Financiën

Luister hier naar dit hoofdstuk.

D66 is niet gerust over de stand van de gemeentefinanciën. Elke gemeente is voor een groot deel van de inkomsten afhankelijk van een uitkering uit het gemeentefonds. Het nieuwe verdelingsvoorstel dat het Rijk hiervoor heeft gedaan pakt niet gunstig uit voor de gemeente Westerkwartier. Dit geldt voor de meeste Groninger gemeenten. D66 vindt dat onacceptabel en steunt de gemeente in het verzet tegen deze herverdeling.

Sluitende begroting

Positief is dat de gemeente een sluitende begroting heeft voor 2022 en dat de schuldenpositie van de gemeente de komende jaren lijkt te verbeteren. De gemeente krijgt steeds beter grip op de financiën, maar het perspectief blijft onduidelijk. D66 blijft het nodig vinden de financiële risico’s goed te monitoren en is voorstander van een behoedzaam financieel beleid. Tegelijkertijd constateren we dat de rentestand historisch laag is en dat er uitdagingen zijn die echt geld gaan kosten. Het is daarom belangrijk bij alle financiële beslissingen een goede doorkijk naar de gevolgen op (middel)lange termijn te blijven geven.

Stel de juiste prioriteiten

D66 vindt dat de gemeente voorrang moet geven aan voorzieningen die de brede welvaart versterken. Om niemand te laten vallen is het van belang dat de gemeente zich inspant om sociale problemen te voorkomen en al onze inwoners zoveel mogelijk een gelijke kans op een goed bestaan geeft. Maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen zullen onvermijdelijk leiden tot gemeentelijke uitgaven. Dat accepteert D66. Derde en laatste prioriteit is voor ons de woningbouw. Zonder gemeentelijke investeringen is het onmogelijk de woningaantallen en de woonkwaliteit te verhogen.

Vermijd extra uitgaven

Voor alle andere onderwerpen zal D66 extra kritisch kijken naar verhoging van de gemeentelijke uitgaven. Dat betekent niet dat er niks kan, maar wel dat de afweging ten opzichte van de hierboven genoemde prioriteiten nadrukkelijk moet worden gemaakt. We zullen nut en noodzaak van extra uitgaven extra kritisch beschouwen. We zijn verder geen voorstander van verhoging van de OZB, ook al is deze in het Westerkwartier het laagst van alle Groninger gemeenten. Als extra uitgaven toch nodig zijn, dan verhogen we de OZB liever een beetje dan dat we die kosten doorschuiven naar toekomstige generaties. We zijn tegen een stijging van de OZB om de verslechterende uitkering uit het gemeentefonds te dekken.

Dit wil D66 bereiken:

  • Onderzoek de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt op effectiviteit en democratisch gehalte.
  • Onderzoek of de relatief hoge rioollasten verlaagd kunnen worden.
  • Bevorder afvalscheiding in de gemeente: minder afval leidt tot lagere kosten.