4. Een kansrijke gemeente

Onze ambitie:
In een kansrijke gemeente zijn er gelijke kansen voor iedereen. Het maakt niet uit wie je ouders zijn of waar je bent geboren. Wat telt zijn je talenten, ambities en dromen. Jong of oud, praktisch of theoretisch, hier kun je een leven lang leren. Iedereen moet in onze gemeente de mogelijkheid krijgen om talent te ontdekken en ontwikkelen.

4.1 Ontschotten in denken en doen

Ontschotten in denken en doen

 • Er is veel kennis en ervaring in de praktijk aanwezig. In het maatschappelijk domein zijn veel verschillen- de organisaties en hulpverleners aan het werk. Zíj weten wat echt helpt. Het is als gemeente zaak om die informatie actief op te halen en zo problemen op te lossen. D66 wil initiatieven en mensen met elkaar verbinden.
 • Nog te vaak worden onderwerpen bekeken per beleidsterrein. Daar hebben inwoners en organisatie last van. We slopen de muren tussen die afdelingen en ontwikkelen integraal, multidisciplinair en interdisciplinair beleid, waarbij altijd de problematiek en de belevingswereld van de inwoner centraal staat. Dus niet alleen de inkoop samen doen als gemeenten maar ook de zorgaanbieders integraal met elkaar laten werken.
 • • Dit kan alleen door de financieringsstromen binnen het sociaal domein rigoureus te ontschotten. Dit vraagt om een gemeente die de schotten dus echt durft los te laten, die de deskundige partijen aan de voorkant van casuïstiek bij elkaar brengt (ook vroegtijdig de GGZ) én stuurt op het pakken van de casusregie. Concreet: budgetten zijn niet leidend zijn maar de opgaven waarvoor we staan.
 • • Positieve gezondheid is voor ons een rode draad. Dit gaat over hoe je veerkrachtig en betekenisvol kunt leven. Kijkt naar het lichamelijk, psychisch en spiritueel functioneren als ook naar de kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. We willen dat inwoners goed voor zichzelf en anderen zorgen. Vroegtijdige GGZ hulp voor jongeren is voor ons een prioriteit.

4.2 Goed onderwijs als motor voor kansengelijkheid

Goed onderwijs als motor voor kansengelijkheid

 • Nog voordat kinderen naar school gaan, zijn de verschillen soms al enorm. Daarom maken we werk van betaalbare en toegankelijke vroeg- en voorschoolse educatie.
 • Er moet één doorlopende leerlijn zijn van kinderopvang tot baan. Samen met het hele onderwijs- en maat- schappelijke veld brengen we die lijn in kaart en zorgen we dat iedereen daarvan kan profiteren. Kwetsbare ‘schakelmomenten’ brengen we daarbij in kaart.
 • We onderzoeken, vooruitlopend op initiatieven vanuit het Rijk, of we als gemeente zelf een rol kunnen spelen in het goedkoper maken van kinderopvang voor ouders. Ons ideaalbeeld is een gratis kinderopvang voor iedereen, omdat dit goed is voor arbeidsparticipatie, kansengelijkheid én omdat het jonge gezinnen meer koopkracht biedt.
 • We stimuleren in overleg met het onderwijsveld brede meerjarige brugklassen en 10-14-scholen. Brede brugklassen voorkomen te vroege selectie.
 • Onze jongeren zitten grote delen van de dag op school. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we van onze scholen groene, gezonde en inspirerende leeromgevingen maken. Met schone lucht in de schoolgebouwen, ruimte voor kinderen op verschillende manieren zich te ontwikkelen en groene en gezonde school- pleinen.
 • ‘Zitten is het nieuwe roken’ en dit begint al op school. We gaan het gesprek aan met onze onderwijsinstellingen over hoe onderwijs op een meer actieve manier (denk aan staand of in buitenlessen) vorm kan krijgen en we leggen verbindingen sportorganisaties. Daarmee willen we vanaf groep 1 tot en met de laatste klas van de middelbare school meer ruimte en bewustwording voor bewegen en sport op school.
 • We ondersteunen alle initiatieven die bijdragen om bij te dragen aan meer kansengelijkheid. Particuliere huiswerkbegeleidingsbureaus vergroten kansenongelijkheid. Daarom is PLEK3 vanuit de bibliotheek een initiatief om te koesteren en verder uit te bouwen over de gemeente.
 • Elke school moet voldoende onderwijsondersteunend personeel hebben. We brengen in kaart wat de behoeften zijn en nemen als gemeente onze verantwoordelijkheid om scholen hierin te ondersteunen.
 • Elke leerling die zonder diploma van school gaat is er één te veel. Samen met het onderwijsveld maken we gerichte plannen om het percentage voortijdig schoolverlaters zoveel mogelijk naar beneden te krijgen.
 • We willen graag dat scholen het gesprek aangaan over huiselijk geweld in de klas . Daarvoor zijn al mooie landelijke toolkits beschikbaar (zoals Praten helpt) Het is bekend dat voordat iemand in de omgeving van een kind iets met een signaal doet, een kind al gemiddeld 77 (!) incidenten heeft meegemaakt. Laten we de moed en de overtuiging hebben om een nieuwe generatie te helpen gezond en veilig te laten opgroeien. De school kan hierin een essentiële signaleringsfunctie hebben.
 • Naast het onderwijs heeft de bibliotheek een essentiële rol in het aanpakken van kansenongelijkheid. We investeren in geletterdheid en we staan pal voor het behoud en de doorontwikkeling van onze bibliotheek. We breiden de bibliotheken in de kernen, op scholen en op de kinderopvang uit en we spelen een constructieve rol als het gaat om huisvestingsvraagstukken van de bibliotheek in Venlo.

4.3 Armoede en schulden vroeg signaleren is de kern

Armoede en schulden vroeg signaleren is de kern

 • Het oplossen van schulden en het voorkomen van armoede betekent direct de zelfredzaamheid en eigenwaarde van inwoners bevorderen. We willen als gemeente daarom een actieve rol spelen en inwoners helpen om schulden zoveel mogelijk te voorkomen en als het dan toch mis gaat, samen met inwoners een plan om die schulden te verminderen. De overheid als partner die naast je staat is daarbij van essentieel belang. Inwoners helpen om een sociaal netwerk op te bouwen ook.
 • Het schuldenbeleid moet in eerste instantie gericht zijn preventie. Door middel van voorlichting op scholen, in buurthuizen en bij maatschappelijke organisaties willen we bewustzijn creëren en hulp aanreiken om schulden te voorkomen. Door de verbinding te maken op basis van financieel advies, het hoeft tenslotte niet standaard over schulden te gaan, voelen meer inwoners zich vrij om financieel advies in te winnen.
 • We bieden nazorg bij schuldhulpverlening, zodat inwoners niet opnieuw in de schulden komen en zelfredzaam kunnen worden.
 • Armoede mag nooit een belemmering zijn om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Dat betekent dat we arme inwoners financieel moeten ondersteunen om te kunnen sporten en om zich cultureel te ontplooien.

4.4 Jeugd, jeugdzorg en GGZ

Jeugd, Jeugdzorg en GGZ

 • Het opgroeien in een onveilige thuissituatie is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen waar- voor we staan. In elke klas zitten minimaal twee kinderen waarbij thuis dermate grote problemen (geweld, armoede, GGZ) zijn, dat er hulp en interventies nodig zijn. Deze kinderen hebben de juiste hulp nodig, gericht op de oorzaak en niet op de symptomen.
 • Nog steeds zijn er veel te veel hulpverleners in sommige gezinnen actief zonder dat de oorzaken van problemen echt worden aangepakt. D66 wil integraal indiceren en dat de hulpverlening vroegtijdig met de juiste experts om het gezin heen gaat staan, waarbij de acute onveiligheid altijd voorop staat. Allemaal in het belang van het doorbreken van intergenerationele patronen. Dit vraagt om een gemeente die de schotten los durft te laten, die de deskundige partijen aan de voorkant van casuïstiek bij elkaar brengt (ook vroegtijdig de GGZ), stuurt op het pakken van de casusregie en vooral de financieringsstromen gaat ontschotten.

4.5 Werk en participatie

Werk en participatie

 • D66 wil sturen op basis van vertrouwen, in plaats van op controle. We willen de participatiewet zo invullen dat we inwoners in een uitkeringssituatie de ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen. Inwoners mogen naast hun bijstand ook een bedrag aan bijverdiensten houden. Zo stimuleren we ontwikkeling en dragen we bij aan eigenwaarde.
 • We willen samen met werkgevers werken aan een inclusief beleid als het gaat om werkgelegenheid. Iedereen moet kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Als gemeente gaan we vormen van anoniem solliciteren onderzoeken.
 • De resultaten van de evaluatie van de andere inrichting van de WAA zullen wij meenemen in onze plannen. Wat is bijvoorbeeld het effect van KanDoen/Huizen van de wijk. Is dit werk of arbeidsmatige dagbesteding? Worden mensen gestimuleerd om zich te blijven ontwikkelen?
 •  We implementeren het principe ‘een leven lang leren’. Ook mensen die tijdelijk zonder baan komen te zitten geven we de mogelijkheden om zich bij- of om te scholen.
 • We pleiten voor een ander matchingssysteem, waarbij we kijken naar ieders talent en we nemen hierin bedrijven en organisaties mee. Zo maken we het makkelijker om van de ene naar de andere branche over te stappen op basis van ieders individuele talent.