Een Wijchen waarin we zorgen voor elkaar

Gezondheid is meer dan goede zorg alleen. D66 wil kijken naar andere factoren zoals goed onderwijs, voldoende inkomen, werk, arbeidsomstandigheden, een gezonde leefomgeving en gezond gedrag. Voorkomen is beter dan genezen.

Gezondheid is meer dan zorg

D66 Wijchen wil een integraal Plan Gezonde Leefomstandigheden. Hierin moet ook aandacht zijn voor wonen, onderwijs en opvang, sport en werk.
Welzijn heeft veel invloed op je gezondheid. Mensen moeten daar ook zelf mee aan de slag. Zet een andere bril op. Je moet niet alleen kijken naar ziekte en zorg, maar je moet je blik ook richten op gezondheid. Als je in aanraking komt met de ggz (geestelijke gezondheidszorg), jeugdzorg of ouderenzorg heb je ook regelmatig andere maatschappelijke problemen. Denk aan schulden, stress, eenzaamheid of gebrek aan goede huisvesting.
De gemeente Wijchen moet ook oog hebben voor de onderliggende problemen, deze (h)erkennen en aanpakken. Dit kan bijvoorbeeld door een goed minima- en woonbeleid. We gaan veel maatregelen nemen die veel gezondheidswinst opleveren. Dit gaan we doen door samen te werken met andere partijen, zoals huisartsen, welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties. De ‘positieve gezondheid’ staat centraal. Dat houdt in dat we niet de afwezigheid van ziekte centraal stellen. We kijken naar het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan.
Je hebt ook zelf invloed door te kiezen voor gezonde voeding, voldoende te bewegen en te ontspannen. Wij beseffen dat dit niet voor iedereen even gemakkelijk is. D66 vindt dat er voldoende kansen en mogelijkheden moeten zijn om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Door de juiste prikkels, informatievoorziening en bewustwording. Als je chronische ziekten, depressies en overgewicht kunt voorkomen hoef je ze niet te genezen.

De speerpunten van D66:

 • Doelgroepgericht informatie geven en gedrag ondersteunen voor leefstijlverbetering.
 • Gerichte gezondheidsprogramma’s per wijk of kern.
 • Focus op preventie; bevorderen gezond eten en bewegen, maar ook schone lucht en goede leefomstandigheden.
 • Werken aan een rookvrije generatie; na de rookvrije schoolpleinen en sportparken ook rookvrije terrassen.

We zorgen voor gelijke kansen in de zorg

D66 Wijchen wil de ongelijkheid in de gezondheidszorg aanpakken. De plek waar je bent geboren of je opleidingsniveau heeft veel invloed op het aantal gezonde levensjaren. Dat is onacceptabel. Jongeren verdienen meer eigen regie én ondersteuning.
Goede gezondheid begint al voor je geboorte. De eerste 100 dagen vanaf de zwangerschap zijn bepalend voor je gezondheid en welzijn op latere leeftijd: zowel psychisch als fysiek. Vanaf het eerste moment is goede ondersteuning voor iedere ouder van groot belang voor elk kind.
Voor sommige kinderen is gespecialiseerde jeugdhulp nodig om met dezelfde kansen te starten in het leven. Goed opgeleide en getrainde wijkteams zijn belangrijk. Dit om opvoed- en opgroeivragen op te pakken en problemen aan te pakken. Het sociaal wijkteam is de spin in het web en werkt samen met wijkverpleegkundigen, huisartsen en schoolmaatschappelijk werk. Zo kunnen jongeren op het juiste moment specialistische hulp krijgen.
De Jeugdzorg vraagt speciale aandacht. Helaas lopen veel kinderen, jongeren en ouders in Wijchen vast als zij gespecialiseerde hulp nodig hebben. De gemeente Wijchen heeft de regie over de ambulante jeugdhulp, de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Zij is de spil in de aanpak van kindermishandeling, preventie, opvoedingsondersteuning en voorlichting. Dat is geen eenvoudige taak. Ook in Wijchen hebben we te maken met tekorten in de jeugdzorg. We maken ons daarbij zorgen over de doorgeslagen marktwerking in de zorg. Screening van zorgaanbieders op rechtmatige besteding van overheidsgelden is van belang.
D66 wil meer zelfstandigheid voor jongeren in de jeugdhulp. Je moet de vrijheid hebben om ‘normale dingen’ te doen. Je moet regie over je eigen leven hebben. Daarbij is een veilige, stabiele basis van belang: ook als je niet meer thuis kunt wonen. We zorgen ervoor dat jongeren minder snel in gezinshuizen of instellingen belanden door de pleegzorg te versterken.
We gaan voorkomen dat jongeren in een zwart gat vallen als ze 18 worden. Dat is het moment waarop de jeugdzorg stopt. Samen met zorgpartijen zoeken wij naar mogelijkheden om de jeugdzorg geleidelijk af te bouwen tot 21 jaar.

De speerpunten van D66 zijn:

 • Ondersteuning van ouders vanaf de geboorte van een kind.
 • Integrale aanpak met oog voor de omgevingsfactoren.
 • Werk samen en niet langs elkaar heen.
 • Inspraak voor jongeren in de zorg: praat mét hen in plaats van over hen.
 • Veiligheid en stabiliteit, één vast aanspreekpunt voor jongeren.
 • Steun de pleegzorg en pleegouders in hun taak.
 • Laat jongeren niet in de steek als ze 18 worden.

Regie over gezondheidszorg heb je in eigen hand

D66 Wijchen zorgt ervoor dat je zoveel mogelijk zelf regie houdt over je dagelijkse leven. Ook als je zorg nodig hebt. Eenvoudige zorg moet zo dicht mogelijk in de buurt worden verleend. Daarbij is er aandacht voor mantelzorgers.
Als je niet meer zelfstandig thuis kunt wonen, hoef je niet altijd naar een verpleeghuis. Naast thuiszorg kan hulp vanuit het eigen netwerk voorkomen dat je zwaardere hulp nodig hebt. We gaan initiatieven, waarbij inwoners met een zorgvraag zorg lokaal organiseren, maximaal faciliteren.
Bij een intensieve zorgvraag is zorg in natura niet altijd het passende antwoord. Het sluit niet altijd aan bij de flexibele zorg die mensen nodig hebben. In dat geval is een persoonsgebonden budget (pgb) een goede oplossing. Om dat goed te regelen kan een onafhankelijke cliëntondersteuner of zorgcoach ondersteuning bieden. Vertrouwen staat voorop, maar we zijn niet naïef en moeten alert blijven op fraude.
Huishoudens, waarin iemand langdurige intensieve zorg nodig heeft, verdienen een steun in de rug. Daarom gaan we een pilot voor automatische inkomenssteun zonder verdere verantwoording starten.
Eenvoudige zorg moet zo dicht mogelijk in de buurt worden verleend. Het sociaal wijkteam, de GGD en welzijnsorganisaties staan centraal en de huisarts speelt een belangrijke rol. Als het gaat om sociale hulpvragen en preventie kunnen we de huisarts ontlasten door betere samenwerking.
Nieuwe technologie kan helpen. De coronacrisis heeft laten zien dat een deel van onze medische zorg heel goed digitaal kan. Als patiënt moet je op een veilige manier zorg op afstand kunnen krijgen. We bevorderen dat zorgaanbieders vaker voor dezelfde (digitale) eHealth-toepassingen kiezen.
We willen meer aandacht voor de vele mantelzorgers die onmisbare taken vervullen. Helaas zijn veel mantelzorgers overbelast. Zij verdienen meer ondersteuning. Een mantelzorgakkoord van de gemeente helpt daarbij. Bijvoorbeeld door bij het verlenen van vergunningen geen onnodige obstakels op te werpen voor mantelzorgwoningen. Of een pilot voor logeerzorg als tussenvorm tussen thuis en het verpleeghuis. Op die manier kunnen we de mantelzorger even ontzien.

De speerpunten van D66:

 • We faciliteren intiatieven waarbij inwoners samen lichte zorg organiseren.
 • We behouden waar mogelijk het pgb zodat zorgbehoevenden zelf de regie houden.
 • Wij durven bij langdurige zorg automatisch steun aan inwoners te verlenen.
 • We organiseren zorg zo dicht mogelijk in de buurt.
 • We behouden het goede en benutten de kansen van digitalisering.
 • We hebben meer aandacht voor mantelzorg en flexibele regelgeving.