3. Een groeiende gemeente

Onze ambitie:
Vol ambitie bouwen we aan het Venlo van de toekomst. Een gemeente waarin iedereen een plek kan vinden. We laten onze bescheidenheid varen en we ontwikkelen volop nieuwe woningen, appartementencom- plexen en nieuwe stadsdelen. We omarmen de groei en we gaan slimmer om met de ruimte die we hebben door het goed benutten van de openbare ruimte en door toekomstbestendige keuzes te maken op het gebied van mobiliteit.

Betaalbare woningen in de kernen

3.1 betaalbare woningen in de kernen

 • We maken werk van nieuwe woningen en maken zowel gebruik van inbreiding als uitbreiding. We trans- formeren leegstaande winkel- en kantoorpanden en braakliggende terreinen versneld tot woningen en we ontwikkelen het gebied tussen de Schaapsdijkweg en de Klagenfurtlaan tot een vernieuwende en natuurinclusieve woonwijk. We laten de rode contouren los voor belangrijke bijdragen om problemen op de woning- markt op te lossen.
 • We halen waar mogelijk woningbouwplannen op het Kazernekwartier verder naar voren. We starten zo snel mogelijk óók met nieuwbouw aan de noordzijde van het gebied. Het Kazernekwartier wordt niet alleen een plek om te wonen. We benutten het unieke karakter van het erfgoed om er een culturele hotspot van te maken, inclusief horeca, onderwijs en winkelvoorzieningen. Het kazernekwartier dient een integraal onderdeel van Blerick.
 • Of het nu in Belfeld, Lomm of Velden is: jongeren moeten, als ze dat willen, kunnen blijven wonen in het dorp waar ze zijn opgegroeid. We geven ruim baan aan kleinschalige woningbouwinitiatieven in de dorpen in onze gemeente en we ontwikkelen een nieuwe woonwijk aan de Baarlosestraat/Tangweg in Hout-Blerick.
 • We werken in de hele gemeente aan gemengde en diverse wijken. We maken beleid om segregatie actief tegen te gaan. We streven naar een evenwichtige mix in de bestaande wijken tussen dure koopwoningen, betaalbare koopwoningen, middenhuur en sociale huur. Nieuwbouwwijken bouwen we volgens het 30-30-40-principe: 30% sociale huur, 30% middenhuur en 40% koopwoningen in hoog en laag segment.
 • Middenhuur is een aantrekkelijke optie voor starters en senioren. Daarom maken we werk van meer middenhuur. Dat doen we door oftewel afspraken te maken met woningcorporaties oftewel op specifieke locaties heel duidelijke privaat- en publiekrechtelijke afspraken te maken met investeerders en ontwikkelaars voor appartementen in de vrije sector.
 • We pakken de regie op onze woningmarkt. Alleen op specifiek daarvoor aangewezen locaties staan we investeerders of beleggers toe om op onze voorwaarden huurwoningen te realiseren. Op alle andere (nieuw- bouw)locaties onderzoeken we mogelijkheden om een zelfbewoningsplicht in te voeren om starters te helpen en beleggers te weren.
 • We houden de bestaande sociale huurvoorraad in stand. We zoeken samen met woningcorporaties naar mogelijkheden om scheefwoners door te laten stromen naar middenhuur.
 • We gaan met de woningcorporaties om tafel om met ze in gesprek te gaan over hoe wij ze beter kunnen faciliteren in hun plannen. Hiermee geven we hen de kans om locaties te ontwikkelen die niet eerder in beeld waren bij de gemeente.
 • We maken ruimte voor alternatieve en experimentele woonvormen. We wijzen plaatsen aan waar mensen vrijheid krijgen om eigen plannen te ontwikkelen. We maken ruim baan voor collectief particulier opdrachtgeverschap.
 • Starters hebben het onevenredig zwaar op de woningmarkt. We onderzoeken mogelijkheden voor een moderne variant van Premie D-woningen, specifiek gericht op starters, waarmee starters met financiële hulp van de gemeente een woning kunnen kopen. We houden de startersleningen daarbij in stand.
 • Venlo is een sterke gemeente met actieve en bruisende dorpen. Iedereen die in zijn dorp wil blijven wonen, kan dat, omdat de belangrijkste faciliteiten aanwezig zijn. D66 wil inwoners van alle wijken en dorpen ondersteunen, maar ook zelf regie geven. Zodoende kunnen inwoners zelf bepalen waar zij in hun dorp of wijk in willen investeren.
 • We huisvesten arbeidsmigranten op een humane manier. We nemen daarbij de aanbevelingen van het rapport-Roemer onverkort over, zoals dat werkgever en woningverhuurder gescheiden moeten zijn. Voor short-stay arbeidsmigranten vinden we het acceptabel om buiten de bestaande stedelijke kern huisvesting te zoeken. Voor mid-stay en long-stay willen we arbeidsmigranten zoveel mogelijk integreren in de Venlo- se samenleving. We hanteren een maximum van 250 arbeidsmigranten per locatie. Dit is in het belang van zowel de arbeidsmigrant zelf als de diversiteit van een wijk.

Economisch potentieel versterken

3.2 Economisch potentieel versterken

 • We zijn trots op onze Brightlands Campus en ons economisch beleid is erop gericht om deze Campus ver- der te versterken. We stimuleren actief uitwisseling tussen centrum en campus en we gebruiken de kennis en kunde van de Brightlands Campus om meer werkgelegenheid voor hoger opgeleiden naar de gemeente Venlo te halen. We benutten de kansen van samenwerking tussen onze onderwijsinstellingen en onderzoeksinstellingen en we stimuleren samenwerking met ondernemers.
 • We maken gemeentelijke procedures voor ondernemers eenvoudiger en overzichtelijker door een digitaal volgsysteem (‘track n trace’) voor aanvragen bij de gemeente in te voeren. Het is daarbij belangrijk dat de ondernemer altijd weet wie de aanvraag behandelt en hoe er met de behandelaar contact kan worden opgenomen.
 • Voor sommige activiteiten van ondernemers zoals kleinschalige verbouwingen of kleine evenementen voeren we een meldingsplicht in, in plaats van een vergunningsaanvraag. De komst van de Omgevingswet biedt daarbij een uitgelezen mogelijkheid om het hele regelbestand tegen het licht te houden.
 • Juist voor startende ondernemers kan de gemeente het verschil maken. We zetten een start-up-centrum op om startende ondernemers aan elkaar te koppelen en begeleiding te bieden.
 • Onze aanbestedingen richten we zodanig in dat er meer kansen komen voor (kleinere) bedrijven uit de regio. We maken gebruik van launching customership bij aanbestedingen waardoor ondernemers verder kunnen groeien.
 • De gemeente Venlo neemt in het kader van de Noord-Limburgse investeringsagenda het voortouw om een bidbook te ontwikkelen gericht op het aantrekken van grote internationale bedrijven gericht op de maakindustrie en kennisintensieve werkgelegenheid.
 • Onze regio is internationaal toonaangevend in de logistieke sector. Dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. We ontwikkelen samen met Ondernemend Venlo een nieuw economisch profiel voor onze regio, waarin kwaliteit en niet kwantiteit het uitgangspunt is en waarin ook nadrukkelijk de gevolgen voor de omgeving (‘verdozing’) en de verantwoordelijkheid voor internationale werknemers een prominente plek krijgen.
 • We werken aan een meer diverse arbeidsmarkt. Zo hebben theoretisch opgeleide Venlonaren meer kansen op de lokale en regionale arbeidsmarkt dan nu het geval is.
 • We realiseren een ‘grensbureau’ in de breedste zin van het woord. In dat grensbureau is aandacht voor onderwijs, begeleiding, trainingen en alles rondom werk. Bestaande instanties doen hun intrede in dit bureau.
 • We versterken de samenwerking over de grens, met name op het gebied van kennis-, logistiek-, en maak- industrie met als speerpunt een toekomstbestendige en duurzame economie. We bouwen verder op de bestaande projecten die er al zijn. Goede projecten en initiatieven geven we een podium.

3.3 Toekomstbestendig en bereikbaar

Toekomstbestendig en bereikbaar

 • Bevolkingsgroei en verdichting levert nieuwe bereikbaarheidsvraagstukken. Wat D66 betreft maken we het op alle mogelijk manieren om verplaatsingen binnen de gemeente aantrekkelijker te maken per fiets, zodat de stad op drukke dagen niet op slot komt te zitten door autoverkeer.
 • We maken in samenwerking met buurgemeenten en de provincie Limburg eindelijk ook in Noord-Limburg een volwaardig snelfietsnetwerk. We trekken de Greenport Bikeway door naar Roermond. Daarbij doen we ook in ons stedelijk gebied geen concessies aan de principes van snelfietspaden: fietsers van het snel- fietspad hebben te allen tijde voorrang. Daartoe is het noodzakelijk om de gevaarlijke fietsoversteek aan de Prinsessesingel voor eens en voorgoed op te lossen.
 • Onze ligging aan het spoor is goed, maar zeker voor verbetering vatbaar. D66 is een voorstander van elektrificatie en het dubbelspoor tussen Nijmegen en Roermond. Dit maakt Venlo een nog aantrekkelijkere woon- én werkgemeente in de regio.
 • Samen met Arriva en de provincie Limburg starten we de discussie op over station Greenport.
 • Venlo kan meer vruchten plukken van de positie als internationaal knooppunt. Naast de bestaande trein richting Duitsland, willen we als gemeente het gesprek met alle betrokkenen aangaan om een intercity naar Düsseldorf te laten rijden.
 • We maken de entrees van onze gemeente aantrekkelijker. De toegangswegen van Venlo zijn de visite- kaartjes van de stad en we willen mensen vanaf deze plekken verleiden om Venlo te bezoeken.