8. Een investerende gemeente

Onze ambitie:
We hebben volop ambities voor onze gemeente. We willen een gemeente die met een sociaal gezicht de uitdagingen van de toekomst aangaat. Daarvoor is een gemeente nodig met een sterke organisatie. Een gemeente die durft te investeren in de toekomst. Daarbij staat D66 voor een verantwoord financieel beleid, omdat we toekomstige generaties niet met schulden willen opzadelen.

8.1 Een investerende gemeente

Een investerende gemeente

  • Verhoudingsgewijs heeft Venlo, vergeleken met andere gemeenten, acceptabele lokale lasten. D66 wil de lokale lasten ook de komende jaren slechts minimaal verhogen, omdat Venlo een aantrekkelijke woon- en werkgemeente moet blijven.
  • Een stabiele en kwalitatief hoogwaardige ambtelijke organisatie is essentieel voor de uitvoering van onze ambities. We blijven investeren in de gemeente Venlo als aantrekkelijke werkgever om ook richting de toe- komst hooggekwalificeerd personeel aan ons te kunnen binden.
  • Voor nieuwe ontwikkelingen geeft D66 de voorkeur aan faciliterend grondbeleid. De gemeente heeft dan geen actieve rol in het aan- en verkopen van gronden voor te ontwikkelen gebieden. Particuliere partijen voeren de voorgenomen plannen uit en ze dragen ook de financiële risico’s. De gemeente voert hierbij de regie over het aantal en type woningen, door kaders te stellen in de omgevingsvisie en het bestemmings- plan. Waar het echt nodig is voor het bouwen van betaalbare woningen, en waar de financiële risico’s in verhouding staan tot deze urgente en belangrijke maatschappelijke opgave, kiest D66 wel voor actief grondbeleid. De gemeente kan zo een sterke invloed op de woningprijs uitoefenen. En dat is in de huidige woningmarkt hard nodig.
  • We willen de rekening niet doorschuiven naar toekomstige generatie en staan voor verantwoord financieel beleid. De schuldquote van de gemeente komt niet hoger dan 100%. Dat betekent dat de gemeente niet meer leent dan 100% van de inkomsten. Tegelijkertijd blijft het weerstandsvermogen boven de 1. Dat betekent dat de gemeente genoeg weerstandscapaciteit heeft om de risico’s af te dekken.
  • We onderzoeken de mogelijkheid om met onze lokale lasten te sturen op gewenste ontwikkelingen. Denk daarbij aan groene leges, die initiatieven die bijdragen aan onze groene ambities goedkoper maken om te realiseren.
  • We zijn voor de uitbreiding van het lokaal belastinggebied. Dat betekent dat gemeenten meer ruimte krijgen om belasting te heffen en minder afhankelijk zijn van de uitkering van het Rijk. We zullen die lobby richting de VNG uitvoeren.