Beeld: Kees van Galen

Windmolens in Wijchen

De gemeente Wijchen wil niet meewerken aan Windpark A50. Vervolgens hebben de initiatiefnemers zich gewend tot de provincie. Het is de provincie (niet de gemeente) die ‘bevoegd gezag’ is over windparken van deze omvang. De provincie reageerde aanvankelijk positief en gaf aan te willen meewerken aan een zogenoemde Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit ondanks dat deze locatie niet voorkomt in de RES 1.0, de regionale energie strategie waarin 18 gemeenten samen invulling geven aan het Klimaatakkoord. De provincie vindt dat de gemeenten met RES 1.0 veel te weinig doen, zeker als het gaat om windenergie.

Na gesprekken met de betrokken wethouders en de gedeputeerde is besloten een zogenoemd plan-MER te maken, een regionaal plan waarin geschikte locaties voor o.a. windmolens in de hele regio naar voren komen. En dat moet dan de basis vormen voor de volgende fase: RES 2.0. En dan, en pas dan, ligt vast voor zowel de provincie als de gemeenten waar wel of niet windmolens kunnen komen.

In Wijchen is er veel verontwaardiging over het feit dat de provincie de gemeente zou hebben ‘overruled’ door te willen meewerken aan een PIP, hoewel niet de gemeente, maar de provincie daarover gaat en dus daartoe het volste recht heeft. Het debat bleef vooral steken in die verontwaardiging en enkele partijen wensten daarover een brief te sturen naar de provincie. D66 Wijchen kijkt niet achteruit, maar vooruit. En D66 hekelt de Tegenwindcode die Wijchen zichzelf heeft opgelegd, waardoor er vrijwel niets kan en je dus de interventie door de provincie over jezelf afroept.

Wij zijn als D66 niet voor windmolens op zich, maar we hebben ook een verantwoordelijkheid vanuit algemeen belang en willen stappen maken in duurzaamheid en daarvoor zijn met de huidige stand van de techniek windmolens de komende jaren nu eenmaal onontbeerlijk.

U kunt hier het hele debat terugkijken | hier betoog Kees van Galen namens D66 Wijchen

In de wereld, in Nederland, in Wijchen moeten we snel verduurzamen. Onlangs kwam een zeer verontrustend IPCC rapport uit over het klimaat. We hadden net de Klimaattop in Glasgow. Het is duidelijk dat we achterlopen! Willen we voorkomen dat de aarde veel verder opwarmt, willen we de enorme economische en maatschappelijke gevolgen voorkomen, dan moet we op korte termijn veel meer verduurzamen! De middelen die we ter beschikking hebben zijn beperkt. Zon en wind, daarmee moeten we het in de nabij toekomst doen. Maar dan moeten we die middelen wel willen aanwenden. 

Daarom hebben wij begrip voor de provincie die meters wil maken. Er ís een disbalans tussen wind en zon. Er zíjn veel gemeenten die weinig vaart willen of durven maken. De weerstand groeit, maar de urgentie van verduurzaming en energietransitie groeit ook.

Wij hebben als D66 tegen Windpark A50 gestemd. Dít plan met 5 molens past niet in de omgeving, niet in RES 1 en niet in de Windcode die Wijchen zichzelf heeft opgelegd.

D66 was en is tegen die beknellende Tegenwindcode, ook omdat je daarmee je inwoners voor de gek houdt. Nu zie je het boemerangeffect. Het is bij voorbaat: Wijchen says no! Ik citeer een wethouder uit Oss. “Als je zelf alleen maar néé zegt dan loop je de kans dat je de regie verliest.”
En dat blijkt! Het provinciale beleid is: plaats windmolens bij voorkeur langs hoofdwegen. De provincie geeft na een formele toetsing een positief advies. En de provincie is de baas, is het bevoegd gezag.

Zijn we daar blij mee, nee! Doorkruist dit het RES-proces, ja! Maar het is wel begrijpelijk! Daar kun je heel verontwaardigd over doen. Maar misschien had Wijchen beter kunnen proberen het plan af te schalen naar 3 molens langs de A50.

Maar dat kon niet, o.a. vanwege die Tegenwindcode. Wijchen dient zich te beseffen dat als je een code hebt die altijd nee oplevert, je in feite geen invloed hebt op plannen.

Na overleg in de regio en met de gedeputeerde wordt het besluit tot inpassing opgeschort. Er wordt een plan-MER voor windlocaties in de hele regio opgesteld. Dat wordt leidend voor RES 2.0, en ook voor de provincie, voor locaties van windmolens.

We stellen 2 vragen aan de wethouder:
Heeft de provincie de opschorting van het PIP nu wel of niet zwart-op-wit bevestigd? [antwoord wethouder: het blijkt uit de notulen van het overleg];
Hoe betrekt u de raad bij het plan-MER? [antwoord wethouder: dat komt in het plan van aanpak voor het plan-MER dat binnenkort aan de raad wordt voorgelegd].

Wat betreft de motie en de voorgenomen brief van het CDA c.s.: daar zijn we als D66 Wijchen niet voor. Het is een achterhoedegevecht, we wéten dat het PIP niet overeenkomt met RES 1, dat hoeven we de provincie niet te vertellen. Brief bevestigt de confrontatie met de provincie in plaats van toe te werken naar een oplossing. Raad: de koek wordt gebakken in het plan-MER, dus richt je daar op.

Onze oproep als D66 Wijchen is: accepteer dat er stappen gezet moeten worden. Accepteer dat je dat samen in de regio moet doen. Gooi niet de kont tegen de krib, want dan weet je zeker dat je zeggenschap verliest.