen (corporaties/verenigingen/kerken/particulieren) hier samen een plan voor maken. Het herstel van gebouw De Coöperatie moet hierin ook een plek krijgen. De Lierense Enk moet daarbij vrij blijven van bebouwing.
  • Het dorp is voor voorzieningen veel afhankelijk van Beekbergen; de fietsroutes tussen beide dorpen worden verbeterd.
  • Lieren heeft goede kansen voor de ontwikkeling van fiets- en wandelrecreatie, als open dorp tussen de groene gebieden van Loenen en Beekbergen/Hoenderloo en de stad Apeldoorn.
  • Wat D66 betreft blijft de snelheid op Kanaal-Zuid beperkt tot 60 km/uur, wordt de weginrichting hierop aangepast en wordt gehandhaafd met trajectcontrole.

Loenen

Het Koersdocument van de Dorpsraad Loenen bevat een goede visie op de ontwikkeling van het dorp, met veel aandacht voor duurzaamheid, zorg en welzijn. D66 ondersteunt deze ontwikkelingen en ziet in het Koersdocument een goede basis voor het Gebiedsprofiel Loenen in het kader van de Apeldoornse Omgevingsvisie. Na vaststelling van dat gebiedsprofiel moet hier een investeringsprogramma aan worden gekoppeld om Loenen een echt hart, voldoende ontmoetingsruimten en een muziekkapel te geven.

De papierindustrie in Loenen vormt samen met Eerbeek een belangrijke cluster voor werkgelegenheid en innovatie, maar het resulterende vrachtverkeer (vooral vanuit Eerbeek) legt een steeds grotere druk op de leefbaarheid in Loenen. De provincie Gelderland onderzoekt maatregelen samen met de sector. D66 wil een actieve rol van de gemeente om samen met bedrijven en bewoners tot een oplossing te komen met onder meer een transitie naar elektrisch vervoer (schonere lucht).

Wat D66 betreft blijft de snelheid op Kanaal-Zuid beperkt tot 60 km/uur, wordt de weginrichting hierop aangepast en wordt gehandhaafd met trajectcontrole. De oversteekbaarheid van de N786 in Loenen moet met meer beveiligde oversteekplaatsen worden verbeterd.

Nieuw Milligen

Behoud van rust, natuur en landelijke omgeving is ons uitgangspunt voor Nieuw Milligen. Nieuwe woningen passen alleen op locaties van bestaande (agrarische) bebouwing.

D66 wil dat de gemeente met bloementelers in het gebied in gesprek gaat om de overgang naar kringlooplandbouw te bespoedigen en daarmee het gebruik van landbouwgif af te bouwen.

De komst van de mariniers naar Nieuw-Milligen biedt kansen die verder onderzocht moeten worden. D66 wil dat de mariniers en het oefengebied echt bij de gemeente gaan horen, het moet geen enclave worden. Dat betekent samenwerking in het kader van safety en security, maar ook bijvoorbeeld trainingsvoorzieningen voor Apeldoornse sportverenigingen. De bewoners van Nieuw-Milligen moeten goed bij deze ontwikkelingen worden betrokken.

D66 vindt dat de gemeente bij de provincie moet aandringen op een betere handhaving van de maximumsnelheid op de Amersfoortseweg, de Meervelderweg en de Kootwijkerweg om geluidoverlast te beperken.

Oosterhuizen

In Oosterhuizen spelen enkele specifieke verkeersveiligheidsproblemen rond de Molenberg, de Wittekruisweg en de basisschool. D66 wil deze problemen in de komende periode opgelost hebben.

Radio Kootwijk

De Kathedraal is een fantastische locatie voor kleinschalige culturele en natuurgerichte evenementen, alleen bereikbaar met duurzaam vervoer (fiets of OV). Hier moet bij de zonering tussen recreatie en natuur voldoende ruimte voor blijven. Verder krijgt de natuur hier prioriteit. Om hinder te beperken wil D66 de toegangsweg naar Radio Kootwijk afsluiten voor motoren, behalve van bewoners.

D66 wil dat het in 2011 vernielde monument bij Radio Kootwijk opnieuw wordt opgericht op een met de bewoners af te stemmen locatie.

Uddel

De natuurcrisis door teveel stikstofemissies heeft gevolgen voor de agrariërs in Uddel. D66 wil met hen in gesprek om te zien hoe de gemeente kan faciliteren in de noodzakelijke overgang naar biologische kringlooplandbouw. De grootschalige landbouwstructuur kan daarbij weer langzaam worden omgezet naar een meer natuurlijk en gevarieerd landschap.

Daarnaast heeft Uddel ruimte voor intensivering van recreatie en voor extra woningbouw, zodat het draagvlak voor de lokale voorzieningen voor onderwijs, zorg, cultuur en sport wordt versterkt.

D66 wil met de bewoners van Uddel nadere invulling geven aan het gebiedsprofiel Uddel dat is opgenomen in de concept-Omgevingsvisie van Apeldoorn.

Uddel heeft relatief veel kinderen in de leeftijdsgroep 0-15. Daarmee is het een ideaal dorp om met de basisschool een initiatief te starten voor de ontwikkeling van een brede school (zie hoofdstuk 2.1). De school wordt dan echt het hart voor onderwijs, opvoeding en cultuur in Uddel.

Ugchelen

Ugchelen is in onze ogen zo verbonden met Apeldoorn dat het inmiddels meer een wijk dan een dorp is. De lege plekken in/nabij het centrum moeten wat D66 betreft worden ingevuld met woonbebouwing die past bij de schaal van de omgeving, dus laag en kleinschalig.

Wenum-Wiesel

D66 vindt dat de Wenumse Watermolen vanuit het cultuurhistorisch belang een openbare functie moet houden, ook na verkoop door de gemeente. Het gebied daarachter, tot en over de voormalige spoorlijn leent zich goed voor een meer intensieve ontwikkeling voor recreatie en/of zorg.

D66 wil dat de gemeente met bloementelers in het gebied in gesprek gaat om de overgang naar kringlooplandbouw te bespoedigen en daarmee het gebruik van landbouwgif af te bouwen.

Er zijn zorgen over de verkeersveiligheid bij de oversteekpunten over de Zwolseweg. D66 wil dat deze locaties veiliger worden met meer prioriteit voor overstekende fietsers en wandelaars. Wenum-Wiesel is een mooie plek voor de ontwikkeling van wandelrecreatie. Met het Waterschap moet worden gewerkt aan het herstel van beekoevers en de versterking van natuur en biodiversiteit van en langs de beken.

Het authentieke en dorpse karakter van Wenum-Wiesel moet bij nieuwe ontwikkelingen in stand blijven. De Dorpsraad blijft hierbij een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente, zeker ook met betrekking tot de toekomstige bestemming van Huize Vrijland. D66 ziet hier een woon- of woon-zorgbestemming als meest wenselijke invulling.