Zorg en Welzijn

Zorg op maat Of het nu om je gezondheid gaat, of omdat
je door omstandigheden het financieel even moeilijk hebt, hulp is maatwerk. D66 wil een goed bereikbaar loket waar je met je vragen terecht kan. Daar word je verder geholpen met jouw specifieke vragen.
Één aanspreekpunt Een goed gesprek met een persoon die de weg weet, helpt je echt op weg. In de wirwar van regels kan een casemanager, een persoon die je hierin bijstaat, je begeleiden naar de voor jou meest geschikte oplossing. Deze blijft je bijstaan, hij of zij weet dus wat er bij jou speelt.
In de buurt Hoewel de gemeente groter wordt, mag deze schaalvergroting niet leiden tot meer afstand tussen hulpvrager (jij) en hulpverlener (de gemeente). In alle kernen en wijken van Voorne aan Zee moet er een plaats zijn waar je terecht kan met vragen over zorg en welzijn.

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Deze D66 slogan is zeker ook van toepassing op het Sociaal Domein, de verzamelnaam voor taken en uitvoering rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de Participatiewet, Jeugdwet en Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

Vanaf 2015 heeft het rijk het Sociaal Domein over de schutting van de gemeenten gegooid. Helaas met de taak het voor minder geld te organiseren. Men dacht dat het organiseren van hulp dichtbij goedkoper was. Het tegendeel is gebleken. Meer en meer gemeenten kunnen de zorghulp niet rond krijgen met het geld wat ze ervoor krijgen. Met de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn deze zorgen neergelegd in Den Haag. Dit heeft geleid naar incidenteel geld voor 2021 en 2022. Maar er is structureel geld nodig!

Er zijn uit noodzaak allerlei samenwerkingsverbanden tussen gemeenten ontstaan. Daar kunnen we nog veel aan verbeteren. We zien dat bijvoorbeeld in de Jeugdzorg Rijnmond wel meer structuur is ontstaan.

In het Sociaal Domein stimuleren we actieve zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners onderling. Zij worden echter geconfronteerd met een brij aan regels. Deze regels gaan niet uit van het vertrouwen in de inwoners. D66 wil een vereenvoudiging van deze regels, zodat iedereen ze kan gebruiken. D66 wil een inclusieve samenleving, voor alle generaties van jong tot oud, waarin iedereen aan de slag kan met arbeid, sociale arbeid en vrijwilligerswerk. De gemeente moet in haar personeelsbeleid hierin een goed voorbeeld geven.

Het uitgangspunt voor D66 Voorne is: Ieder die zorg nodig heeft, krijgt zorg. We steunen daarbij de integrale aanpak: één gezin, één plan, één regisseur. Mensen zijn zoveel mogelijk betrokken bij hun eigen ondersteuningsplan. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Hoe vrij ben je, als je gezondheid je in de steek laat, of als je psychische klachten hebt?

Als er psychische klachten zijn, moet zo snel mogelijk passende hulp aangeboden worden. 
Er moet een loket komen voor long covidpatiënten.

Je voelt je vrijer in een gezond lichaam. Gezonder eten en bewegen helpen daarbij. Dit moet gestimuleerd worden met gerichte campagnes. Gezonder wonen in een huis zonder schimmel hoort hier ook bij. 
We willen een rijke schooldag voor elk kind, Niet ieder kind komt in aanraking met sport, cultuur, muziek of het ontdekken van techniek en de natuur. Dat moet rond het normale lesprogramma aangeboden worden. Een gezonde lunch met fruit hoort daarbij, gefaciliteerd door de school. 

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar, maar helaas te vaak overbelast. Zij verdienen ondersteuning. De gemeente kan bijvoorbeeld een logeerhuis organiseren, een tussenvorm tussen thuis wonen en een verpleeghuis. Of zorgen voor een vervanging, zodat de mantelzorger een rustperiode krijgt.

De gemeente moet telkens de beste oplossing vinden voor de bewoners. Dit betekent volgens D66 Voorne dat de nieuwe gemeente een belangrijke speler en opdrachtgever is, sturend op het maatschappelijk effect. Niet aantallen en activiteiten, maar daadwerkelijke effecten op de gezondheid en het welzijn van de bewoners staan centraal en de financiering wordt daarop gebaseerd. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden, dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De huidige drie gemeenten hebben voor de uitvoering wijkteams gevormd. Het is van belang dat de wijkteams laagdrempelig zijn en dichtbij georganiseerd. Zorg en ondersteuning worden het liefst in de eigen omgeving georganiseerd. Dit vraagt veel van de professionals. Het brede zicht op wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn, is nodig. Beschikbaarheid van een snel bereikbare post Spoedeisende Hulp (SEH), 24 uur per dag, zeven dagen in de week, is noodzakelijk. Wij willen nabije zorg, ook bij spoed.

Voorne aan Zee is aan het vergrijzen. Eenzaamheid onder ouderen komt helaas vaak voor. Ze worden minder mobiel. Buiten wandelen wordt gehinderd door stoepen die slecht zijn onderhouden. Elke wijk of kern heeft behoefte aan een huiskamer, waar ouderen samen kunnen komen om er even uit te zijn of lekker bij te kletsen. Daar zijn wel veel vrijwilligers voor nodig. Ouderen moeten ondersteund worden in de toegankelijkheid tot allerlei diensten. SBO (Sociaal Bureau Ouderen) doet hier veel goed werk.

Helaas is door de pandemie een groep mensen op meer afstand komen te staan van actief mee kunnen doen in de maatschappij. Dat baart ons grote zorgen. Ouderen hebben vaak de digitale vaardigheid niet om op die manier in contact te blijven. Bij kwetsbare gezinnen zien we kinderen die digitaal en financieel niet mee kunnen komen, waardoor ook die groep achterstand oploopt.

Tijdens de pandemie is ook het gevoel van eenzaamheid bij jongeren opgelopen. Scholen moeten ondersteund worden om de juiste zorg te bieden.
 
D66 wil buurtcentra als eerstelijns loket in plaats van landelijke regelingen. 

De drie gemeenten op Voorne hebben lokaal een sterk welzijnswerk, wat snel ingezet kan worden. Dat maakt hulp aan het begin van een zorg- of hulptraject sterker. Iedere kern of dorp moet een eigen locatie hebben met zgn. wijkmakelaars.  Hierdoor kan sneller gesignaleerd worden, een plan van aanpak opgesteld en snel gestart met de zorg. Bij latere signalering is de situatie vaak al veel complexer geworden. De kern- en wijklocaties moet weten wat er op de andere locaties speelt. Welzijn kan zorgen voor goede preventie van een scala van problemen. Welzijn moet in brede samenhang gezien worden: zorg, cultuur, sport en wonen.

We moeten meer stil staan bij de toegevoegde waarde van onze verenigingen en van de voorzieningen in onze gemeente. Het verenigingsleven verbindt de mensen. Lukrake bezuinigingen passen hier niet bij.