7. Een democratische gemeente

7.1 De inwoner is de expert

De inwoner is de expert

  • We ontwikkelen een nieuwe functie in onze organisatie. Een functie die het meest te vergelijken is met de medewerker wijkgericht werken, maar dan met meer doorzettingsmacht. De functie die D66 voor ogen heeft is een functionaris die de verbindende factor is tussen wijkraden, politie, bibliotheek, jeugdzorg, ziekenhuis, sportvereniging en alle andere betrokken partners in het (maatschappelijk) veld. Deze medewerker heeft mandaat, werkt onafhankelijk en heeft een rechtstreekse lijn met het college van B&W. Zo zorgen we ervoor dat de stem van de inwoner direct op tafel ligt in het college.
  • Inwoners weten vaak heel goed wat het beste is voor hun omgeving. We laten meer los in het vertrouwen dat onze inwoners de juiste keuzes maken. Onder het mom van tijdelijkheid kunnen we vaak veel sneller en makkelijker initiatieven mogelijk maken. We geven daarbij vrijheid aan burgerinitiatieven. De gemeente denkt standaard vanuit een meewerkende houding mee. Initiatieven zoals de Stichting Ecologische Stadstuin Venlo Oud Zuid omarmen, stimuleren en promoten we, zodat andere stadsdelen geïnspireerd raken. Daarbij hanteren we de stelregel dat burgerinitiatieven per definitie maatwerk vereisen.
  • D66 stimuleert de leefbaarheid van wijken en dorpen door wijk- en dorpsraden te laten experimenteren met een burgerbegroting. We bieden hier financiële hulp in, maar ook nadrukkelijk ambtelijke hulp, zodat mensen die willen, maar niet goed weten hoe dit aan te pakken, ook daadwerkelijk stappen kunnen zetten naar een burgerbegroting
  • We helpen om dorpen en wijken zelf beheerder en eigenaar te worden van maatschappelijk vastgoed. Inwoners hebben dan zélf de touwtjes in handen om aan de slag te gaan met doen wat goed is voor de leefbaarheid. Dit biedt goede kansen voor dorpen om de leefbaarheid te verbeteren en te behouden, om- dat inwoners van de dorpen en wijken zelf het beste weten wat voor hun plek nodig is.

7.2 Een veranderende overheid is een veranderende samenleving

Een veranderende overheid is een veranderende samenleving

  • Bij gemeentelijk beleid is het vanzelfsprekend dat inwoners goed betrokken worden. In toegankelijke taal, op het juiste moment en met goed verwachtingenmanagement welke vormen van participatie mogelijk zijn.
  • De gemeenteraad kiest voorafgaand aan de raadsperiode een aantal strategische beleidsthema;s waarbij de raad aan het college de opdracht geeft om inwoners op een verregaande manier inspraak te geven. Denk aan een burgerplatform een burgertop, een adviesraad en aan lokale referenda.
  • Het is onze ambitie om stappen te zetten naar een meer zelfbewuste en onafhankelijke gemeenteraad, die los van het college aan de slag gaat met de eigen agenda. Door meer (beleids)ondersteuning zorgen we ervoor dat de gemeenteraad een sterkere positie krijgt in het controleren van het college. Om de schei- ding tussen raad en college sterker te maken, blijft het coalitieakkoord zoveel mogelijk op hoofdlijnen.
  • We organiseren meer activiteiten waarbij de gemeenteraad buiten het stadhuis samenkomt. Denk aan werkbezoeken, maar ook aan bijvoorbeeld vergaderingen op locatie. Voorafgaand aan een raadscyclus, zorgt de raad zelf voor actieve verbinding met de samenleving op de betreffende thema’s. De griffie kan daarin een belangrijke ondersteunende rol hebben.