Nieuwe Nederlanders

Kansen en mogelijkheden benutten
Per 1 januari 2022 komt de regie op de uitvoering van de inburgering bij de gemeenten te liggen. Dit geeft de kans om inburgering beter en rechtvaardiger in te richten. Zo stellen we statushouders beter in staat kansen te grijpen en een goed bestaan op te bouwen, ook in Westerkwartier.

Luister hier naar dit hoofdstuk.

Andere start, gelijke kansen

D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Voor nieuwkomers betekent dat concreet dat wij ze in staat willen stellen hun eigen leven vorm te geven. We realiseren ons dat ze daar vaak wel wat ondersteuning bij kunnen gebruiken, maar dat ze ook wat te brengen en bij te dragen hebben. Wij zien dat nieuwkomers meer zijn dan vluchtelingen en hebben daar vanaf de start, bij inburgering en verdere ontwikkeling, oog voor. We zorgen dat goede ondersteuning op het gebied van taal en meedoen toegankelijk is voor iedereen die dat nodig heeft, ook voor mensen die geen vluchteling zijn. En we zien in dat goede integratie en inburgering altijd start met het luisteren naar nieuwkomers zelf om te horen wat zij nodig hebben om hun leven vorm te geven. Nieuwkomers hadden misschien een andere start, maar ze verdienen dezelfde kansen.

Snelle inburgering en goede opleidingstrajecten

Een persoonlijke benadering is belangrijk bij inburgering. Wat motiveert mensen, waar lopen ze tegenaan? Goede taallessen zijn belangrijk, zeker ook in combinatie met (vrijwilligers)werk en stages. Daarom is het ook van belang om mensen snel aan een diploma of certificering te helpen als ze dat voor dat werk nodig hebben. De werkomgeving is vaak een van de belangrijkste succesfactoren voor inburgering en echte taalvaardigheid.

Gedeelde verantwoordelijkheid en eigen regie

De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat gemeenten de regie hebben over de inburgering van nieuwkomers. De gedachte daarachter is niet moeilijk te begrijpen: gemeenten staan dichtbij hun inwoners en hebben zo meer zicht op wat mensen echt nodig hebben. Bovendien bieden andere verantwoordelijkheden van gemeenten (huisvesting, zorg, werk en inkomen) veel aanknopingspunten nieuwkomers breed te ondersteunen. Gemeenten en nieuwkomers krijgen onder de nieuwe wet een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de inburgering. De focus van veel gemeenten op uitstroom uit de bijstand zorgt op dit moment dat er soms weinig aandacht is voor de achtergrond en capaciteiten van nieuwkomers.

D66 vindt het belangrijk dat er balans wordt gebracht in de discussie rond nieuwkomers. We lopen niet weg voor de lastige kanten ervan, maar we zien ook dat onze zorg en onze economie niet zonder ze kan. Zowel voor henzelf als ook voor de gevestigde Nederlanders is het daarom belangrijk dat inburgering er ook op is gericht dat ze hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontplooien en een optimale bijdrage kunnen leveren aan de economie van hun nieuwe thuisland. Een hoogopgeleide zorgprofessional achter de lopende band is voor niemand de optimale uitkomst.

Dit wil D66 bereiken:

  • Zorg ervoor dat er voor jonge inburgeraars goede onderwijs- en opleidingstrajecten klaar staan.
  • Zet in op maximale deelname aan de samenleving; dat versnelt de integratie.