Een Wijchen waar je je veilig voelt

Veiligheid is een absolute voorwaarde om vrij te kunnen zijn. Om veiligheid te kunnen garanderen zetten we onze middelen slim in. Middelen die tevens sterk afgebakend moeten worden. Vaak gaat het dan om preventie, om georganiseerde misdaad zoveel mogelijk te voorkomen. Maar ook om nieuwere vormen van criminaliteit zoals digitale veiligheid en ondermijning. D66 wil in de aanpak hiervan investeren.

Wat heeft D66 Wijchen bereikt? Klik -> Terugblik 2018-22

Digitaal zijn we veilig

Naast de extra service die mogelijk is door digitale dienstverlening gaan we ook werken aan onze digitale veiligheid. Dit wordt vaak onderschat. Om die reden wil D66 dit een impuls geven. Wijchenaren moeten de zeggenschap houden over hun persoonlijke data. Deze delen ze soms ongemerkt wanneer ze in publieke ruimtes zijn. Hiervoor willen we de samenwerking opzoeken met bedrijven. We bepalen echter zelf de criteria waarop deze data verzameld wordt en welke data verzameld mag worden. Dit gebeurt vaak met het doel om de gemeentelijke service juist te verbeteren.

Belangrijk is dat we bij het maken van nieuw beleid oog hebben voor digitale veiligheid en digitale privacy. Deze punten nemen we in de afstemming mee. Ook maken we inwoners bewust van de digitale maatregelen die ze zelf kunnen nemen.

Steeds vaker heb je digitaal contact met de overheid. Ook in Wijchen maken we beeldbellen mogelijk. Meer en meer gebruiken we data voor beleidsontwikkeling en dienstverlening. Data-analyse is niet meer weg te denken in de samenleving, maar het moet wel zorgvuldig gebeuren. Alle toepassingen van algoritmes die door databases spitten, zijn bekend bij de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt hierover jaarlijks gerapporteerd. Er mogen geen experimenten en toepassingen zijn zonder expliciete toestemming van de gemeenteraad.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • Transparantie en uitlegbaarheid worden verplicht bij het gebruik van IT-systemen door de overheid.
 • De gemeente Wijchen heeft voldoende interne kennis en kunde om op een veilige en effectieve manier met data en technologie om te gaan.
 • We zorgen in de gemeente Wijchen voor een algoritmeregister.
 • We versterken de vaardigheden en slagkracht van toezicht op het gebied van persoonsbescherming, mededinging, cybersecurity, gelijke behandeling en media.
 • Slim en nuttig omgaan met bij het gebruik van gegevens voor data-analyses.
 • De gemeente communiceert op de website hoe ze omgaat met data
 • Er komt meer controle op dataverzameling in publieke ruimtes
 • Samenwerking met bedrijven om digitale privacy te waarborgen
 • De gemeente gebruikt in haar dienstverlening zoveel mogelijk open standaarden en open source software waarin privacy wel gewaarborgd is

Fysieke veiligheid

Zonder veiligheid zijn we niet vrij. De maatregelen die we nemen op het gebied van veiligheid moeten ten dienste staan van de vrijheid van jou als individu. Dat is de maatstaf waarlangs D66 Wijchen die maatregelen zal beoordelen.

De samenwerking tussen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) en de politie verbeteren we. Dit doen we door de boa’s een noodknop te geven. Dit geeft hen directe toegang tot de meldkamer van de politie. We zetten geen boa’s in als verkapte politieagenten. Het geweldsmonopolie blijft bij de politie.

Vuurwerkoverlast zorgt jaarlijks voor veel overlast voor mens en dier. Het is bovendien slecht voor het milieu en levert forse financiële schadeposten op aan abri’s, bushokjes, verkeersborden, prullenbakken, rioolpompen etc. Enkele buurgemeenten van de gemeente Wijchen hebben al een vuurwerkverbod ingesteld. Hierdoor ligt vuurwerktoerisme op de loer. Om die reden gaat D66 Wijchen het afsteken van vuurwerk verbieden. We onderzoeken of het mogelijk is om een vuurwerkshow te organiseren, zoals dit ook bij de Kasteelfeesten gebeurt.

D66 is erg terughoudend als het aankomt op de inzet van cameratoezicht om de openbare orde en veiligheid te verbeteren. Het is lang niet altijd effectief. We wegen de effectiviteit af tegen de inbreuk op de privacy die cameratoezicht met zich meebrengt. Dit betekent dat het nut van cameratoezicht aantoonbaar moet zijn. Waar cameratoezicht geen toegevoegde waarde heeft, vindt het niet plaats. Het gebruik van cameratoezicht moet tijdelijk, doelgericht en proportioneel zijn. Dit geldt ook voor camera’s van particulieren die de publieke ruimte vastleggen.

In de publieke ruimte geeft D66 de voorkeur aan de inzet van boa’s. Dit vergroot het veiligheidsgevoel, er kan sneller worden ingegrepen en bovendien zijn ze zichtbaar en persoonlijk aanspreekbaar.

Ondermijning is een lastig probleem, waar we helaas ook in Wijchen mee te maken hebben. Onderwereld en bovenwereld raken in elkaar verweven. Hierdoor steken criminele activiteiten in woonwijken en kernen de kop op. Actie tegen ondermijning begint bij bewustwording. We moeten onze inwoners bewust en weerbaar maken. Dit kan bijvoorbeeld als een burger of een agrariër een leegstaande schuur wil gaan verhuren. Voor de bestrijding van ondermijning werken we nauw samen met de opsporingsdiensten en het openbaar ministerie.

De speerpunten van D66 Wijchen:

 • De gemeente Wijchen ziet er scherp op toe dat de politie niet etnisch profileert.
 • Ondermijning wordt stevig aangepakt.
 • Er komen in Wijchen een vuurwerkverbod en een vuurwerkshow.
 • Cameratoezicht vindt alleen bij hoge uitzondering en altijd tijdelijk plaats