Goede dienstverlening voor inwoners en bedrijven

Dienstverlening op menselijke schaal: vriendelijk, behulpzaam en professioneel

De gemeente is niet alleen een bestuursorgaan, maar zorgt ook met belangrijke dienstverlening voor inwoners en bedrijven. In onze vrije samenleving met kwetsbare groepen zoals oudere mensen, mensen met taalachterstand, mensen die niet digitaal vaardig zijn is de behoefte aan verbindingen groot. De gelijke positie van eenieder, en ruimte voor eigen waarden en vrijheid is niet voor iedereen even gemakkelijk. De drempel om in contact te komen met de gemeente kan nog steeds hoog worden ervaren.

D66 vindt het belangrijk dat de gemeente oog houdt voor persoonlijk contact met haar inwoners. Enkel online contact gaat ten koste van mensen die minder digitaal onderlegd zijn. D66 hecht aan voldoende mogelijkheden voor persoonlijk contact met een medewerker, die weet heeft van je situatie, die hoort wat je zegt. Gemeentelijke panden en andere openbaar toegankelijke gebouwen moeten daarom ook voor iedereen fysiek toegankelijk zijn zoals vastgelegd in het Internationaal Mensenrechtenverdrag van de Verenigde Naties.
Het college van burgemeesters en wethouders dragen dit belang ook uit. Een open wethoudersspreekuur, waar iedereen welkom is draagt bij aan een gemeentebestuur dat open staat voor geluiden uit de samenleving.

Het Klant Contact Centrum kan een persoonlijker uitstraling krijgen met de naam ACC (Apeldoorns Contact Centrum).

Een inclusieve gemeentelijke website

D66 blijft aandacht vragen voor de toegankelijkheid van de informatie en dienstverlening op de gemeentelijke website door vertaling van teksten naar gesproken woord en verduidelijkende tekeningen en toegankelijke taal. Ook raadsstukken/ beleidsnota’s en dergelijke moeten toegankelijk zijn in vormgeving, leesbaarheid en taal. D66 wil dat informatie en dienstverlening op de gemeentelijke website ook in het Engels beschikbaar komt.

Inzameling van afval is verzamelen van grondstoffen

Vanuit de circulaire gedachte ziet D66 afval zo veel mogelijk als een grondstof. Dat betekent dat de inzameling moet worden geoptimaliseerd op hergebruik, hetzij door scheiding aan de bron waar dit goed kan, hetzij door een goede scheiding na inzameling. Apeldoorn heeft recent een systeem ingevoerd waarbij het restafval niet meer bij iedereen wordt opgehaald. Dit vergroot het risico van vervuiling van plastic en GFT-afval. D66 vindt dat we dit goed moeten monitoren om indien nodig toch weer terug te schakelen op het stadsbreed ophalen van restafval. De gemeente gaat door met de jaarlijkse gratis compostacties.

Op het kringloopstation komt een verzamelpunt voor herbruikbare bouwmaterialen die inwoners gratis mee kunnen nemen.
In de meeste wijken en dorpen zijn er al punten waar oude elektrische apparaten kunnen worden ingezameld. D66 wil dit net van inzamelpunten verfijnen opdat iedereen nabij huis alle soorten huishoudelijk afval kwijt kan.