Wonen en leven

Wonen en leven ìn Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne wordt wonen en leven òp Voorne gemeente Voorne aan Zee. Veel inwoners zeggen: “Woon je eenmaal op Voorne, dan willen de meesten nooit meer weg!” Wat is daarvoor nodig? Allereerst beschikbare woningen. D66 wil meer nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Een fusie met uitdagingen en kansen. Wat gaan we daarmee doen?

Je woning en je woonomgeving zijn essentieel voor de inwoners. Is het voldoende groen en netjes onderhouden? Kunnen de kinderen lekker buiten spelen? Zijn er winkels, scholen en andere voorzieningen in de buurt? Kun je er lekker wandelen of fietsen? Voor inwoners van Voorne is dit belangrijk en daarom is het een essentiële gemeentelijke taak.

Bouwen D66 wil het tekort aan betaalbare woningen aanpakken. Door met het Gemeentelijk Woonbedrijf groene en duurzame wijken te ontwikkelen. Wijken met een goede mix van woningen voor jong en oud.
Duurzaamheid D66 wil energie neutrale woningen bouwen met natuurlijke materialen. Maar ook kijken naar nieuwe kansen voor leegstaande gebouwen. D66 wil meer ruimte voor groen in de wijken en rekening houden met het veranderende klimaat.
Wijken en leven D66 wil de identiteit van bestaande wijken behouden en hierin investeren. Door culturele evenementen, het verenigingsleven en veilige groene speeltuinen te ondersteunen. Omdat sport-, cultuur- en natuurbeleving buren met elkaar verbindt.

Levensloopbestendige en betaalbare woningen. Dit bevordert de doorstroming van onze inwoners die groter of juist kleiner willen wonen. Als inwoners “op leeftijd” hun gezinshuis te groot vinden, moet er voldoende voorraad zijn voor kleinere woningen of appartementen. Hierdoor komen eengezinswoningen vrij, waardoor jonge mensen op Voorne kunnen blijven wonen.

Maar D66 wil meer. Nieuwe woningen moeten duurzaam en energieneutraal zijn en natuur inclusief en circulair gebouwd worden. Niet alles zomaar slopen, maar goed kijken naar kansen voor het herbestemmen van leegstaande gebouwen. Bouw appartementen voor jongeren en ouderen, zodat die op ons eiland kunnen blijven wonen. Maak afspraken met de woningcorporaties om uitvoerbare plannen te maken om de bestaande en verouderde woningen te isoleren en klaar te maken voor een tweede leven. Het Woonbedrijf Westvoorne, vanaf 1 januari a.s. Woonbedrijf Voorne, werkt als gemeentelijk woonbedrijf aan de sociale woonopgave. Hierdoor kan de gemeente zelf investeren in goede woningen voor de inwoners van Voorne aan Zee. Het Woonbedrijf werkt samen met de gemeentelijke afdeling die gaat over schuldhulpverlening en sociale veiligheid. Als mensen hulp nodig hebben, kan dat veel sneller georganiseerd worden. Het tempo van verduurzamen bepaalt de gemeente zelf. De groep die het hardst een goed geïsoleerd en duurzaam huis nodig heeft, kan daardoor sneller geholpen worden.

De nieuwe gemeente moet sterker inzetten op het gebied van verduurzaming. Kijk eens naar Goeree-Overflakkee. Zij hebben ingezien dat verduurzaming geen bedreiging is, maar juist een kans! Een kans om te investeren in een groenere toekomst. Dat biedt allerlei voordelen, voor alle inwoners op ons eiland, zoals een lagere energierekening voor iedereen? Alle nieuwe huizen duurzaam. Aardgasvrije wijken. Of energieopslag in de wijken voor overtollige zonne-energie.

Toekomstbestendige boeren en tuinders waar we trots op zijn en waar we graag hun producten van willen kopen. Toeristen, die ons mooie eiland willen bezoeken en daarmee economische kansen creëren. Meer groen in en om de wijken en dorpskernen.

D66 is een partij die meer natuur wil en natuur inclusieve kringlooplandbouw. D66 wil zich bekommeren over de toekomst van Voorne en over iedereen die hier zo graag wil blijven wonen.

Voorne aan Zee heeft veel kleine kernen en diverse wijken. D66 heeft plannen voor de deze wijken en dorpskernen op het eiland. Perken, bomen, speeltuinen, bloemen, goed onderhouden stoepen en wegen maken onze wijken. Hoeveel ruimte is er voor kinderen en hoe hard kunnen de auto’s rijden? Is het voornamelijk groen en fleurig of juist saai en grijs? Buiten spelen is heel belangrijk voor ontwikkeling van kinderen, die steeds meer thuis zitten achter hun schermen. Er moet buiten wel veilig, fijn en veel te ontdekken zijn. D66 wil dat in de kernen en wijken de auto te gast is. Het gedrag van het verkeer maakt dat kinderen thuis worden gehouden.

Oudere kinderen moeten uitgedaagd worden om te sporten en te bewegen. Het is weer normaal om lekker vies te worden en met een schram op je knie thuis te komen. Meer buiten spelen gaat niet vanzelf. Want D66 pleit voor extra investeringen in wijken en groene speeltuinen, zodat het veiliger en vriendelijker wordt voor kinderen.

Zomers worden warmer en bomen kunnen dan voor schaduw en verkoeling zorgen, goed voor de gezondheid van mens en dier. D66 wil een klimaat-adaptieve inrichting en natuur-inclusief beheer in de wijken. D66 kiest voor meer groen in de wijken en wil inheemse bomen, bloemen en planten. Deze doen het veel beter in extreme omstandigheden. Bomenlanen moeten meer divers zijn, zodat ziektes minder kans krijgen zich snel te verspreiden.
We zullen vaker hevige regenbuien krijgen. Goed afwateren èn goed vasthouden van water is belangrijk. D66 wil beheer van de buitenruimte met oog voor natuur. De wijken en kernen worden hierdoor veel aantrekkelijker.

Inwoners in veel wijken maken zich zorgen over de leefbaarheid, die onder druk staat door o.a. eenzaamheid als gevolg van vergrijzing, te veel arbeidsmigranten in één woning, achterstallig onderhoud door woningstichtingen, achteruitgang van voorzieningen in de wijk. De leefbaarheid kan worden hersteld door in te zetten op gemengde wijken. Dat is investeren voor een langere termijn. Investeren in wat de wijk of dorpskern al heeft: basisscholen, verenigingen, voorzieningen. Dit is maatwerk, maar het kan, als de nieuwe gemeente goed luistert naar haar inwoners. Voor D66 zijn gemengde wijken cruciaal voor de leefbaarheid. Gemengd betekent: kansengelijkheid, zowel voor jongeren als voor inwoners met een achterstand, voor vitale voorzieningen, met behoud van vrije en groene buitengebieden. Dat is opgeteld heel veel, maar wel van vitaal belang om fijn wonen op Voorne aan Zee naar de toekomst toe mogelijk te maken.

Westvoorne en Brielle hebben momenteel een eigen buitendienst. Dit zijn experts die met veel aandacht werken aan hun eigen leefomgeving. Ze zijn praktisch en lossen problemen snel op. Deze kwaliteit wil D66 behouden. ‘Voorne Putten Werkt’ wordt ingezet, zodat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een mooie baan kunnen vervullen binnen de gemeente.

Droogte en verzuring door stikstofbelasting hebben grote impact op de natuur. Dit uit zich in het dichtgroeien van duinvalleien, het woekeren van exoten en een grote afname van bijzondere bloemen en diersoorten. In droge periodes staan de poelen volledig droog en is er geen water meer voor amfibieën en zoogdieren.

D66 heeft zich hard gemaakt om het natuurnetwerk robuuster te maken. Dit resulteert in een aanvraag om een bufferzone te maken rondom het Voornes Duin. De natuur wordt hierdoor minder kwetsbaar voor droogte en stikstof. De oude kippenschuur bij de Tenellaplas wordt teruggegeven aan de natuur. D66 pleit voor passend beheer met zo min mogelijk machines, maar met schapen, paarden en ossen.

Landbouw en natuur moeten naast elkaar kunnen bestaan. Het is dan verstandig te investeren in meer natuur om beide een gezonde toekomst te bieden. Natuur helpt in de balans van schoon water en biodiversiteit. Landbouwgronden zijn kraamkamers van weidevogels en kunnen CO2 opslaan in de bodem en stikstof afvangen met klaverrijke soorten.

De betrokkenheid van onze inwoners bij de natuur is groot. Vele vrijwilligers maken zich hard voor Voorne. De kennis bij deze vrijwilligers kan de gemeente inzetten. Een paar voorbeelden. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Westvoorne helpt in het vormgeven van natuurgericht beheer. Er zijn natuurorganisaties die het onderwijs ondersteunen. Om reeën te beschermen werkt de gemeente samen met de beheerders het Waterschap en de lokale wildbeheer afdeling. D66 verbindt de kennis en inzet van deze natuurorganisaties met het werk in de gemeente.

Voorne aan Zee ligt aan een heerlijke, mooie kust. Inwoners en recreanten van buiten de gemeente genieten van de prachtige duingebieden en stranden. Veel recreanten komen hiernaar toe voor het badstrand en ontdekken dan de bijzondere natuurgebieden bij het badstrand. Op de kust mogen we trots zijn. De meest bijzondere plantensoorten zijn hier nog te vinden, sommige komen nergens anders meer voor. De reeën, wilde pony’s en runderen maken het plaatje compleet. Het kustgebied heeft ook een belangrijke economische waarde. Jaarlijks wordt er 290 miljoen besteed in de toeristische sector en biedt het toerisme banen aan bijna 3000 mensen.

Iedereen die regelmatig langs de kust van Voorne aan Zee wandelt, kan het zien. De kust is aan het verzanden. Uit onderzoek blijkt dat, als we niets doen, in 2030 de kust bijna tot aan de kop van Goeree-Overflakkee volledig verzand zal zijn.
De afgelopen jaren is er op initiatief van Westvoorne een coalitie gevormd om dit probleem samen aan te pakken. De coalitie bestond uit de Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, natuurorganisaties, het waterschap, de gemeenten op Voorne Putten en Goeree-Overflakkee en het Havenbedrijf Rotterdam. Onderzocht is hoe de kust verzandt, hoe de toekomst eruit zou kunnen zien en welke aanpak daarbij nodig is.

De coalitie bestond naast Westvoorne uit de Provincie, Rijkswaterstaat, ondernemers, natuurorganisaties, het waterschap en de buurgemeenten. Onderzocht is hoe de kust verzandt en hoe de toekomst eruit zou kunnen zien en welke aanpak daarbij nodig is.

D66 wil in de toekomst een mooi badstrand behouden en zich inzetten voor de natuur van de kust. Hiervoor komen de recreanten naar Voorne aan Zee en willen mensen hier graag wonen. Om dit te bereiken wil D66 samen met recreatieondernemers, natuurorganisaties en andere overheden een plan voor de toekomst van onze kust maken.

In dit plan komen belangen van recreatie, kustverdediging, waterkwaliteit en natuur samen. Om dit uit te kunnen voeren, is het nodig om intensief samen te werken met het Rijk. Want dit probleem kan en hoeft Voorne aan Zee niet alleen op te lossen.

Dit gaat over de lange termijn. Op de korte termijn wil D66 investeren in de kwaliteiten van het badstrand van Rockanje door het centrumgebied aantrekkelijker te maken voor inwoners en toeristen: een mooi en gezellig dorpsplein in het centrum van de badplaats en een aantrekkelijke route van het centrum naar het strand. D66 zet zich voortdurend in om met ondernemers aan te slag om de recreatieve sector een nieuwe impuls te geven.

Sport, recreatie en cultuur zijn de lijm van onze samenleving. D66 wil dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Als individu, maar ook als onderdeel van de samenleving. Mensen ontwikkelen zich ook na school- en werktijd. Eén van de manieren waarop de gemeente daar een positieve bijdrage aan kan leveren, is door ervoor te zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen.

Evenementen en festivals zijn gezichtsbepalend voor gemeenten en geven de sfeer in de gemeenten weer. Denk eens aan de 1 april Viering in Brielle, de Wielerronde van Oostvoorne en de Vestingdagen in Hellevoetsluis. Dit soort evenementen maken een gemeente aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen of als toerist te bezoeken. Onze historische binnensteden trekken vaak van ver mensen aan.

Sporten is gezond: het voorkomt dat mensen ziek worden en verhoogt hun welzijn. Daarbij geldt: jong geleerd is oud gedaan. Bovendien komen mensen met verschillend achtergronden en van alle leeftijden met elkaar in contact op het sportveld en in het park. Sport en beweging voorkomt een tweedeling: het brengt mensen bij elkaar en zorgt voor gelijke (ontwikkel)kansen.

D66 vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen met een sportclub van zijn of haar keuze. Op de verschillende verenigingen zijn daar vaak al voldoende mogelijkheden voor. Dit moet ook toegankelijk zijn voor mensen, zeker jongeren, die het niet breed hebben. Voor de jeugd willen wij een sportpas introduceren. Daarmee kun je tegen een laag instap-tarief bij sportclubs aan de slag. Met de verschillende sportverenigingen maken we daarover afspraken om de toegang voor nieuwe leden te promoten. Een club kan een lidmaatschap aanbieden voor een lager bedrag dan standaard. De gemeente legt de rest bij. Het initiatief kan ook van de vereniging komen, daarmee weten we zeker dat het breed gedragen wordt en is de kans op succes groot.

D66 wil actief sportverenigingen steunen. Dat kan financieel of door het wegnemen van obstakels. D66 zoekt de dialoog met de verschillende clubs, omdat er vaak per sport of per gebied andere onderwerpen van belang zijn. De uitgangspunten van D66 zijn hierbij: iedereen kan meedoen, veel mensen hebben er profijt van.

Goede initiatieven zijn bijvoorbeeld open dagen van sportclubs, waarbij iedereen kennis kan maken met de sport van die vereniging. Ook de scholen kunnen een dag(deel) op bezoek gaan bij zo’n sportclub. Daar worden leerlingen enthousiast gemaakt om mee te doen en lid te worden. Stichting Push organiseert de mogelijkheid dat kinderen bij diverse verenigingen proeflessen kunnen volgen om zo een betere keus te kunnen maken, welke sport het beste voor hen past. Dit juichen wij toe.

Het belang van recreatie in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee is de meesten van ons duidelijk. Inwoners, maar ook mensen van ver daarbuiten zijn in hun vrije tijd graag hier te vinden. Fiets- en wandelpaden door Voornes Duin, het landelijke agrarische gebied en de schitterende dorpskernen moeten onderhouden worden en daar waar nodig verbeterd. D66 streeft ernaar om op alle locaties de Blauwe vlag te verkrijgen, het symbool voor schoon water en milieubeleid. Dit geldt voor de kust en alle binnenwateren. De waterrecreatie is belangrijk voor ondernemend en recreërend Voorne aan Zee

De Nederlandse delta is bekroond met een Quality Coast Award. Diverse gebieden hebben een Natura 2000 status. D66 vindt het belangrijk dat we zorgvuldig met de natuur omgaan.
Een breed toeristisch aanbod van activiteiten die goed op elkaar afgestemd zijn, klinkt eenvoudig maar kost toewijding en inspanning. Toeristisch Ondernemers Platvorm (TOP) Voorne-Putten is een goed initiatief. Het is een schakel tussen ondernemers, overheid en andere belanghebbenden in onze regio. Het is een goede gesprekspartner om ideeën en visies met elkaar te bespreken en uit te voeren.

De bezoeken aan musea, voorstellingen en muziekfestivals zorgen voor een stukje “extra” in ons leven waar we naar uitkijken. Omdat Voorne aan Zee diverse kernen over een groot oppervlak heeft, is het belangrijk dat lokale evenementen blijven bestaan. Er zijn veel plaatselijke tradities waar mensen waarde aan hechten. Muziek- en toneelverenigingen zorgen voor een saamhorigheidsgevoel en verbinden mensen binnen de eigen woonkern. Buurthuizen en plaatselijke multifunctionele centra moeten mede hiervoor in ere gehouden worden.