D66 Westerkwartier over Kieskompas stellingen

Inwoners van de gemeente Westerkwartier en andere belangstellenden kunnen de Kieskompas stemhulp invullen. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat u overzichtelijk wilt lezen over hoe D66 Westerkwartier denkt over stellingen vanuit Kieskompas, staan de stellingen én de toelichting hier overzichtelijk onder elkaar.

Er moeten meer woningen gebouwd worden, ook al gaat dat ten koste van het buitengebied

Het is van groot belang dat er meer woningen gebouwd worden, dat vindt ook D66 Westerkwartier. De invulling daarvan moet in onze ogen echter niet in eerste instantie gezocht worden in het volleggen van weilanden.

Met inbreiding en herbestemming is er nog veel ruimte om flink wat woningen te bouwen. Bovendien geeft dat op een aantal locaties de kans om andere problemen op te lossen zoals op enkele bedrijventerreinen, terwijl we ons kostbare landschap sparen. Wel kunnen we ons voorstellen dat er bij enkele kleinere kernen geen andere optie is dan uit te breiden.

Minimaal 40% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn

Dat er meer sociale huurwoningen bijgebouwd moeten worden staat voor D66 Westerkwartier als een paal boven water. Dan klinkt 40% als een mooi streven, maar D66 verkent liever met onder andere de woningbouwverenigingen wat waar het hardst nodig is, zodat een hard percentage niet ten koste gaat van bijvoorbeeld starters en senioren. Alle drie de groepen verdienen volgens D66 extra aandacht.

Er moeten meer koopwoningen gebouwd worden, ook als er dan minder nieuwe sociale huurwoningen komen

De afgelopen jaren heeft D66 Westerkwartier er constant op gewezen dat er bij nieuwbouwprojecten meer ruimte gemaakt moest worden voor sociale woningbouw, juist omdat er te weinig (passende) sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Ja, er moeten meer koopwoningen gebouwd worden, maar nóg urgenter moeten er meer sociale huurwoningen bij komen. Daarbij mogen extra woningen voor starters en senioren van D66 betreft niet in de verdrukking komen.

Minimaal de helft van de nieuwbouwwoningen in kleine dorpen moet een starterswoning zijn

Het is duidelijk dat er meer starterswoningen moeten komen, maar het is de vraag of meer dan de helft niet te veel is. Daarnaast verschilt de behoefte per klein dorp, volgens D66 Westerkwartier heb je in kleine dorpen meer aan maatwerk. Per locatie kijken naar de behoefte en steeds ook de afweging maken met sociale huurwoningen en woningen geschikt voor senioren.

De gemeente moet zich actief inzetten voor het volledig stopzetten van de gaswinning uit kleine velden in het Westerkwartier

D66 Westerkwartier zet zich actief in richting naar landelijke collega’s om deze gaswinning stop te zetten. Daarnaast, en op korte termijn nog belangrijker, zetten wij ons in voor een betere schaderegeling rond de kleine gasvelden én de gasopslagen bij Grijpskerk en Norg.

Er moet één centraal gemeentehuis komen voor de gemeente Westerkwartier

Er loopt nog een onderzoek rond de keuze voor één of twee gemeentehuis-locaties. Op basis van de uitkomsten wil D66 Westerkwartier een gedegen besluit nemen. D66 wil wel dat de gemeente zichtbaar blijft in alle grotere kernen, bijvoorbeeld door het inzetten van locaties/loketten ‘in de buurt’, zodat inwoners een afspraak met een gemeentelijk medewerker kunnen maken in een dorpshuis, school of andere maatschappelijke locatie.

Toerisme in het Westerkwartier mag verder toenemen, ook als dat leidt tot overlast kan leiden

Het Westerkwartier is een mooie, diverse omgeving. Een omgeving waar inwoners zelf van kunnen genieten, maar ook mensen van elders. Dat toerisme betekent inkomen voor mensen die in Westerkwartier werken of er hun onderneming hebben. Wij verwachten dat een verdere toename van toerisme niet snel zal leiden tot overlast zoals in Giethoorn, maar zodra daar aanwijzingen voor zijn is dat het moment om er verder over in gesprek te gaan.

Om kosten te besparen mag de gemeente meer loketten sluiten en diensten digitaal (via de website) aanbieden

Het sluiten van loketten puur uit kostenbesparing is geen goed idee. Beter is het om te inventariseren wat voor dienstverlening inwoners in de buurt verwachten en gebruiken en dan te kijken wat voor huisvesting daarbij past. Er kan daarnaast al bijna alles digitaal geregeld worden bij de gemeente.

Winkels mogen zelf hun openingstijden bepalen, ook op zondag

D66 vertrouwt er op dat winkeliers zelf prima kunnen bepalen wanneer zij wel en niet geopend willen zijn. Dit helpt hen ook in de concurrentie met online winkelen.

Er mogen meer windmolens hoger dan 15 meter in het Westerkwartier komen

Het is noodzakelijk om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. Dat heeft grote impact op de leefomgeving; dus: inwoners betrekken en de schaal van de energieopwekking moet passen bij de schaal van de omgeving.

Zonnepanelen mogen op weilanden worden geplaatst

Het is noodzakelijk om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. Dat heeft grote impact op de leefomgeving; dus: inwoners betrekken en de schaal van de energieopwekking moet passen bij de schaal van de omgeving. D66 is wel voorstander van het eerst zo veel mogelijk plaatsen van zonnepanelen op daken.

Voor milieu- en klimaatmaatregelen mag de lokale belasting stijgen

Iedereen krijgt te maken met klimaatverandering, ook wij in Nederland. Nu al overstromen onze kelders op het ene moment, terwijl er het volgende moment extreme droogte is. Hoe langer we wachten met het nemen van maatregelen, hoe duurder het wordt en hoe groter de overlast is waar we mee te maken krijgen. Daarom wil willen D66 Westerkwartier nu stappen maken.

We willen een eerlijke en rechtvaardige omslag, waarbij iedereen mee kan komen. Bij de omslag staat meedenken, meepraten en meeprofiteren voor D66 centraal. Mocht het toch nodig zijn om daar nog meer geld voor vrij te maken middels de OZB-heffing dan kan dat. Liever investeren in de toekomst waar alle inwoners wat aan hebben dan in bijvoorbeeld nog meer asfalt.

Er moeten minder strenge regels komen voor het kappen van bomen

De regels rond het kappen van bomen voldoen, waarbij het altijd een afweging is tussen bescherming van het groen en en ruimte geven aan aanpassingen. D66 Westerkwartier zou het mooi vinden als er voor elke boom die gekapt wordt twee teruggeplaatst worden, maar ziet dat niet als beleidsdoel.

De gemeente mag strengere regels voor boerenbedrijven hanteren dan de regels die landelijk gelden

In samenwerking met de provincie kan de gemeente, waar nodig, straks strengere regels vastleggen in het omgevingsplan, bijvoorbeeld om de regels rond gewasbeschermingsmiddelen beter te laten aansluiten op de kaderrichtlijn water.

De gemeente moet extra geld uittrekken voor natuurbeheer door boeren

De toekomst van de landbouw ligt in de kringlooplandbouw. D66 wil boeren in het Westerkwartier hulp aanbieden als zij hun bedrijfsvoering daar naartoe willen omzetten. Dit in samenwerking met de agrarische sector en provincie.

De gemeente investeert in educatie/kennis voor de sector en ontwikkelt samen met de sector en de provincie een toekomstvisie over landbouw en veeteelt in Westerkwartier. Rechtstreekse inkomenssteun is meer aan provincie, het Rijk en Europa.

De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren in de samenleving

Het leveren van een bijdrage in de samenleving voor iemand met een bijstandsuitkering kan positief uitwerken. Het hangt echter van de persoon af of dit haalbaar is; soms is iemand daar nog niet aan toe. Daarom is D66 tegenstander van een algemene verplichting.

Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook als de lokale belasting daardoor stijgt

Armoedebestrijding is voor D66 belangrijk. Op dit moment willen wij eerst kijken naar wat werkt en wat niet werkt, in plaats van er direct meer geld bij te schuiven. Als er dan toch meer geld nodig is zou dit vanuit het Rijk gefinancierd moeten worden in plaats van met een verhoging van de OZB.

Meer inwoners met een laag inkomen moeten gratis gebruik kunnen maken van sport- en cultuurvoorzieningen

Als mensen actiever zijn (zowel cultureel als sportief) dan komen ze meer mee in de maatschappij, wat preventief kan werken qua (geestelijke) gezondheid. Voor mensen die de toegang tot sport en cultuur niet kunnen betalen moet de gemeente helpen, zodat dat geen drempel meer is.

Alle dorpshuizen moeten open blijven, ook als daarvoor de lokale belasting omhoog moet

D66 Westerkwartier gelooft niet dat de situatie bij de dorpshuizen zodanig is dat ze met de huidige ondersteuning vanuit inwoners, ondernemers, de gemeente en andere overheden niet zullen overleven. Dorpshuizen vervullen een hele nuttige rol in onze samenleving, wat onderstreept wordt door verschillende gemeentelijke, provinciale en Europese subsidiemogelijkheden.

De gemeente moet extra geld uitgeven aan kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn het fundament van onze beschaving. Kunst en cultuur zijn bovendien de aanjager voor individuele en maatschappelijke ontwikkeling. Iedereen zou daarom moeten kunnen genieten van een breed aanbod van kunst en cultuur. Zéker nu de coronacrisis de sector extra kwetsbaar heeft gemaakt moet er meer aandacht komen voor makers van kunst en cultuur.

DD66 wil dat iedereen op een laagdrempelige manier met kunst en cultuur te maken kan krijgen, door musea te kunnen bezoeken, door lid te zijn van bijvoorbeeld een muziekvereniging of historische vereniging. Lokaal kan je dat alleen waarmaken als je meer geld in investeert.

De gemeente moet investeren in voorzieningen voor ouderen, ook als de lokale belastingen daarvoor omhoog moeten

Veel voorzieningen waar ouderen gebruik van maken zijn algemene voorzieningen. Daarnaast zijn er een aantal specifieke voorzieningen voor ouderen die al ondersteund worden door de gemeente. Op dit moment gaat het te ver om de OZB te verhogen om meer grote extra investeringen specifiek voor ouderen te doen. Het is beter te investeren in voorzieningen waar ook ouderen baat bij hebben.

Er mag een asielzoekerscentrum komen in het Westerkwartier

D66 Westerkwartier vindt dat ook Westerkwartier kan bijdragen aan een humane oplossing van het asielprobleem, zeker als de druk zo hoog is als die nu is. Dit dient echter wel op een schaal te gebeuren die past bij Westerkwartier en de kern waar een dergelijk centrum dan zou komen.

De gemeente moet extra geld uittrekken voor de integratie van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning)

Dit jaar wordt de integratie van statushouders weer meer een verantwoordelijkheid van gemeenten. Dat geeft de kans om inburgering beter en rechtvaardiger in te richten. Zo stellen we statushouders beter in staat kansen te grijpen en een goed bestaan op te bouwen, ook in Westerkwartier. D66 Westerkwartier wil daarnaast meer vrijwilligers betrekken bij inburgering.

Het is nog niet duidelijk of de Rijksbijdrage voor integratie voldoende is om een succesvolle inburgering in te richten. Als dat onvoldoende blijkt dan moet er extra in geïnvesteerd worden.

Er moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dat ten koste van de privacy

In het Westerkwartier zijn geen grote problemen met de openbare orde, er is daarmee geen probleem om op te lossen met cameratoezicht. Daarmee is het toch inzetten van cameratoezicht een verspilling van geld en een onnodige inbreuk op de privacy van inwoners. Bovendien blijkt in het algemeen uit onderzoek dat cameratoezicht niet bijdraagt aan handhaving van de openbare orde en het verminderen van overlast.

De gemeente moet meer geld uittrekken voor ordehandhavers (BOA’s)

De afgelopen jaren is het aantal BOA’s al uitgebreid ‘naar een capaciteit die past bij de omvang van Westerkwartier’, daar hoeft geen extra capaciteit bij. Dat geld steekt D66 Westerkwartier liever in effectieve preventieve maatregelen waar dat nodig is.

Er mag een coffeeshop in het Westerkwartier komen

Dit zou moeten kunnen, zolang men aan de zeer strenge eisen voldoet qua financiering (geen ‘crimineel geld’) en de locatie niet in de buurt van scholen en andere jeugdgerichte voorzieningen is.

De gemeente moet geld uittrekken zodat inwoners met een AOW-uitkering gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer binnen de gemeente

Momenteel loopt er al een proef met gratis reizen met openbaar vervoer voor Wmo-pashouders. Ook mensen met een AOW-uitkering kunnen daarvoor in aanmerking komen. D66 Westerkwartier staat achter deze proef, omdat het kosteloos kunnen reizen met het openbaar vervoer veel bij kan dragen voor deze groep inwoners.

Gratis reizen met openbaar vervoer binnen de gemeentegrenzen voor alle AOW-ers is echter geen rechtvaardige maatregel en zal veel geld kosten. Geld dat D66 Westerkwartier liever gericht inzet voor inwoners die het echt nodig hebben of aan maatregelen waar alle inwoners baat bij hebben.

Het vuurwerkverbod voor consumenten moet ook na corona blijven

Voordat er over een lokaal vuurwerkverbod gesproken wordt wil D66 Westerkwartier eerst de evaluaties en landelijk beleid rond vuurwerk afwachten.

De gemeente moet meer geld uittrekken voor fietsverkeer, ook al gaat dat ten koste van geld voor autoverkeer

Het is belangrijk dat onze wegen en fietspaden goed onderhouden blijven. Dat is goed voor de veiligheid en voor de kosten op de lange termijn.

D66 Westerkwartier er voor om de komende jaren niet te investeren in nieuwe autowegen maar juist in fietsverbindingen. Feitelijk is er op de meeste huidige wegen voldoende ruimte voor alle weggebruikers. Onveilige situaties worden vaak veroorzaakt doordat verkeer zich niet aan de maximum snelheid houdt.

Door voor die routes in te zetten op betere fietsverbindingen wordt de veiligheid vergroot en de juist fietsverbindingen verbeterd, wat ook bijdraagt aan beweging en verduurzaming.

Om de Noord-Zuidverbindingen te verbeteren (bijvoorbeeld de verbindingen Aduard-A7, Boerakker-Zoutkamp en Leek-Zuidhorn) moet het Westerkwartier meer geld uittrekken voor nieuwe wegen

Het is belangrijk dat de huidige Noord-Zuidverbindingen binnen onze gemeente goed onderhouden blijven. Dat is goed voor de veiligheid en voor de kosten op de lange termijn.

Het goed instandhouden van onze wegen kost veel geld, maar de aanleg van nieuwe wegen kost een veelvoud daarvan. D66 Westerkwartier zet daarom liever in op goed onderhoud van bestaande wegen. Wel willen wij investeren in veiliger Noord-zuidverbindingen voor fietsers.

Omdat de gemeente geen geld heeft om hele nieuwe wegen aan te leggen stelt D66: “liever een fietspad dan een studie naar een rondweg waar we vervolgens toch geen geld voor hebben. Dat is niet alleen effectiever, maar ook eerlijker richting onze inwoners.”

Beeld: D66 Brandportal

Heb je een vraag of een opmerking naar aanleiding van onze antwoorden op de stellingen?