Wijchen met een bloeiende economie voor werk en inkomen

Het gaat economisch goed met Wijchen. We maken gebruik van de kracht van een sterke regio. Deze gezonde economie moet ten goede komen aan al onze inwoners. Niet alleen moeten inwoners voordeel hebben van deze economische bedrijvigheid, maar onze omgeving mag er niet onder lijden.

Een gezonde economie schept kansen

We zorgen ervoor dat onze economische bedrijvigheid ook in de toekomst onze gemeente voorspoed blijft geven. Daarom blijven we hierin investeren. We investeren in bestaande economische activiteiten, maar staan ook open voor nieuwe initiatieven. In Wijchen vindt economische bedrijvigheid plaats op onze bedrijventerreinen, winkelgebieden, wijken, kernen en buitengebieden. Een goede bereikbaarheid vormt een belangrijke basis voor deze bedrijvigheid. Ook een goede werkomgeving levert een bijdrage. Wij zorgen hier voor goede voorwaarden. Dit doen wij enerzijds door duidelijke regelgeving en anderzijds in een rol als sterke lobbyist. We gaan uit van de kracht van de regio en bouwen samen met de regio aan een sterke economische positie. Mocht een ondernemer tegen problemen aanlopen gaan we vroegtijdig, op initiatief van de ondernemer, het gesprek aan om grotere problemen te voorkomen.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • We gaan start-ups de ruimte bieden door ze tijdelijk gebruik te laten maken van gemeentelijke faciliteiten.
 • Zzp (zelfstandige zonder personeel) en MKB worden naast grotere bedrijven als volwaardig partner gezien en ondersteund na de coronacrisis.
 • We willen snelle besluitvormingsprocedures zonder dat dit ten koste van duurzaamheid en kwaliteit gaat.
 • We schaffen de toeristenbelasting af om zodoende de hele sector dezelfde kansen te bieden.
 • Maatschappelijke meerwaarde krijgt een prominentere rol in aanbestedingen.
 • We verstrekken voordelen aan bedrijven die schoon en groen ondernemen.
 • In het centrum moeten zelf producerende en culturele ondernemers zich kunnen vestigen.
 • Zorg voor een economisch sterke regio en maak gebruik van de kansen die deze regio biedt.

Werk haalt het beste in mensen naar boven

Betaald werk is voor veel mensen een middel om zich een volwaardige deelnemer aan de maatschappij te voelen. Dit is echter niet voor iedereen mogelijk. Daarom gaan we betaald werk voor zoveel mogelijk mensen stimuleren. Als dat niet kan, waarderen we ook de mensen die vrijwilligerswerk, mantelzorg of ander onbetaald werk doen.

Wij ondersteunen niet alleen de weg naar betaald werk. Wij kijken ook naar andere mogelijkheden om werkzaam te zijn. Dat kan op het gebied van opvang of begeleiding van mensen die vanwege beperkingen minder makkelijk werk kunnen vinden. Daarnaast faciliteren wij ook initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • We willen initiatieven ondersteunen in zowel basis- als voortgezet onderwijs op het gebied van beroepsoriëntatie.
 • Kinderopvang moet 24-7 mogelijk zijn zodat hier geen beperkingen liggen voor het werk.
 • We willen dat voor iedereen een stageplek bereikbaar is en willen dat de gemeente hierin het goede voorbeeld geeft.
 • We staan open voor experimenten in de bijstand om de weg naar betaald werk mogelijk te maken.
 • Mensen met een arbeidsbeperking ondersteunen we in voldoende mate.
 • We waken er in Wijchen voor dat er misstanden zijn bij het huisvesten van arbeidsmigranten.

Inkomen zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen

In een ideale wereld beschik je over voldoende middelen om volledig mee te kunnen doen in de samenleving. We moeten helaas constateren dat dit om verschillende redenen niet voor iedereen geldt.
Wij springen bij als de eigen kracht van inwoners tekortschiet. Zo zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen. We laten iedereen vrij, maar niemand vallen. Dit kan op het gebied van bijstand en bijzondere bijstand, maar ook door middel van schuldhulpverlening.
Tijdens de coronacrisis werd duidelijk dat zelfstandigen moeite hadden om de steun van de overheid te krijgen. Ook voor zzp-ers moet de weg naar ondersteuning vanzelfsprekend zijn als deze noodzakelijk is om weer vooruit te komen.
We staan daarnaast open voor projecten en initiatieven die van de bijstand een vorm van inkomen maken. Zo voel je je een volwaardig deelnemer van de Wijchense samenleving als je gebruik moet maken van de bijstand. Met particuliere initiatieven kan de samenleving ook haar steentje bijdragen. Deze initiatieven zijn toegankelijk voor iedereen die dat nodig heeft.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • Bijstand zien we als inkomen. In de bijstand doe je volwaardig mee
 • Bij controle van WWB (Wet Werk en Bijstand)-uitkeringen gaan we uit van het goede van mensen.
 • Onrechtmatigheden noemen we pas fraude als dit ook bewezen is.
 • Bijzondere bijstand is toegankelijker voor zzp-ers.
 • Schuldhulpverlening moet toegankelijk zijn en wordt tijdig ingezet door vroegsignalering.