Bestuur

Een gemeentebestuur moet dienstbaar zijn, dicht bij de burgers en ondernemers staan, integer zijn en goed en transparant financieel beheer hebben. Het bestuur moet vertrouwen stellen in haar inwoners. Dat is met een gemeente van meer dan 73000 inwoners ingewikkelder dan met de grootte van de huidige drie gemeenten. Daar maakt D66 zich zorgen over. 

Samenwerken met inwoners We zien grote uitdagingen op ons afkomen, wat een integer bestuur vraagt, dat oplossingsgericht samenwerkt met de burgers. Een overheid die werkt vanuit vertrouwen in haar inwoners en de kennis van haar inwoners slim inzet.
Veilig gevoel D66 pakt projecten op in samenwerking met de inwoners. Participatie is voor D66 geen holle frase. Er zit veel kennis in de maatschappij die goed kan worden gebruikt om de gemeente mooier te maken.
Gemeentefinanciën D66 gaat behoedzaam om met gemeentegeld. Over inkomsten en uitgaven moet de gemeente transparant zijn en verantwoording afleggen. Die moeten bovendien duurzaam zijn. D66 wil geen schuld doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen.

D66 wil dat de gemeente ook buiten kantoortijden goed bereikbaar is en in meerdere talen de inwoners te woord kunnen staan. Informatie moet goed te vinden zijn op de website. D66 vindt het belangrijk dat inwoners laagdrempelig contact kunnen leggen met de gemeente, door bijvoorbeeld gebruik te maken van WhatsApp. De loketten bij de gemeentekantoren en gemeentehuis blijven bestaan, want niet iedereen kan goed overweg met internet. D66 wil dat de gemeente ernaar streeft conflicten op te lossen zonder langslepende en kostbare juridische procedures. Dat betekent dat de gemeente aan de voorkant het gesprek aangaat om uit te zoeken waar het probleem zit en passende oplossingen aanbiedt. 

D66 streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf bepalen hoe zij hun leven inrichten, en waarin mensen vrij zijn. Bij deze persoonlijke “vrijheid in verbondenheid met anderen” is het van groot belang dat de gemeente zich aan de door haar gestelde regels houdt, democratische verantwoording aflegt en controleerbaar is. D66 is altijd een voorvechter geweest van een sterke democratische rechtsstaat waarop mensen invloed en inspraak hebben.

De lokale democratie staat onder druk. Gemeenten krijgen steeds meer taken. Politieke partijen hebben moeite goede mensen te vinden. Dit vraagt om verandering. Een bestuur zonder tegenmacht is democratisch instabiel. Raadsleden moeten meer ruimte en ondersteuning krijgen om hun controlerende taken goed uit te voeren. 

D66 wil initiatieven van inwoners beter betrekken bij het gemeentebeleid door ruimte en randvoorwaarden te scheppen. Het is belangrijk dat de gemeente goed naar haar inwoners luistert. De gemeente neemt immers beslissingen die directe invloed hebben op de inwoners. Dit kan door rond verschillende thema’s een forum te organiseren, waar met aandacht naar de inwoners wordt geluisterd. Inwoners kennen hun buurt immers het beste. Iedereen moet kunnen inspreken en participeren, niet alleen hoogopgeleide of mondige inwoners. D66 wil dat inwoners zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces inspraak krijgen. De gemeente geeft vooraf duidelijke verwachtingen aan voor de inspraak en achteraf uitleg waarom suggesties wel of niet zijn overgenomen. Door gebruik te maken van forumbijeenkomsten, buurtbijeenkomsten en (online) inspraakmogelijkheden, kunnen veel wijkbewoners worden bereikt. 

Een goed bestuur is integer. Dat is meer dan je aan de regels houden. D66 wil dat bestuurders zich bewust zijn van de mogelijke belangenverstrengeling en de schijn van belangenverstrengeling tegengaan. Hetzelfde geldt voor raadsleden en ambtenaren.
 
Steeds vaker worden lokale bestuurders, raadsleden en ambtenaren bedreigd of geïntimideerd. Voor D66 is dit onacceptabel. Wij willen dat er altijd aangifte wordt gedaan van bedreiging en intimidatie en dat er, indien nodig, beveiliging volgt. Tegen criminele organisaties die het lokale bestuur ondermijnen, treden we op. 

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Mensen kunnen niet in vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn en zich niet veilig voelen. Veel inwoners op Voorne aan Zee maken zich zorgen om veiligheid. De inwoners zijn behoorlijk zelfredzaam, maar er zijn grenzen en dan is adequate handhaving van groot belang.

De ruimte en rust worden bijvoorbeeld bedreigd door drugshandel vanuit de haven van Rotterdam, of van uitgebuite arbeidsmigranten in overvolle huizen. Minder voorzieningen en achterstallig onderhoud maken de wijken rommelig. Dat zorgt voor een onveilig gevoel. De handhavers hebben de grootste moeite om hun zware taak uit te voeren. Dit ondermijnt het vertrouwen van inwoners in de lokale en landelijke overheid. Dat heeft verstrekkende gevolgen. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde groepen inwoners gestigmatiseerd worden als oorzaak van het probleem, of inwoners tegen elkaar opgezet worden. Dat lost de problemen niet op, maar versterkt juist gevoel van onveiligheid en onvrede.
 
D66 wil strijden om het vertrouwen in de veiligheid in onze gemeente te herstellen en zoekt daarbij bewust naar burgerparticipatie om de handhaving te ondersteunen. D66 wil inwoners van Voorne aan Zee serieus nemen door ze eerlijk te betrekken. Dan gaat er het niet om zelf politieagent te spelen, maar bijvoorbeeld om actieve wijkraden, die intensief samenwerken met buurtagenten en andere hulpverlenende instanties. Zo kunnen problemen in een vroeg stadium gesignaleerd worden voordat ze escaleren.

D66 vindt dat we ons bij het maken van veiligheidsbeleid niet moeten laten leiden door angst. D66 kiest voor effectieve maatregelen in plaats van ad hoc maatregelen, die vaak resulteren in schijnveiligheid.

Voorne aan Zee is straks een gemeente met ruim 73.000 inwoners. Dat is een grote sprong, die ook geldt voor het financiële beheer. De begroting 2023 zal door de nieuwe raad vastgesteld worden en zal beleidsarm zijn.

D66 gaat altijd behoedzaam om met de financiële huishouding van de gemeente. De gemeente moet zo transparant mogelijk zijn over inkomsten en uitgaven en daar verantwoording over afleggen. Een sociaalliberale begroting is duurzaam: wij willen geen “schuld” doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Tekorten worden niet structureel aangevuld vanuit de gemeentelijke reserves. De gemeente zal voldoende geld achter de hand moeten hebben. Waar nodig zullen gemeentelijke reserves daarom aangevuld moeten worden.

Publieke investeringen – bijvoorbeeld in goed onderwijs, cultuur of schone energie – leveren op de lange termijn winst op voor het welzijn van de inwoners. Deze investeringen moeten weloverwogen gemaakt worden. Lage lokale lasten zijn voor D66 belangrijk, maar niet het enige criterium bij het opstellen en beoordelen van een gemeentebegroting.

D66 wil “burgervriendelijke” begrotingen. D66 wil de gemeentelijke belastingen zo eenvoudig mogelijk inrichten, zodat iedere inwoner en ondernemer begrijpt wat hij om welke reden aan belasting moet afdragen.

Lasten moeten eerlijk verdeeld zijn. Veel gemeentelijke heffingen (leges, belastingen of heffingen) moeten kostendekkend zijn. Hondenbelasting is een belasting die niets te maken heeft met een eerlijke verdeling en moet afgeschaft worden. D66 vindt het belangrijk om inzichtelijk te maken welke kosten precies worden toegerekend. Het is een wettelijke plicht de hoogte van gemeentelijke leges of retributies, zoals die voor bouwvergunningen of trouwen, in verhouding te laten zijn tot de daadwerkelijk gemaakte kosten.  
Aan speculeren met het aan- en verkopen van grond moet een eind komen. Toekomstige opbrengsten zijn in het verleden te vaak te rooskleuring voorgesteld en de oude gemeenten op Voorne hebben daardoor te grote risico’s genomen. Grondpolitiek draait om regie over waar die grond voor gebruikt wordt en niet om het maken van winst.

De controle van de gemeenteraad op besteding van belastinggeld moet beter. Dit begint met investeren in de kennis en kunde van raadsleden en hun ondersteuning door fractiemedewerkers en de griffie. Daarnaast heeft de Raad baat bij een actieve gemeentelijke rekenkamer. De verantwoording over zowel de besteding van geld als de hoogte en verdeling van risico’s moet transparant, tijdig en volledig zijn. 

Gemeenten verstrekken subsidies om inwoners, verenigingen en stichtingen een duwtje in de rug te geven of om startende initiatieven te ondersteunen. De gemeente Voorne aan Zee zal het subsidiebeleid van de drie huidige gemeenten moeten harmoniseren. Dat zal niet meteen in 2023 geregeld zijn. Subsidies worden periodiek geëvalueerd op het bereikte effect. 

Op Voorne hebben we met een aantal hulpdiensten te maken die ons ten dienste staan: politie, brandweer en ambulancediensten. 
De dienstverlening en het beeld naar de burger verdienen scherpe aandacht. 
Zo vindt D66 dat de politie zichtbaar en herkenbaar moet zijn. Het gebruik van digitale middelen verandert het politiewerk. Agenten kunnen thuis bij inwoners aangiftes opnemen.

De bezetting van de eenheid Haringvliet moet op orde blijven om de veiligheid van de burgers, zowel in het normale dagelijkse leven als bij evenementen, te kunnen waarborgen. De wijkagent speelt een belangrijke rol omdat die het dichtst bij de inwoners staat. In de ogen van D66 moet het systeem van wijkagenten worden uitgebreid.

De Veiligheidsregio Rotterdam heeft een dekkend netwerk van brandweerkorpsen. Deze werken goed samen. Om de bemanningen op sterkte te houden moet ondersteuning bij het vrijwilligerswerk van de korpsen geïntensiveerd worden. D66 Voorne is tegen een nieuwe constructie waarbij het platteland, dus ook Voorne, vanwege het mindere aantal risicolocaties en langere rijtijden, minder prioriteit en manschappentoedeling krijgt dan de druk bevolkte regio’s.

Ook de ambulancezorg valt onder de Veiligheidsregio Rotterdam. Uitgangspunt van D66 is dat de medische zorg, waaronder de spoedeisende, voor alle inwoners op orde moet zijn. D66 wil regelmatig op de hoogte gesteld worden of de aanrijtijden worden gehaald. Het dekkend netwerk blijkt onvoldoende. Dat moet beter.