Algemene beschouwingen

Beeld: D66 West Betuwe

Op 29 juni stonden de algemene beschouwingen over de perspectievennota (voorbereiding op de begroting 2024) op de agenda. Daarbij kijken we in feite een jaar vooruit. Als D66 benadrukten we dat woningbouw nu echt topprioriteit dient te krijgen, en dat we als raad daarvoor dit jaar nog een aantal verordeningen moeten vaststellen. Zoals de huisvestingsverordening waarvoor wij al jaren pleiten. Daarnaast een doelgroepenverordening, en een regeling waarbij de voorrang voor inwoners uit de kernen geregeld wordt: de kernbinding waar D66 en een aantal andere partijen altijd al voorstander van waren en die we nu weer mogelijk kunnen maken.