6. Een vrije en veilige gemeente


Onze ambitie:
In Venlo kan iedereen zichzelf zijn en ervaart iedereen dezelfde vrijheid, ongeacht waar je wieg stond, welk geloof je aanhangt, welke geaardheid of genderidentiteit je hebt. We komen actief op voor onze democratische, liberale en rechtsstatelijke waarden en instituties. Venlo voert een realistisch drugsbeleid en we maken werk van meer digitale veiligheid en veiligheid in het verkeer.

6.1 Iedereen zichtbaar zichzelf

Iedereen zichtbaar zichzelf

 • Venlo is een Regenbooggemeente, maar daar zien we nog te weinig van terug. De gemeente jaagt terug- kerende activiteiten in het kader van LHBTI+ acceptatie aan.
 • Voor onze LHBTI+ inwoners is het (nog) niet vanzelfsprekend om zichzelf te kunnen zijn in het openbaar (bijvoorbeeld hand in hand lopen). Daarom is het voor het veiligheidsgevoel van onze inwoners belangrijk dat er expliciete aandacht blijft bestaan voor de emancipatie van de samenleving rondom LHBTI+.
 • We werken aan een convenant met onze onderwijsinstellingen om actief te werken aan een veilig school- klimaat voor iedereen. Met lesprogramma’s en voorlichting zorgen we ervoor dat op elke school gewerkt wordt aan LHBTI+ acceptatie.
 • Op gemeentelijke formulieren wordt nog steeds nodeloos vaak om het benoemen van een geslacht gevraagd. Voor een deel van onze inwoners kan dit pijnlijk of zelfs onprettig zijn. Daarom halen we dit daar waar mogelijk weg en werken we verder aan genderneutrale en inclusieve gemeentelijke communicatie.
 • Op alle plekken waar mogelijk, maar in elk geval in onze eigen gebouwen, onze gemeenschapsaccommodaties en onderwijsgebouwen werken we waar mogelijk aan vormen van genderneutrale toiletten.

6.2 Decriminalisering van drugs

Decriminalisering van drugs

 • We blijven ons inzetten voor het legaliseren van cannabis. Alleen door ook de achterkant van de coffee- shop te decriminaliseren (het toeleveren van wiet en hasj), maken we een einde aan onveilige en brandgevaarlijke thuisteelt, halen we het verdienmodel voor criminelen weg en maken we ruimte voor legale kwaliteitstoetsing en preventieprogramma’s. In de tussentijd blijven we in gesprek met coffeeshophouders om de situatie zo optimaal mogelijk te maken.
 • Als mensen ervoor kiezen om xtc te gebruiken, dan moet de mogelijkheid bestaan om het testen van pillen mogelijk te maken. Zo weet de gebruiker in elk geval wat in de pillen zit en beschermen we hen tegen grote gezondheidsrisico’s die samenvallen met vervuilde pillen en onbekende doseringen. Hierin trekken we samen op met festivals en activiteitenorganisatoren.

6.3 Vrij zijn in een veilige gemeente

Vrij zijn in een veilige gemeente

 • D66 verbiedt geen ideeën, maar er is geen ruimte voor het aanwakkeren van extremisme, discriminatie of racisme. Extremisme kan een voedingsbodem zijn voor terrorisme. We zorgen ervoor dat wijkagenten, welzijnswerkers en mensen in het onderwijsveld scherp zijn op signalen van radicalisering en weten wat er met dergelijke signalen moet gebeuren. Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen betrokken partners wordt verbeterd.
 • Om polarisatie en daarmee samenhangende potentiële radicalisering tegen te gaan, investeert de gemeen- te in de relatie met buurten en wijken, maar ook in de relatie tussen de buurtbewoners onderling. Buurtbudgetten kunnen daar onderdeel van zijn, en inzet van activiteiten die de sociale cohesie verstevigen. Dit kan op diverse manieren bereikt worden. Bijvoorbeeld met iets “simpels” als een mooie, schone buurt en de bijdrage die buurtbewoners daaraan kunnen leveren. Initiatieven en programma’s als de ‘Vreedzame Wijk’ en de ‘Vreedzame School’ helpen om de sociale cohesie te bevorderen. Ze zijn gericht op het ontwikkelen van goed burgerschap en deelname aan de maatschappij. We continueren en intensiveren indien nodig de aanpak die op deze manier in de Vastenavondkamp plaatsvindt
 • Ondermijning (het feit dat de onderwereld en de bovenwereld vermengd raken) is een grote bedreiging voor onze democratische instituties en moet te allen tijde voorkomen worden. Het koppelen van beschik- bare data en informatie van bijvoorbeeld politie, belastingdienst en SZW kan de gemeente meer inzicht ge- ven in opmerkelijke zaken: wie bezetten panden, wat voor ondernemingen zijn ergens gevestigd, hoeveel mensen of bedrijven en strookt de omzet met de belastingaangifte? We gebruiken de maximale bestuurs- rechtelijke bevoegdheden om ondermijning uit onze gemeente te weren. Ook de wet-BIBOB kan hierbij uitkomst bieden
 • Een gemeente met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. Kapot straatmeubilair of een niet werkende straatlantaarn moet daarom sneller na de eerste melding worden opgepakt. Uiterlijk twee weken na de melding moet het probleem in iedere wijk zijn opgelost. De melder wordt hierover geïnformeerd.
 • Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) hebben een belangrijke rol in het handhaven van gemeentelijk beleid. Het onderscheid tussen politie en BOA’s moet echter blijven, omdat het geweldsmonopolie bij de politie hoort te liggen. We gaan BOA’s niet bewapenen. Als BOA’s in gevaarlijke situaties komen, dan is dat een teken dat er niet voldoende politiecapaciteit is en moet daarop worden ingezet.

6.4 Dezelfde kansen, ongeacht afkomst of religie

Dezelfde kansen, ongeacht afkomst of religie

 • Tot een tijd geleden wilden moslims graag begraven worden in het land van hun (voor)ouders. Inmiddels zijn veel moslims zo geïntegreerd dat ze liever de eeuwige rust vinden op een Nederlandse begraafplaats. In samenwerking met de Venlose moskeebesturen ontwikkelen daarom een islamitische begraafplaats in onze gemeente. Voorkeur voor een locatie gaat uit naar de begraafplaats Venlo, waar door het afnemend aantal begrafenissen en toegenomen aantal ruimingen veel ruimte is ontstaan. Daarnaast toont dit ook onze culturele diversiteit en stimuleert het de acceptatie en integratie.
 • We omarmen onze culturele diversiteit. Integratie is daarbij essentieel, begint op dag één en komt altijd van twee kanten. Jongerencentra en andere initiatieven die bijdragen aan meer ontmoetingen tussen men- sen van verschillende achtergronden, stimuleren we als gemeente extra.
 • De gemeente Venlo neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om het huisvesten van vluchtelingen. We komen onze taakstelling rondom de huisvesting van statushouders ruimhartig na en we zijn tijdens periodes met veel vluchtelingenstromen solidair door ruimte te maken voor noodopvang.
 • We doen wat we kunnen om discriminatie op de arbeidsmarkt uit te bannen. Als gemeente zelf geven we het goede voorbeeld door manieren te zoeken om onze organisatie meer divers te maken.

6.5 Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer

 • 30 km/u wordt de nieuwe standaard. 50 km/u wordt de uitzondering. Om dit duidelijk te maken wordt bij wegwerkzaamheden meteen ook het wegprofiel van wegen aangepast. Als er geen trottoir is, dan wordt 15 km/u de maximumsnelheid in woonwijken (daarmee volgen we het advies van de Wetenschappelijk Onder- zoek Verkeersveiligheid SWOV)
 • In 50 km/u zones beschermen onze meest kwetsbare verkeersdeelnemers, door meer goed onderhouden en vrijliggende fietspaden en meer ruimte én voorrang voor fietsers en wandelaars.
 • We onderzoeken of we in de gemeente meer wegen kunnen inrichten als fietsstraten, waar de auto te gast is.
 • We pakken onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeerssituaties voor voetgangers en fietsers met voorrang aan.
 • Doordat kinderen met de auto naar school gebracht worden, en er ondertussen ook kinderen aan het oversteken zijn en op de fiets zitten, ontstaat het gevoel van gevaarlijke situaties rondom en nabij (basis) scholen. Het devies wordt: naar school ga je met de fiets of te voet, zowel leerling, als ouder. Hiertoe veranderen we waar nodig het straatbeeld, bijvoorbeeld de locatie van de kiss and ride en de hoeveelheid fietsenstallingen.

6.6 Privacy, digitale veiligheid en informatiebescherming

Privacy, digitale veiligheid en informatiebescherming

 • We gaan terughoudend om met cameratoezicht. Als het gebeurt, dan altijd goed beargumenteerd en tijdelijk. Inperkingen van vrijheden of inbreuken op de privacy dienen altijd verantwoord te worden. Maat- regelen moeten effectief, proportioneel en voldoende onderbouwd zijn. Ook moeten zij getoetst worden door de gemeenteraad.
 • De gemeente heeft haar digitale veiligheid altijd uitstekend op orde te hebben, zowel qua website als de
 •  eigen digitale systemen. Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatie- wet en Jeugdwet heeft de gemeente veel – en vaak gevoelige – persoonsgegevens van inwoners. Er moet zorgvuldig met hun gegevens worden omgegaan en inwoners moeten na kunnen vragen met wie welke persoonlijke informatie is gedeeld.