Samenhang in beleid

D66 wil samenwerking in de zorgsector intensiveren en naast de Samen055-locaties in de stad een mobiele Samen055-voorziening voor de dorpen 

Bij een deel van de mensen spelen meerdere problemen in samenhang. Gemeentelijk beleid op deze terreinen moet daarom ook in samenhang worden georganiseerd. De bundeling van activiteiten in wijkgerichte locaties via Samen055 is een positieve stimulans voor een effectieve ondersteuning van hulpbehoevende bewoners. Door wijkgerichte samenwerking tussen het sociaal en het medisch domein in de wijk ontstaat één plek waar alle zorgvragen samen komen en samenhangend opgepakt kunnen worden.

Voor D66 staat de vraag van de inwoner centraal

Apeldoorn (en bijna alle andere gemeenten in Nederland) heeft de afgelopen jaren er hard aan moeten trekken om de door het rijk gevraagde taken in het sociaal domein (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet) goed te kunnen uitvoeren. De dienstverlening van de vele organisaties is veelal versnipperd, de kosten hoog en het lukt niet altijd om op een efficiënte manier de beste hulp te leveren. Bij het toekennen van voorzieningen is D66 voorstander van een omgekeerde toets waarin de vraag van de inwoner centraal staat. 

D66 wil gemeentelijke gezinsregisseurs en een meer intensieve vroegsignalering

We stroomlijnen de hulp aan gezinnen en individuen die verschillende vormen van hulp nodig hebben met gemeentelijke gezinsregisseurs. D66 vindt dat de gemeente beter dan nu inzicht moet hebben in waar de problemen spelen; wij willen een intensievere vroegsignalering samen met maatschappelijke partners.