Naar aanleiding van…

Na elke raadsvergadering presenteren de raads- en commisieleden van D66 Vijfheerenlanden een update van de afgelopen periode.

Bijdrage van Jaap Breur

Asielopvang
In de afgelopen cyclus was één van de belangrijke vraagstukken voor de gemeenteraad: de asielopvang.
Allereerst hebben we zowel opinierend als daarna besluitvormend gesproken over de opvang van statushouders op de Monnikendreef 4 in Vianen. Als raad hebben we september 2022 hierover al een besluit genomen, maar door treuzelen en slechte communicatie met inwoners was er nog geen voortgang voor het plaatsen van flexwoningen. Als raad hebben hebben we aangegeven dat het college hier tempo mee moet maken en dat de kaders zoals eerder gesteld door de raad gewoon blijven staan.
Op 6 juli spreken wij hier nogmaals over om een financieel mandaat te geven voor de opgelopen kosten. D66 staat hier positief tegenover omdat we vinden dat ook de gemeente Vijfheerlanden haar verantwoordelijkheid moet nemen voor een fatsoenlijk en humaan asielbeleid.
Ook hebben we een besloten vergadering over asielopvang bijgewoond. Deze stukken zijn nog niet openbaar en kunnen dus nog niet gedeeld worden. Zodra er hierover meer bekend wordt zullen we het uiteraard meenemen in de nieuwsbrief.
Voor nu wens ik iedereen een hele prettige zomer toe.

Bijdrage van Pascalle van Hemert

Gemeente Vijfheerenlanden en woningbouw
Woningbouw is binnen de gemeente Vijfheerenlanden een belangrijk onderwerp dat op allerlei manieren terugkomt tijdens de besprekingen. Zo hebben we de afgelopen periode het woonwagenbeleid vastgesteld.
D66 is blij om te zien dat de plannen er liggen. Er is namelijk vanuit de woonwagenbewoners behoefte aan nieuwe standplaatsen. Wat ons betreft is het daarom belangrijk om van beleid snel door te gaan in de uitvoering van de plannen en te starten met onderzoek.
De gemeente houdt in de woningbouw-monitor bij hoeveel woningen we waar en wanneer gaan bouwen. Afgelopen periode kwam hier een update over. D66 maakt zich zorgen of we de planning van het opleveren van 800 woningen gaan halen. Daarnaast zien we dat verschillende partijen, zoals aannemers en projectontwikkelaars, zich zorgen maken over de realisatie van deze woningen.
Aankomende periode zullen wij hier dus ook met elkaar verder over debatteren om zo het college aan te sporen om te versnellen waar kan.

Bijdrage van Debby de Lima

Molukse gemeenschap in Leerdam heeft het ook voor elkaar gekregen
De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 29 juni jl. ingestemd met het raadsvoorstel “Toekennen bijzondere status graven ex KNIL militairen Leerdam”.
Debby vertelt: “Als privépersoon en raadscommissielid heb ik een bijdrage mogen leveren in de voorbereiding hiervan. Tijdens de raadsvergadering zat ik natuurlijk niet “aan tafel”. Wel op de publieke tribune. Ik dacht aan mijn grootvader en oom (eerste generatie Molukkers in Nederland), die in Leerdam zijn begraven en in leven KNIL-militairen waren.”
Meer weten over Molukkers in Leerdam en over de graven? Kijk op:
De Molukse historie ontrafeld
en
De bijzondere status van de Molukse graven