Economie

Eén gemeente op Voorne, dat is wat ondernemers al jarenlang willen. Eén gemeente met één aanpak om de economie te stimuleren, een duurzame economie.   

Als ‘service-eiland’ levert Voorne onmisbare diensten en arbeidspotentieel aan het Haven Industrie Complex (HIC) van Rotterdam. Het veelkleurige natuur- en vrijetijdsaanbod biedt een aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat aan bewoners en haar bezoekers. 
We gaan de dienstverlening verbeteren, we zetten in op betere verbindingen op het eiland en met de stad Rotterdam en we stimuleren de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven om mensen de mogelijkheid te bieden zich een leven lang te ontwikkelen en om de jeugd te binden en te boeien om te blijven werken in deze regio. Daarbij stimuleren we innovatief ondernemen.

Bedrijfsleven en onderwijs D66 vindt dat bedrijfsleven en onderwijs moeten samenwerken om elkaar te versterken. Daarom wil D66 een betere aansluiting van
het MKB bij regionale onderwijsinstellingen en kennisclusters realiseren. D66 wil bovendien de MKB-innovatiemotor aanjagen door daarvoor beschikbare gelden aan te boren.
Arbeidsmarkt D66 wil zorgen voor voldoende werk en een goed arbeidsklimaat in deze
gemeente. Bijvoorbeeld door vernieuwende bouwprojecten te stimuleren en door met zorginstellingen nieuwe werkwijzen in te voeren om ouderen uit de eenzaamheid helpen.
Bereikbaarheid D66 wil het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren. Ook de mogelijkheden om openbaar vervoer over het water rondom ons groene gebied efficiënt in te zetten, moet worden onderzocht. D66 wil bovendien dat fietsroutes worden verbeterd.

D66 wil dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich op Voorne aan Zee te vestigen en dat ondernemers er kunnen starten en groeien. In het leven van mensen is werk erg belangrijk. Werk biedt mensen de kans zich te ontplooien, leidt tot zelfredzaamheid en draagt bij aan geluk en tevredenheid. Er is echter een schaarste aan personeel. De pijlers van een sterke lokale economie op Voorne zijn ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid. Op Voorne moet men zich kunnen ontwikkelen, kunnen werken en kunnen wonen. D66 wil dat Voorne aan Zee ruimte geeft aan particulier initiatief en ondernemerschap. Ideeën voor handel en bedrijvigheid moeten gestimuleerd en beloond worden.

Het MKB is de motor van banen en innovatie en is belangrijk voor de groei van de lokale economie. Ondernemers ervaren grote regeldruk. Juist nu met het vormen van die ene gemeente Voorne aan Zee brengen we daar verbetering in. Verbeteren met meer vertrouwen en een dienstbare overheid. De regels om te starten of uit te breiden gaat D66 eenvoudig, begrijpelijk en uitvoerbaar maken. Startende en duurzame ondernemers krijgen extra steun. D66 omarmt de ‘rode loper aanpak’ voor ondernemers. 

Voor een goede lokale economie is de bereikbaarheid van Voorne aan Zee van belang. De Maasdeltatunnel (Blankenburgtunnel was de werknaam) en de verbreding van de N57 zijn straks grote stappen voorwaarts en bieden kansen voor het stimuleren van economische ontwikkeling op het eiland. Veel inwoners hebben hun werkkring in steden als Rotterdam en Den Haag en in het haven- en industriegebied van Rijnmond. Elke dag beweegt zich een grote verkeersstroom vanaf het eiland en terug. Falende techniek, open sluizen of bruggen, last minute planning, wegrenovaties en ongelukken verstoren dit kwetsbare ontsluitingssysteem voortdurend. D66 Voorne aan Zee pleit voor een proactieve integrale benadering van de ontsluitingsproblematiek in samenspraak met Rijkswaterstaat, Provincie, MRDH en Veiligheidsregio Rotterdam. Strategisch overleg, tijdige slimme planning van wegwerkzaamheden en brugonderhoud zijn essentieel.
  
Het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer moet de druk op wegen verminderen. Helaas staat het OV onder druk, in de coronaperiode waren er veel minder reizigers en de bezettingsgraad van het OV heeft zich nog niet hersteld.

Voorne is een groengebied, omgeven door water. D66 Voorne is sterk voorstander van verder onderzoek naar de mogelijkheden van efficiënt en snel openbaar vervoer van Voorne over het water. D66 wil dat fietsroutes verder worden uitgewerkt. De onderlinge kernen zijn dan beter met elkaar verbonden. Het wordt aantrekkelijker om naar Rotterdam en de havens te fietsen. Sinds de coronaperiode werken veel mensen deels thuis. In wijken zet D66 in op elektrische deelauto’s. Er ontstaat minder parkeerdruk en auto’s ‘worden effectiever gebruikt.

D66 zet zich sterk in voor goed vervoer op Voorne met veel aandacht voor de verschillende kernen. De buurtbus en doelgroepenvervoer blijven daarnaast belangrijk voor specifieke doelgroepen. 

Het wordt steeds belangrijker dat het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen met elkaar samenwerken om elkaar te versterken. Door een betere aansluiting van MKB bij regionale onderwijsinstellingen en kennisclusters en het slimmer aanboren en binnenhalen van gelden wordt de MKB-innovatiemotor aangejaagd. Innovatie ontstaat op plekken waar mensen vanuit ieders eigen expertise samenwerken aan innovatieve oplossingen voor klanten. Arbeid wordt schaarser. Dat is in een gemeente die verder van de Randstad af ligt een uitdaging. Er zijn grote transities gaande, denk daarbij aan bijvoorbeeld de energietransitie of de transitie naar duurzaam bouwen.  Deze vragen om bij- en omscholing van de bestaande werknemers. Het STC werkt intensief samen met het bedrijfsleven om mensen bij te scholen voor de energietransitie in de haven. Dit is ook nodig in de bouw, agrarische sector en in de zorg. 
Het versterken van leerwerktrajecten en het stimuleren van boeiende stageplekken bij het lokale bedrijfsleven is belangrijk om jonge mensen aan de regio te binden. Het stimuleren van innovatie maakt het interessant voor jonge mensen om op Voorne te blijven. De overheid moet vooruitstrevende, vernieuwende bouwprojecten stimuleren. Zorginstellingen moeten nadenken over nieuwe sociale concepten om bijvoorbeeld ouderen uit de eenzaamheid helpen. Door vernieuwende concepten te stimuleren wordt voor de werknemers een interessant werkklimaat gecreëerd en plukken onze inwoners de vruchten van de voortvarende aanpak.