Een duurzaam en innovatief Wijchen

Overal om ons heen zien we de gevolgen van de klimaatverandering: overstromingen, stijgende temperaturen en extreme neerslag. Het is duidelijk dat we wat moeten om het tij te keren. Wijchen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Om dat doel te bereiken, moeten we nog heel wat stappen zetten. Daarom gaat D66 investeren in duurzame en innovatieve oplossingen om deze transitie te maken.

Wijchen is in 2040 klimaatneutraal

Door duurzame initiatieven te stimuleren en te omarmen gaan we van de energietransitie een economisch succes maken. Met de huidige stand van de techniek is het logisch om vooral gebruik te maken van zon en wind.
Daarnaast staan we open voor innovatieve alternatieven voor duurzame energie. Bij grootschalige projecten om energie op te wekken, is er vaak verzet bij Wijchense burgers. Daarom moeten we samenwerken, de dialoog aangaan en moeten burgers meeprofiteren. Ook van woningbouwcorporaties verwachten we dat ze een bijdrage leveren aan de doelstellingen die we in Wijchen hebben gesteld. Zij verduurzamen hun woningaanbod door zonnepanelen en groene daken aan te leggen. De gemeente Wijchen geeft het goede voorbeeld door haar daken en taluds van zonnepanelen te voorzien.
We gaan actief met de gemeenten uit de RES (regionale energiestrategie) regio op zoek naar voldoende plaatsen voor windmolens en zonnevelden zodat in 2023 duidelijk is waar deze kunnen komen zodat we nog voor 2040 energieneutraal kunnen zijn. We houden rekening met de huidige stand van de techniek. Waarbij zon en wind vooral de dragers zijn. Er zou meer evenwicht moeten komen tussen wind en zonenergie. We gaan een regionaal expertiseteam opzetten dat ondersteuning biedt aan bedrijven en inwoners bij de energietransitie. Ook de Wijchense burgers stimulerenen we om zelf aan de slag te gaan met verduurzaming. Tegelijkertijd letten we erop dat inwoners met een laag inkomen niet ten prooi vallen aan energiearmoede. Op korte termijn komen wij met een plan om wijken en kernen aardgasvrij te maken. Zo ontstaat er duidelijkheid voor alle betrokken partijen. In dit plan geven we aan welke schone warmte-oplossing we voor welke wijk kiezen. Daarnaast staat erin wanneer we de overstap gaan maken.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • We stellen uiterlijk in 2023 met buurgemeenten een gedragscode windenergie op
 • Omwonenden profiteren mee van opwekking van duurzame energie
 • We zorgen voor tijdige en heldere communicatie aan inwoners over duurzaamheid
 • Bij subsidies en aanbestedingen is duurzaamheid een vast onderdeel
 • We voorkomen energiearmoede
 • We verkennen de mogelijkheid voor een regionaal expertiseteam energietransitie

Milieu is meer dan een groen grasveld

Lange tijd vonden we een groen grasveld met wat bomen daaromheen voldoende. Maar het milieu is te belangrijk. Het milieu is hetgeen wij doorgeven aan volgende generaties. D66 zet vol in op biodiversiteit en klimaatadaptieve maatregelen.
De gemeente Wijchen gaat duurzaam inkopen. Hierdoor zijn op korte termijn alle inkopen circulair en kunnen ze worden hergebruikt. Dit betekent ook dat we minder verpakkingen gaan gebruiken. Verder gaan we in gesprek met ondernemers om ze te stimuleren hetzelfde te gaan doen. Wij voeren een ‘generatietoets’ in om de stem van volgende generaties te betrekken in het klimaatdebat. Zij krijgen immers morgen te maken met de beslissingen die we vandaag nemen. We laten blijken dat het nu al menens is. Landschapselementen houden we zoveel mogelijk intact. Om de biodiversiteit te bevorderen zorgen we voor ecologisch bermbeheer. Gebouwen die door de gemeente Wijchen worden beheerd, worden klimaatbestendig. Net als nieuwbouw ondergaan ze een watertoets met eisen om water vast te houden. We planten bomen en leggen groenstroken aan die water vasthouden en voor verkoeling zorgen. Daken en gevels worden groen. Voor alle publieke projecten wordt biodiversiteit een eis. D66 stimuleert huiseigenaren om hun tuinen te vergroenen. Daarnaast bevorderen we dat huiseigenaren het hemelwater op hun eigen grondgebied afvoeren. Dit alles mag niet teniet worden gedaan op andere beleidsgebieden. D66 wil bij alle plannen van de gemeente een toets op impact voor klimaat en milieu.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • Alle gebouwen zijn volledig circulair
 • Verpakkingen zijn verleden tijd
 • We voeren een generatietoets in
 • Biodiversiteit wordt gestimuleerd
 • We controleren alle plannen op milieu impact
 • We stellen eisen om bij nieuwbouw meer water vast te houden