Kies voor duurzame landbouw

Luister hier naar dit hoofdstuk.

Voor een landbouwgemeente als Westerkwartier is een vitale, toekomstbestendige landbouwsector van essentieel belang. Boeren moeten verzekerd zijn van een fatsoenlijk inkomen nu en op de lange termijn. Tegelijkertijd moet de druk op het milieu en de natuur vanuit de agrarische sector naar beneden worden gebracht. Daarbij gaat het met name om de uitstoot van stikstof, de druk op de biodiversiteit en de bijdrage aan de klimaatverandering. D66 gelooft niet dat dit mogelijk is zonder reductie van de veestapel.

Koploper van duurzame landbouw

Aan goede initiatieven ontbreekt het de agrariërs in het Westerkwartier niet. De gebiedscoöperatie Westerkwartier is hiervan een mooi voorbeeld. Als het aan D66 ligt, loopt het Westerkwartier straks voorop als het gaat om het daadwerkelijk moderniseren van de landbouw. Om de boeren in onze gemeente duidelijkheid en perspectief te bieden willen wij dat de gemeente samen met de agrarische sector en de provincie een visie ontwikkelt over wat waar kan. Daarna kunnen we gericht werken aan gebiedsspecifieke ontwikkeling van de landbouw.

Bescherm ons karakteristieke landschap

D66 wil dat we het karakteristieke landschap van het Westerkwartier beter beschermen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de houtwallen in het Zuidelijk Westerkwartier en de karakteristieke sloten in Middag Humsterland. De gemeente dient deze regels consequent te handhaven. Voor het vergroenen en beschermen van ons karakteristieke landschap hebben we vooral veel aan de concept-Regiovisie Groningen-Assen. Landschapsprojecten als ‘Groeningen’ en ‘Sponsland’ bieden mooie aangrijpingsmogelijkheden voor de toekomst van ons kenmerkende coulisselandschap en wierdenlandschap. Beide projecten dragen ook bij aan de klimaatadaptatie. De Commissie Verkenning Nationale Parken beschouwt het Nationaal Landschap Middag Humsterland als onderdeel van Nationaal Landschapspark ‘Waddengebied.’ Dit gebied kom mogelijk in aanmerking voor de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Dit wil D66 bereiken:

  • Bied concrete steun aan boeren die overstappen op milieuvriendelijker productie of op actieve bescherming van landschap en soortenrijkdom.
  • Als deelnemer van het netwerk P10 (de tien grootste plattelandsgemeenten) willen we dat het Westerkwartier koploper wordt op het gebied van duurzame landbouw en diervriendelijke veehouderij.
  • Sta daarom geen intensieve veehouderijbedrijven meer toe, in ieder geval niet in een straal van vijf kilometer van woonlocaties.
  • Ondersteun boeren die de houtsingels onderhouden en revitaliseren ruimhartig: diversiteit van het landschap is ook essentieel voor behoud van de biodiversiteit.
  • Sluit actief aan bij het provinciaal beleid om weidevogels te beschermen en behouden.
  • Zet in op de langetermijnontwikkeling van landschapsvisies om onze landschappen te versterken en behouden voor de toekomst.