Een Wijchen waar je een toekomst kunt opbouwen

In Nederland is er een tekort aan woningen. Ook in onze regio is dat het geval. Om die reden heeft de gemeente Wijchen een woningbouwopgave. Wij willen zo snel mogelijk alle geplande huizen bouwen en plannen maken voor meer. Dat is de enige manier om aan de groeiende vraag te voldoen.

Iedereen heeft recht op een betaalbare woning

Om aan de vraag te voldoen moeten we ook bouwen op nieuwe plekken. We doen dit uiteraard zonder dat we schade toebrengen aan de natuur.
Daarom komt er één wethouder van wonen, ruimtelijke ordening en milieu. We zorgen ervoor dat nieuwe wijken goed ontsloten zijn. Daarnaast bouwen we huizen die energiezuinig zijn (nul op de meter of beter). Nieuwe woningen willen we bouwen waar het kan en logisch is zonder in te boeten op biodiversiteit. Zo slaan we twee vliegen in één klap: we hebben meer ruimte voor groen en werken aan sterkere dorpskernen en wijken. Als wijken en kernen goed ontsloten zijn, zijn ze beter bereikbaar met fiets en openbaar vervoer. We gaan niet zomaar overal huizen bouwen, maar bouwen deze in de al bestaande versteende ruimte. Daarbij boeten we niet in op de natuur. We houden rekening met het leefgebied van dieren en voeren de bouw ‘klimaatbestendig’ uit. Dat wil zeggen dat we klimaatadaptieve maatregelen nemen. Hieronder verstaan we het vergroenen van de leefomgeving en het afkoppelen van hemelwaterafvoeren van het rioolstelsel. Om dit te stimuleren koppelen wij de bouwleges aan de mate van duurzaamheid van het gebouw. Ook gaan we kijken naar andere bouwvormen. Door de hoogte in te gaan zorgen we voor echt duurzame woningen. Ook bouwen we slimme woningen, zodat we ze in de toekomst samen kunnen voegen of splitsen. Zo kunnen ze lang meegaan. Dit vereist meer sturing vanuit de overheid.
Vanuit een visie op wonen en zorg willen we dat er gekeken wordt naar de regelgeving. Zo kunnen we levensbestendig wonen, meer zorgwoningen en drie-generatiewoningen stimuleren.
Wij geven het goede voorbeeld. Daarom nemen wij in alle aanbestedingen circulaire principes mee. Een mooi voorbeeld hiervan is het hergebruik van de stenen van het voormalige gemeentekantoor. Dit gebeurt bij het project: Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Gemeentelijke gebouwen krijgen een duurzaamheidsscan. Daarbij moeten ze voldoen aan de hoogste energienorm op het gebied van energieneutraliteit.
Dit alles is een enorme opgave en vereist een integrale benadering. Daarom willen we één wethouder voor wonen, ruimtelijke ordening en milieu.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • Eén wethouder voor wonen, ruimtelijke ordening en milieu
 • De gemeente geeft het goede voorbeeld
 • We gaan de hoogte in op plekken waar dit kan
 • Slimmer en toekomstgerichter bouwen
 • Wij gaan voor meer visie en minder regels om zo vaker wonen en zorg te kunnen combineren

Voorrang voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer

Als je fietser of voetganger bent dan ben je een kwetsbare verkeersdeelnemer. Lopen en fietsen zijn de belangrijkste manieren waarop we ons voortbewegen. D66 geeft daarom ruim baan voor fietsers en voetgangers.
We investeren in de aanleg, verbreding en verbetering van fietspaden. We zetten in op meer fietskilometers. De verkeerssituatie rondom scholen maken we veilig voor voetgangers en fietsers. Hiermee stimuleren we ouders en kinderen om lopend of op de fiets naar school toe te gaan. Als fietser en voetganger krijg je bij verkeersregelinstallaties voorrang. Binnen wijken en kernen krijg je als fietser prioriteit boven de auto. Momenteel is het in het centrum van Wijchen moeilijker om je fiets (veilig) te parkeren dan je auto. Dit moet veranderen. Daarom investeren we in goede fietsenstallingen: ook als dit ten koste gaat van parkeerplaatsen voor auto’s.

In Wijchen wordt er weinig gehandhaafd op snelheidsovertredingen. D66 gaat meer snelheidscontroles uitvoeren en gebruik maken van flitspalen. De algemene snelheidslimiet verlagen we van 50 naar 30 km/uur binnen de kernen en wijken. Zo zijn straten veiliger voor fietsers en voetgangers. We gaan zo veel mogelijk straten opwaarderen naar woonerf. Zo stimuleren we dat kinderen buiten spelen en geven we de publieke ruimte terug aan de bewoners.

Dit alles mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid. We stimuleren het gebruik van deelauto’s. Ook investeren we in mobiliteitshubs, zodat mensen gemakkelijk kunnen overstappen tussen fiets, auto en openbaar vervoer.

We zien kansen voor bezorghubs, zoals bijvoorbeeld op Bijsterhuizen. Deze kansen gaan wij grijpen. Zo verminderen we drukte in woonwijken en verbeteren we de luchtkwaliteit.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • We verlagen de snelheid naar 30km/h binnen de kernen en wijken
 • We vormen woonwijken om tot woonerven
 • Elke wijk krijgt toegang tot een mobiliteitshub
 • Alle woningen zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer
 • We verhogen de verkeersveiligheid rondom scholen
 • Een bezorghub op Bijsterhuizen

Ruim baan voor groen vervoer

Wij stimuleren een betere luchtkwaliteit. Daarom willen wij milieuzones voor personen- en bestelauto’s. Bezorgscooters en bezorgauto’s rijden zonder uitstoot. Met de roep om meer gebruik te maken van het openbaar vervoer, groeit ook de capaciteit mee. We onderzoeken of een dubbel spoor richting ‘s-Hertogenbosch mogelijk is en gaan hier actief voor lobbyen. Voor nog betere bereikbaarheid zijn wij voor aansluiting op het intercitynetwerk.
Om aanschaf van elektrische auto’s te stimuleren, investeert D66 in de laadinfrastructuur door laadpalen te plaatsen nog voordat de auto’s zijn aangeschaft. Daarnaast willen we plekken op openbare parkeerplaatsen reserveren voor deelinitiatieven met de auto.
We hopen dat het mogelijk blijft om gratis te kunnen parkeren in het centrum. Als de druk verder toeneemt dan gaan we een discussie over betaald parkeren niet uit de weg.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • Alle stations zijn voor iedereen goed bereikbaar
 • Dubbel spoor naar ’s-Hertogenbosch
 • Wijchen wordt een intercityhalte
 • Laadpalen worden geplaatst voordat de auto is aangeschaft
 • Meer plek voor de fiets in het centrum

Groen groeit mee

Als we in de de open ruimte bouwen, komt er groen in de buurt voor terug. Zo houden we de leefomgeving aantrekkelijk. Het gevaar is dat we over groen blijven praten, terwijl we vrolijk verder bouwen. Daarom hanteren we het principe: groen groeit mee.
We zorgen voor wandelroutes en ontmoetingsplekken in kernen en wijken. In nieuwe wijken komen parken. Natuur- en recreatiegebieden zijn aaneengesloten. De natuur is belangrijk. Wij stimuleren dan ook initiatieven voor groene speelplaatsen. We waken ervoor dat recreatie ten koste gaat van natuur. Uiteraard zijn de recreatiegebieden toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking.
In landelijke gebieden maken we ruimte voor natuurgebieden en locaties voor zonne- en windenergie. We combineren zoveel mogelijk zonne- en windparken. Als we bouwen, moeten ontwikkelaars meebetalen om in de buurt evenveel nieuwe natuur aan te leggen. Per saldo moet de biodiversiteit er met het nieuwe groen op vooruit gaan. We garanderen dat de natuur vervolgens ook onderhouden wordt.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • Biodiversiteit neemt toe, ook als er meer wordt gebouwd
 • Natuur- en recreatiegebieden zijn aaneengesloten
 • Zonneparken en windparken worden gecombineerd
 • Wij stimuleren groene speelplaatsen