Nieuws uit de fractie februari-juli 2023

Beeld: D66 West Betuwe

In de gemeenteraad is gesproken over het al dan niet stopzetten van de papierinzameling door verenigingen, de warmte transitie, woningbouw, wonen en zorg en het mogelijk maken van de bouw van kleine windmolens door agrariërs. We namen als raad ook besluiten, bijvoorbeeld over het beleidsplan licht, het Landschapsontwikkelingsplan, bouw- en bestemmingsplannen en de begrotingsvoorstellen voor de vele gemeenschappelijke regelingen waarin we als West Betuwe met andere gemeenten samenwerken (zoals de AVRI, Werkzaak, GGD en Veiligheidsregio). Daarnaast zijn er een aantal hoofdpijndossiers waarbij sommige van ons D66’ers indirect maar soms ook heel direct betrokken zijn/door getroffen worden (woningbouw, golfbaan Spijk, dijkverzwaring, De Steendert). En niet te vergeten de opvang van vluchtelingen (Oekraïners en asielzoekers), de inburgering van statushouders en de huisvesting van arbeidsmigranten (deze groepen noemen we allemaal nieuwkomers).  Ook nemen we deel aan diverse werkgroepen/overleggen (zoals over een regionale rekenkamer, de werkgeverscommissie, werkgroep landbouw, burgerparticipatie) en legden we werkbezoeken af. In het kader van de statenverkiezingen deden we mee aan campagne activiteiten. Naast het traditionele flyeren en posters plakken mochten we ook Jan Paternotte ontvangen in nieuwbouwwijk de Plantage in Meteren. Om aandacht te vragen voor de woningnood, ook in West Betuwe. Met de Tweede Kamerfractie is verder op het gebied van Nieuwkomers, woningbouw en zorg direct contact. We hopen dat met een nieuwe Tweede Kamerfractie die korte lijntjes blijven bestaan.