Westerkwartier – rijk aan sport en cultuur

Luister hier naar dit hoofdstuk.

Het Westerkwartier telt vele culturele en sportverenigingen en beschikt over een waardevol en afwisselend cultuurlandschap. Wij willen deze immateriële rijkdom versterken. Sport en cultuur verbinden mensen onderling, inspireren hen en maken hen gelukkig. Daarnaast dragen sport en cultuur bij aan beter onderwijs, hebben ze positieve effecten op de gezondheid en stimuleren ze een actieve deelname van inwoners aan de samenleving. In al onze dorpen en kernen zijn bewoners actief in muziekverenigingen, toneelverenigingen, koren, dansgroepen en sportclubs.

Effecten van de coronapandemie

De afgelopen anderhalf jaar hebben sport- en culturele verenigingen en stichtingen het zwaar gehad als gevolg van de coronapandemie. Het einde is nog niet in zicht. Het is daarom goed dat ook het Rijk brede ondersteuning geeft. Voor nu geven de coronagelden wat lucht, maar D66 vindt het essentieel dat er in de toekomst voldoende geld en beleidsmatige ondersteuning beschikbaar zijn om onze sport- en cultuurvoorzieningen in stand te houden. Niet alleen als investeringen in sport en cultuur, maar vooral voor de gezondheid en maatschappelijke samenhang van onze inwoners.

Houd sportfaciliteiten op peil

De gemeente is verantwoordelijk voor het op peil houden van de sportfaciliteiten. Wij vinden dat sportzalen multifunctioneel gebruik moeten worden, ook op zondag. Verder vinden wij dat er een integrale visie moet komen om op sportfaciliteiten. Een nieuwe, positieve ontwikkeling is dat er vanuit dorpen inwonersinitiatieven komen om beweegroutes op te zetten.

Ondersteun cultuur en verenigingsleven

Iedereen moet de kans krijgen om in aanraking te komen met cultuur, hetzij als actief beoefenaar, hetzij als toeschouwer. Daarom wil D66 inwoners stimuleren om deel te nemen aan culturele activiteiten in de meest brede zin. Verenigingen draaien op vrijwilligers en zijn een voorbeeld van actieve, participerende inwoners. D66 is van mening dat de gemeente, indien nodig, deze verenigingen moet ondersteunen.

Dit wil D66 bereiken:

  • Blijf sport en cultuur financieel ondersteunen, ook na afloop van de coronapandemie.
  • Ga door met het steunen van het Jeugdfonds Sport en Cultuur, zodat kinderen en jongeren uit gezinnen die dat zelf niet kunnen betalen toch kunnen sporten, muziek maken, dansen, schilderen, toneelspelen of iets anders creatiefs doen.
  • Ondersteun initiatieven van inwoners om nieuwe, laagdrempelige beweegmogelijkheden nabij huis te ontwikkelen.