Een transparante en dienstbare gemeente

We willen een transparante en dienstbare gemeente voor alle inwoners. Iedereen moet mee kunnen doen. Besluitvorming is transparant en gebaseerd op doordacht beleid. We zorgen ervoor dat je mee kunt praten, mee kunt beslissen en mee kunt doen. De gemeente Wijchen is financieel gezond en blijft ook in de toekomst financieel gezond. De gemeentelijke uitgaven en inkomsten zijn in balans.

Wijchen is een sterke en transparante democratie

D66 Wijchen zal zich blijven inzetten voor transparante besluitvorming gebaseerd op een doordacht beleid. Wij zijn tegen achterkamertjes. Ook willen we geen gunning zonder dat anderen dezelfde voordelen hebben. Een sterke democratie betekent transparantie en integriteit bij raad en bestuur. Het politieke proces in de raad moet open zijn, met voldoende ruimte voor alle partijen. Burgers moeten kunnen meepraten, meebeslissen en meedoen.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • Alle bijeenkomsten zijn online terug te bekijken
 • Alle processen en beslissingen zijn altijd uitlegbaar
 • Een transparante gemeente
 • Een onafhankelijke rekenkamercommissie

Samen met onze inwoners maken we het beleid

Leefbaarheidsgroepen behartigen In dorpen en wijken de belangen van jou als inwoner. Je kunt er terecht voor initiatieven en andere ideeën die je over je eigen wijk of kern hebt. Wij staan voor een eerlijk en transparant Wijchen. Voor ons betekent dit dat beleid uitlegbaar is. Het publieke debat moet gevoerd worden met burgers, maar ook in de gemeenteraad als geheel. De burger moet alle ruimte krijgen om in een vroeg stadium mee te praten over beleid. Daarom betrekken we burgers laagdrempelig bij de besluitvorming door een digitaal burgerpanel in te voeren.
We betrekken inwoners adhoc bij projecten op basis van hun betrokkenheid en interesse. Elke kern en wijk heeft een eigen wijkcentrum in de vorm van een MFA (multifunctionele accommodatie). Een MFA vervult een sociale, maatschappelijke functie zoals: verbinding en ontmoeting. In Wijchen maken we beleid niet over burgers maar met burgers. Net als in andere gemeentes gebeurt, willen we een burgerraad van willekeurige inwoners samenstellen die samen voorstellen bedenken hoe de CO2-uitstoot omlaag kan. Want de klimaatcrisis is een probleem van ons allemaal en dat vraagt om een oplossing van ons allemaal, waarin we burgerparticipatie in de praktijk brengen.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • We willen een digitaal burgerpanel
 • We organiseren projecten over democratie en burgerschap in het onderwijs en nemen deel aan initiatieven als een kindergemeenteraad.
 • We zorgen voor voldoende budget voor leefbaarheidsgroepen en voor initiatieven in eigen dorp of wijk
 • We blijven alert op nieuwe vormen/mogelijkheden van inwonersparticipatie: ook digitaal
 • We stimuleren dat de burger kan meepraten, meebeslissen en meedoen

Wijchen is financieel in balans

De gemeente Wijchen is financieel gezond en blijft dat ook in de toekomst. De gemeentelijke uitgaven en inkomsten zijn in balans. D66 vindt het belangrijk dat de financiële rapportages van de gemeente Wijchen tijdig digitaal toegankelijk zijn. Daarnaast moeten ze voor elke inwoner begrijpelijk zijn. Bij evenementen en projecten geven we duidelijk zichtbaar aan of de gemeente hieraan bijdraagt. D66 wil dat wethouders voldoende eigen budget krijgen voor onverwachte extra uitgaven. Zo hoeven we deze niet uit de algemene reserves te betalen. D66 wil dat belastingen bijdragen aan een rechtvaardige Wijchense economie.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • Rapportages zijn tijdig digitaal toegankelijk en voor elke inwoner begrijpelijk
 • Wethouders hebben voldoende eigen budget voor onverwachte uitgaven
 • Uitgaven en inkomsten zijn in balans
 • Goed beheer van uitgaven van de algemene reserves

Wijchen is digitaal vaardig

Digitalisering zal meer dan ooit onze samenleving gaan bepalen. Door digitalisering kun je vrijer zijn en kun je beter bepalen hoe je wilt leven en werken. De digitale transformatie is onmisbaar om klimaatverandering aan te pakken en zorg betaalbaar te houden.
De gemeente Wijchen moet koploper zijn op het gebied van digitale transformatie. Daarnaast moet ze leidend zijn in het zekerstellen dat de technologie in dienst staat van haar inwoners. We willen dat ook jij mee kan doen in de digitale samenleving. We scholen inwoners continu en helpen ze bij hun deelname aan de digitale wereld. Hierin hebben niet alleen de bibliotheek, het Werkbedrijf en UWV, maar ook de gemeente Wijchen een rol. Tegelijkertijd moeten we de schaduwkanten van digitalisering beteugelen. We versterken het democratisch bestuur van de digitale samenleving. De gemeente Wijchen is goed voorbereid op digitale bedreigingen, zoals ransomware-aanvallen. De gegevens van burgers en ondernemers moeten goed beveiligd zijn.
Het (digitale) gemeentehuis moet fysiek toegankelijk zijn voor iedereen die dat wil.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • We zorgen ervoor dat gemeentelijke informatie ook analoog beschikbaar is.
 • Elke burger in Wijchen heeft de mogelijkheid op inzage in haar of zijn gegevens.
 • De aanslagen OZB en taxatieverslagen moeten door alle belanghebbenden in te zien zijn.
 • We zorgen ervoor dat de website van de gemeente Wijchen toegankelijk is voor slechtzienden.
 • Dienstverlening van de gemeente is zo veel mogelijk digitaal.
 • Wijchen Academy: Elke burger heeft toegang tot ‘digitale inburgering’.
 • Werknemers en werkzoekenden kunnen zich continu bijscholen in digitale vaardigheden.