Natuur maakt gezond! Houdt
natuur gezond!

Het gaat dramatisch met de Veluwe, ons stamkapitaal, onze Apeldoornse achtertuin. Mezenjongen breken door kalkgebrek hun pootjes in het nest, eiken sterven en vogels
verdwijnen. De oorzaak: stikstofvervuiling. De Veluwe is voor Apeldoorn van belang, niet alleen als fantastische leefomgeving, maar ook voor de vrijetijdseconomie.

D66 wil meer aanplant van bomen in het buitengebied, in houtsingels langs perceelgrenzen en landelijke wegen en in bosvlakken. D66 wil alleen bomen kappen als het echt noodzakelijk is voor veiligheid of voor noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Voor elke gekapte boom plant D66 twee bomen terug. Binnen de bebouwde kom zoekt D66 meer ruimte voor “tiny forests”, meer natuurlijk groen voor vlinders en bijen en voor natuurontwikkeling langs de sprengen.

D66 wil samen met de boeren kijken naar manieren om hun uitstoot terug te brengen en meer natuur inclusief te boeren. Ruimte voor extensivering of verplaatsing van bedrijven kan dan ook nodig zijn. D66 wil mogelijkheden onderzoeken om op vrijkomende agrarische bedrijfslocaties woningen te bouwen of ze terug te geven aan de natuur.

D66 wil dat de gemeente een deltaplan voor de biodiversiteit en natuurherstel opstelt. Bijzondere kleine natuurgebieden zoals het Veen bij Apeldoorns Kanaal en de moeras- en stuifzandgebieden bij Kootwijk worden extra beschermd en waar mogelijk uitgebreid. Nieuwbouw maken we natuurinclusief. We investeren in bloemrijke zones voor bijen, insecten en vlinders.