Klimaat en duurzaamheid

D66 streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving. Wij zijn solidair met en verantwoordelijk voor toekomstige generaties en willen dat ook de kleinkinderen van onze kleinkinderen van vrijheid kunnen genieten en zich kunnen ontplooien zoals we zelf graag willen. De duurzame ‘kwaliteit van leven’ waarbinnen ieder individu de vrijheid heeft om naar eigen inzicht te leven staat onder druk. Warmterecords worden aan de lopende band gebroken en regenbuien worden extremer.

D66 is ervan overtuigd dat de transitie naar een duurzame samenleving juist economische kansen biedt. Het schoner, groener en gezonder maken van onze maatschappij is de nieuwe economische motor. Denk aan de installateur die een huis isoleert, de fabrikant van zonnepanelen of windmolens, of de innovator die van versleten visnetten tapijten maakt. D66 wil hiermee aan de slag door te investeren in de arbeidsmarkt.

Warm en betaalbaar wonen D66 wil huizen versneld isoleren en van het gas af halen. Door aardwarmte en andere duurzame bronnen te gebruiken. Met extra aandacht voor de sociale woningbouw.
Energietransitie D66 wil geen dak onbenut laten voor het winnen van zonne-energie. Ook andere duurzame energie voorzieningen moeten van de grond. D66 wil dit samen met de inwoners doen die daar ook direct zelf van profiteren. Alle projecten moeten bovendien bijdragen aan een groene omgeving.
Robuuste natuur D66 wil ons unieke natuurgebied robuuster maken. Om de kwetsbaarheid voor een te veel aan stikstof, droogte en invasieve exoten te verminderen, wil D66 een prachtige buffer aanleggen aan de randen van Voorne. Met ruimte voor water, recreatie en het herstel van de biodiversiteit.

De aarde warmt op en de gevolgen zijn groot. De hitte en de overstromingen van deze zomer zijn nog niets bij wat wordt voorspeld als de wereld zich niet weet te beperken tot maximaal 1,5 graad temperatuurstijging. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, dan is de positieve impact enorm. De gemeente heeft een belangrijke regierol in de energietransitie. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie door bijvoorbeeld haar eigen gebouwen energieneutraal te maken. De gemeente is medeverantwoordelijk voor het aardgasloos maken van woningen en gebouwen en heeft een belangrijke rol bij het inpassen van duurzame energie. Daarnaast ziet de gemeente toe op de verduurzaming van het bedrijfsleven door verduurzaming op te nemen in het vergunningenbeleid.

Veel mensen vragen zich af hoe ze hun leven duurzaam kunnen inrichten. Koop ik nieuwe spullen of kijk ik naar tweedehands? Maar is tweedehands niet duurder in gebruik? Eten we iedere dag vlees of steeds meer vegetarisch? Ga ik elektrisch rijden? Is een deelauto bereikbaar? Is mijn tuin een fijne plek voor vogels en bijen? Loopt het water weg bij hoosbuien of is het beter wanneer we dit water juist bufferen en vertraagd afvoeren naar rivieren om de verdroging tegen te gaan? Deze vragen worden steeds actueler. De gemeente kan helpen in de zoektocht en het maken van keuzes.

Voorbeelden: ondernemers ondersteunen in lokaal geteeld voedsel, advies van natuurorganisaties over je tuin, het faciliteren van deelauto’s.

Onze inwoners zijn volop bezig met het verduurzamen van hun woning. Steeds meer mensen plaatsen zonnepanelen en isoleren hun huis. D66 heeft zich hard gemaakt voor een degelijke aanpak in de overstap naar aardgasloos verwarmen, een ingewikkeld vraagstuk. De diversiteit aan woningen in onze regio is groot. De oplossingen zijn daardoor divers. Door de oplopende energieprijzen is de urgentie pijnlijk duidelijk geworden. Voorne aan Zee heeft een overschot aan warmte tot haar beschikking. Door slim gebruik te maken van de restwarmte, zoals die van de geothermie van de tuinders, industrie en de waterzuivering, kunnen we stappen maken. De inwoners staan hierbij centraal en niet de energiebedrijven.

D66 zal zich op provinciaal en landelijk niveau inzetten om, naast het verbeteren van de isolatiewaarde van woningen, restwarmte-netten in onze regio op te zetten.

D66 wil energie-armoede tegengaan door inwoners laagdrempelig te helpen aan een lage energierekening. Energie-fixers en extra stimuleringssubsidies voor inwoners met lagere inkomens worden ingezet. Het woonbedrijf en de energiecorporaties moeten keihard aan de slag om versneld woningen te isoleren en te voorzien van gasloze warmtevoorziening. Kosten kunnen over een lange periode worden afgeschreven, zodat dit niet drukt op de maandlasten.

Het bedrijfsleven staat klaar om te verduurzamen en voelt de noodzaak om te handelen. Er is een enorm potentieel om energie te besparen. De regelgeving stuurt hierop aan. Maar dit gaat niet voor iedereen even gemakkelijk. Ondernemers kunnen hierbij door de gemeente geholpen worden. Het begint bij één loket voor het bedrijfsleven, waar de ondernemer terecht kan voor advies en voor hulp bij subsidies.

Er kan meer. Bedrijventerreinen gaan functioneren als lokale energiecentrales door alle geschikte daken te benutten voor energieopwekking, zowel voor warmte als voor elektrische energie. Slimme lokale netwerken in combinatie met opslag zorgen ervoor dat het netwerk zo min mogelijk belast wordt. Dit kan en vraagt verregaande samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven. We kampen met een enorme vraag naar goed personeel dat dit uit kan voeren. D66 pleit voor een werkleerlijn die ondersteund wordt door lokale ondernemers in de installatie- en bouwsector en het onderwijs. De leerlingen en studenten worden voorbereid op deze transitie. Door de vergrijzing is er een grote groep gepensioneerde mensen die graag wil helpen door hun kennis over te dragen aan de nieuwe generatie.

Het Fieldlab in Westvoorne (www.fieldlabwestvoorne.nl) wordt steeds meer ingezet om voor de nieuwe gemeente een proeftuin te worden van slimme technieken voor energie-opwek en -opslag, circulair bouwen en klimaatadaptatie. Ambitieuze ondernemers vinden het Fieldlab een geweldige plek om te innoveren. De lijnen met de gemeente zijn kort en er wordt snel geschakeld om innovaties te testen en toe te passen.

De landbouw op Voorne is een ondernemerschap dat D66 apart wil belichten. Stikstof is een groot probleem, ook voor Voornes Duin, een uniek natuurgebied in Europa. De duinvalleien groeien dicht. Onderzoekers meten een daling in het aantal soorten van soms wel 10%. Maar de neerslag van stikstofverbindingen in Voorne aan Zee komt voor bijna 90 procent niet uit Voorne! Een klein deel (4%) komt van onze lokale landbouw, zo’n 155 bedrijven. De landbouw op Voorne aan Zee kunnen we niet vergelijking met de intensieve veeteelt en landbouw die op diverse plekken in Nederland voor problemen zorgt voor de Natura 2000 gebieden.

In de transitie naar een gezonde bodem, herstel van de bodem in Voornes Duin en opslag van CO2 zal de landbouw juist een groot onderdeel van de oplossing zijn. D66 steunt de boeren op Voorne die inzien dat zij een sleutelrol vervullen in de route naar een beter klimaat en versterking van natuur in het open landschap. Voor deze boeren en tuinders is op Voorne beslist perspectief. In landen om ons heen (Denemarken, Duitsland, Oostenrijk) is meer dan 20% van de landbouwgrond al biologisch. Daar worden geen bestrijdingsmiddelen en kunstmatige meststoffen gebruikt. In Nederland is dat slechts 4%. Hier liggen het perspectief èn de uitdaging.

Het gaat niet vanzelf. Dat laten de protesten van de boeren in Nederland duidelijk zien. D66 wil de zorgen van de landbouwsector niet bagatelliseren. De inzet van D66 is om de transitie mogelijkheid te maken. Door perspectief te bieden en investeringskracht bij de provincie te borgen kan er een eerlijke en goede boterham verdiend worden. De Nederlandse landbouwsector is kennisintensief en concurreert op wereldschaal. Die kennis zal ook nodig zijn om de landbouwsector op Voorne toekomstbestendig te maken. D66 pleit daarom voor landbouwcoaches. Die zijn een volwaardig gesprekpartner voor de 155 landbouwondernemers. Deze coaches maken maatwerkoplossingen mogelijk en ontzorgen de ondernemer.

Dit alles zorgt voor een duurzame landbouw, een prachtig landschap, herstel van de natuur en een gezonde toekomst van de sector.

Innovatie is van groot belang voor de energietransitie. Er moet steeds meer geïnnoveerd worden om energie en warmte rendabel op te slaan. Koelte wordt een vraagstuk in warme zomers. Het isoleren van huizen zal kosteneffectief en milieuvriendelijk worden.

De gemeente stimuleert innovatie in het Fieldlab en helpt de arbeidsmarkt door de STC- campus verder uit te breiden. Hierdoor wordt de arbeidsmarkt verstevigd om innovatie en de energietransitie mogelijk te maken. De gemeente gaat actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor haar eigen gebouwen en de openbare ruimte.

In 2030 moet 50% van de materialen die we benutten circulair zijn. Daar is nu te weinig aandacht voor. Circulariteit heeft wel grote impact op de maatschappij. Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen wil D66 dat de gemeente ervoor zorgt, dat er zo weinig mogelijk restafval in de verbrandingsoven verdwijnt. Duurzaam inkopen ondersteunt de circulaire economie.
Gemeenten geven jaarlijks voor €60 miljard uit aan inkoop. D66 wil dat dit enorme bedrag ten goede komt aan ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. De inkoopafdeling van Voorne aan Zee wordt getraind om hier een slag in te maken. Bedrijven krijgen workshops aangeboden om oplossingen te vinden voor grondstofvraagstukken. In samenwerking met DCMR wordt een systeem opgezet zodat de restroom van het ene bedrijf een grondstof voor een ander bedrijf kan worden.

De gemeente heeft een grote impact op circulair bouwen. D66 wil een materialen-hub waar vrijkomende materialen worden uitgewisseld. Er worden eisen gesteld aan het gebruik van circulaire materialen in bouwprojecten. Agrariërs worden gestimuleerd om in te zetten op het verbouwen van duurzame bouwmaterialen.

Steeds meer mensen vinden hun weg naar de kringloopwinkel. Hier wordt lokaal ingezet op hergebruik en krijgen spullen een tweede leven. D66 wil de kringloopwinkels ondersteunen en helpen uitbreiden tot circulaire ambachtscentra zodat er steeds minder weggegooid wordt. Dit kan in samenwerking met ‘Voorne Putten werkt’.

Voorne aan Zee heeft een kwetsbare ligging. De duinen en dijken beschermen ons voor water vanaf zee of vanaf de rivieren. D66 maakte zich in de afgelopen jaren met succes hard voor het versterken van het natuurgebied. Er wordt een natuurlijke klimaatbuffer aangelegd. Het gebied wordt daardoor minder kwetsbaar in droge en natte periodes.

Door het planten van meer bomen en het land anders te gebruiken, ontstaat er meer ruimte voor CO2 opslag.

D66 wil meer bomen en groen in de wijken. Hierdoor wordt het koeler in de warme zomers en lukt het de bodem beter om water via de grond af te voeren.
De inwoners kunnen zelf ook hun steentje bijdragen. De groene en diverse inrichting van hun tuinen of het aanleggen van groene daken zijn mooie voorbeelden

Voorne aan Zee is een prachtige gemeente met een geweldig divers landschap. D66 koestert dit landschap en is voorzichtig met het inpassen van duurzame energie. Voorne aan Zee heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn door energie te besparen en energie duurzaam op te wekken. D66 wil bedrijven en inwoners stimuleren om zoveel mogelijk hun dak te voorzien van zonnepanelen. Er zijn drie locaties met ieder 2 windturbines voor windenergie aangegeven. Die zetten we in om zoveel mogelijk windenergie op te wekken. Daarnaast is er ruimte nodig voor opwekking van zonne-energie. D66 wil de ruimte op de waterbassins en lastig te beheren percelen tussen de kassen inzetten. D66 wil dit samen met onze inwoners vormgeven. D66 wil locaties onderzoeken waar dubbel ruimtegebruik mogelijk is en waar rekening wordt gehouden met biodiversiteit. Alle energieprojecten worden samen met een energiecorporatie gerealiseerd, zodat inwoners financieel kunnen mee participeren.