Kies voor goed onderwijs

Luister hier naar dit hoofdstuk.

Een vrije, gelukkige samenleving, waarin iedereen tot zijn recht komt, begint bij goed onderwijs. Hiermee bieden we mensen de kans om hun dromen na te jagen hun talenten te ontdekken én te benutten. Zo bereiden we ze voor op hun toekomst. Hoewel de gemeente inhoudelijk weinig zeggenschap heeft over het primair en voortgezet onderwijs, ziet D66 Westerkwartier wel een aantal duidelijke kansen.

Bied maatwerk en houd de kwaliteit van onderwijs op peil

D66 vindt dat iedereen het onderwijs verdient dat bij hem of haar past: in het regulier of het speciaal onderwijs. Het is belangrijk om als gemeente samen met jeugdzorg en onderwijsinstellingen op tijd in te grijpen als leerlingen niet meekomen of buiten de boot dreigen te vallen. Wij vinden het van belang dat de kwaliteit van onderwijs op alle scholen hoog blijft. Verder vinden we het essentieel dat al onze scholen leerlingen goed en veilig genoeg te bereiken zijn.

Huisvesting

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs. Hierbij is niet alleen goede ventilatie belangrijk, maar het gehele binnenklimaat. D66 wil dat de gemeente inventariseert hoe het is gesteld met het binnenklimaat van alle schoolgebouwen. Alle scholen zouden moeten voldoen aan het plan van eisen Frisse Scholen 2021. Verder willen de spilfunctie van schoolgebouwen in de buurt versterken door ze ook te gebruiken voor andere doeleinden.

Iedereen doet mee

Niet iedereen kan meekomen in onze snel veranderende en steeds ingewikkelder wordende wereld. Die mensen laten we niet in de steek. We willen mensen helpen om voor zichzelf op te komen, maar we verwachten ook dat de gemeente voor deze inwoners opkomt. Alle inwoners van onze gemeente moeten zichzelf kunnen zijn en kunnen meedoen met de samenleving. Daarom wil D66 dat voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. En dat iedereen een leven lang kan leren. We vragen verder extra aandacht voor inwoners met een beperking en mensen die onvoldoende beschikken over taal- en leesvaardigheid of digitale basisvaardigheden.

Werk samen met het bedrijfsleven

Door de samenwerking tussen het lokale bedrijfsleven en het mbo, hbo en de universiteit actief te stimuleren kan er een blijvende positieve wisselwerking ontstaan tussen ons MKB en het onderwijs. Met een dergelijk netwerk kunnen onderwijsinstellingen relevante stageplekken vinden en kan het bedrijfsleven putten uit de bij het onderwijs opgebouwde kennis. Een voorbeeld van een organisatie die veel op dit snijvlak opereert is de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Dit wil D66 bereiken:

  • Laat geen kind of jongere buiten de boot vallen door problemen in de omgeving.
  • Zorg ervoor dat alle scholen in onze gemeente goed bereikbaar blijven voor alle leerlingen.
  • Inventariseer hoe het is gesteld met het binnenklimaat van al onze schoolgebouwen en neem maatregelen om ervoor te zorgen dat ze vóór 2026 minimaal klasse B (een goed binnenklimaat) hebben.
  • Zorg ervoor dat gebouwen die worden gerenoveerd na afloop ‘Bijna Energie-Neutraal Gemaakt’ (BENG) worden.
  • Werk samen met de bibliotheken, Taalhuizen, organisaties en vrijwilligers om mensen te helpen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en computeren.
  • Bevorder de positieve wisselwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven door de mogelijkheden te onderzoeken voor een MKB-campus Westerkwartier.