D66 Wijchen voor slimmer en groener bouwen en bewegen

Iedereen onderschrijft dat er meer gebouwd moet worden, ook D66 Wijchen steunde de bouwplannen en is blij met de afgesproken 2.700 woningen in Wijchen-West, Kraanvogelterrein en Huurlingsedam. Als het gaat om vervoer was D66 Wijchen steeds opbouwend kritisch.

Wat hebben we bereikt

Mede door D66 Wijchen kwam er meer ambitie en werden de bouwplannen meer duurzamer. D66 was steeds kritisch dat de wethouder zich laat leiden door projectontwikkelaars.
D66 riep vaak op voor slimme bouwoplossingen en voor het combineren van wonen en zorg.
D66 keerde zich meermalen tegen het Anton Pieck-denken dat blokkeert dat op bepaalde plekken iets hoger gebouwd kan worden. 
Als het gaat om vervoer was D66 Wijchen steeds opbouwend kritisch. D66 vroeg meermalen aandacht voor het langzame verkeer. Dat deed D66 door vragen te stellen over de gevaarlijke verkeerssituatie rond de school in Kerkeveld. Er is niet voor gekozen de aanbevelingen van externe deskundigen op te volgen. Dit leidt dagelijks tot gevaarlijke verkeerssituaties tussen auto’s, fietsers en kinderen die te voet naar school lopen.
Bij de Mobiliteitsvise vroeg D66 meer aandacht voor fietsers en voetgangers. De motie van D66 voor een veilige fietsenstalling in het centrum werd door andere partijen niet gesteund.
D66 Wijchen is steeds blijven pleiten voor betere spoorverbindingen, o.a. door brug bij Niftrik te verdubbelen, om de A50 te ontlasten en de files aan te pakken. Maar D66 was ook realistisch en riep op geen valse verwachtingen te scheppen over een tweede station in Wijchen-West. Dat is waarschijnlijk niet haalbaar. 
Verkeer heeft ook een relatie met duurzaamheid. D66 riep op om fietspaden emissievrij te maken, meer laadpalen te plaatsen en ook gezien de wachttijden opnieuw te kijken naar een creatieve oplossing voor een tunnel tussen Hoefsestraat en Vijverlaan. Ook pleitte D66 voor slimme logistiek voor bevoorrading en het tegengaan van vervuilende pakketbusjes. 

Bouwen zorgwoningen - Beeld: D66 Wijchen

Waar staat D66 voor

D66 wil meer passende en betaalbare woningen in Wijchen. Meer bouwen, meer betaalbaar bouwen en meer duurzaam bouwen. De winst van projectontwikkelaars mag niet leidend zijn voor wat er wordt gebouwd. Het gaat om de vraag van inwoners. En we gaan slimmer bouwen, zodat er woningen zijn voor alle doelgroepen. We gaan hoger bouwen zodat het karakter van Wijchen, de groene open ruimte, behouden blijft.

D66 zorgt voor betere mobiliteit en bereikbaarheid. Er wordt op veel plekken te hard gereden. D66 wil dat binnen de bebouwde kom het beleid wordt 30 km, tenzij. D66 wil meer woonerven, leefgebieden waar auto’s te gast zijn, meer ruimte voor spelen, groen en veiligheid. Het openbaar vervoer moet beter, o.a. door spoorverdubbeling bij Niftrik. Een betere treinverbinding met Den Bosch zorgt voor minder files op de A50.