2. Een groene gemeente

Venlo wordt gezonder, groener en duurzamer. Duurzaamheid is voor D66 meer dan alleen het terugdringen van CO2-uitstoot of het versterken van groen. Duurzaam handelen is voor D66 een grondhouding in alles wat we doen. We willen een energieneutraal Venlo. We maken werk van klimaatadaptieve maatregelen en Venlo als circulaire hoofdstad zit ons in de haarvaten.

De openbare ruimte kan en moet groener en klimaatadaptiever

2.1 De openbare ruimte kan en moet klimaatadaptiever

  • De gemeente analyseert alle pleinen en (brede) trottoirs in de gemeente om te onderzoeken of vergroening van deze locaties mogelijk is. Waar aanleg van meer groen mogelijk is en geen hinder veroorzaakt voor de toegankelijkheid voor mindervaliden, wordt dit nog in de komende bestuursperiode uitgevoerd.
  • We vergroenen onze binnenstad fors. Daarmee maken we onze binnenstad aantrekkelijker en zorgen we voor verkoeling op hete dagen. We trekken het groen van de Keulsepoort verder door naar de Parade, we maken een Tiny Forest op het Flujasplein en we vergroenen het Nolensplein- en park.
  • De herintroductie van beken in de centra brengt leven, werkt verkoelend en zorgt bij hevige buien voor een betere afvoer van regenwater. We brengen beken als de Rijnbeek en de Molenbeek terug in het straat- beeld. Waar mogelijk koppelen we hemelafvoer af van het riool en zorgen we dat deze beken deze functie overnemen.
  • We adopteren het pilotproject Tuinstraten uit Antwerpen. In een permanente tuinstraat wordt gestreefd naar het maximaal vergroenen van de straat door de bestaande verhardingen te vervangen door onder meer plantvakken, bomen, kruiden- en moestuintjes, grasperkjes en klimplanten. De tuinstraat bevordert eveneens de sociale interactie en het buitenleven in een straat.
  • Bewoners worden door de gemeente gestimuleerd om ‘versteende’ tuinen aan te pakken en daarin meer groen aan te leggen. Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt dat zij zodra een huurwoning leeg komt de tuin opnieuw inrichten indien deze voor meer dan 75% uit steen bestaat. Daarnaast willen we bewoners ook meer invloed en mogelijkheden geven om extra groen in de buurt aan te leggen en zelf te onderhouden (bijv. buurttuintjes).
  • Alle platte daken in Venlo groter dan 50 m2 worden geïnventariseerd op de geschiktheid om van deze daken groene daken te maken. Groene daken houden meer water vast en kunnen daarmee wateroverlast bij felle regenbuien helpen voorkomen. We zoeken de samenwerking met het Waterschap om tot een subsidieregeling te komen. Bij de aanleg van groene daken wordt ook altijd gekeken naar de combinatie met aanleg van zonnepanelen.
  • Inwoners die een geveltuintje willen aanleggen, zijn daar nu nog fors geld aan kwijt. Dit terwijl het juist een wenselijke ontwikkeling is, met het oog op vergroening van het straatbeeld. Daarom dragen we als gemeente geld bij in de vorm van subsidies om geveltuintjes mogelijk te maken. Voor hoogbouw proberen we via pilots of andere vormen van stimulering ook verticale tuinen in Venlo te laten verrijzen.
  • Bij een klimaatadaptieve gemeente hoort een verstandige omgang met de Maas. In 2021 zijn we weer eens op de verantwoordelijkheid gewezen die hoort bij onze ligging en de gevolgen van klimaatverandering. We doen in samenwerking met partners alles om ernstige scenario’s rondom hoogwater verder te voorkomen. Daarbij hebben we respect voor de natuur en ruimte voor de rivier.
  • Onze biodiversiteit staat onder druk. In alle keuzes die we als maken nemen we het besef mee dat onze gemeente niet alleen aan ruim 100.000 menselijke inwoners een thuis biedt, maar aan een veelvoud aan dierlijke inwoners. Van bloemrijke bermen tot verre blijven van insecticiden: we doen wat in onze macht ligt om de biodiversiteit te versterken.

Naar een circulaire economie een wereld zonder afval

2. 2 Naar een circulaire economie: een wereld zonder afval
• Het huidige afvalbeleid geeft op geen enkele manier een prikkel om minder restafval te produceren. Dat is slecht voor de wereld, maar ook slecht voor de portemonnee van onze inwoners, want het verwerken van restafval wordt alleen maar duurder. Daarom maken we een nieuw afvalsysteem dat erop gestoeld is dat de vervuiler betaalt. We verlagen het vastrecht, zodat het echt loont om afval te scheiden.
• We onderzoeken of we ook de afvaldienst voor horeca en winkeliers in de binnenstad collectief kunnen organiseren. Dat doen we in samenspraak met de ondernemers en met VenloPartners. Daarbij is onze insteek dat ook ondernemers maximaal gefaciliteerd worden om afval te scheiden, bijvoorbeeld door groenafval en plasticafval meermaals per week te laten ophalen.
• In overleg met betrokken partners maken we een plan om de circulaire en duurzame ambities van de gemeente Venlo óók terug te laten komen in het winkel- en horeca-aanbod in de binnenstad.
• We maken in onze keuzes altijd gebruik van de circulaire ladder: hebben we het nieuwe product überhaupt nodig? Zo ja, kunnen we dan kiezen voor gebruik in plaats van bezit? Moeten we het bezitten, dan zorgen we voor goed onderhoud. We repareren producten als ze kapot zijn en schaffen niet steeds iets nieuws aan. Als product dan toch kapot is, dan herbestemmen we het, en als we het product ook daar niet meer voor functioneert, dan recyclen we het. We gebruiken deze principes bij de inkoop van producten en bij aanbestedingsprocedures.
• Het principe van cradle-to-cradle blijft voor de activiteiten van de gemeente leidend.
• We helpen inwoners, instellingen en ondernemers om te werken volgens circulair economische principes. Daarbij is het essentieel om bij beheer van materiaalstromen kringlopen te sluiten, nu en in de toekomst. Daarmee kunnen we nog meer dan nu een voorbeeldfunctie verwerven in de (eu)regio.

2.3 Nieuwe energie is schone energie

2.3 Nieuwe energie is schone energie

• We zijn trots op het eerste dorps-klimaatakkoord van het land, dat gesloten is in Hout-Blerick. We omarmen dit initiatief, we proberen waar mogelijk mee te helpen om er uitvoering aan te geven en we geven het dorps-klimaatakkoord de aandacht die het verdient in onze communicatie naar buiten.
• De komende jaren schakelen we over van benzine- en dieselmotoren naar elektrische auto’s. We werken aan een goed snellaadnetwerk en we stimuleren elektrisch deelvervoer (fietsen en auto’s) in alle kernen.
• De gemeente stimuleert particuliere woningeigenaren en ondernemers in het verduurzamen van hun gebouwen door voorlichting, advies op maat en financiële ondersteuning vanuit een revolverend duurzaamheidsfonds. Met een loket duurzaam wonen gaan we proactiever inwoners benaderen om bij koopwoningen een forse verduurzamingsslag te slaan.
• We ondersteunen initiatieven van bewoners gericht op duurzaamheid, zoals zonne- en windcoöperaties. Deze ondersteuning bestaat hoofdzakelijk uit het vormen en versterken van netwerken gericht op kennisuitwisseling met andere duurzame initiatiefnemers maar kan ook bestaan uit een passende bijdrage.
• De gemeente Venlo moet zo snel mogelijk energieneutraal worden. Daarom gaan we samen met inwoners verder op zoek naar mogelijkheden voor grootschalige opwekking van duurzame energie en we ondersteunen initiatiefnemers bij de realisatie hiervan. Waar mogelijk werken we samen met buurgemeenten en de provincie om gemeentegrensoverschrijdende ontwikkelingen mogelijk te maken.
• We maken prestatieafspraken met woningcorporaties om alle geschikte daken van corporatiewoningen vol te leggen met zonnepanelen. We onderzoeken samen met onze inwoners naar andere manieren om de daken in onze gebouwde omgeving vol te leggen.
• We verplichten zodra dat mogelijk is zonnepanelen op alle nieuwe daken en zeker op de daken van onze grote logistieke gebouwen.
• We gaan naar een toekomst zonder aardgas. Dat betekent dat voor alle wijken plannen worden gemaakt om van het aardgas af te gaan. We voorkomen te allen tijde energiearmoede omdat elke inwoner moet kunnen meedoen aan de energietransitie, we betrekken inwoners actief bij het maken van warmteplannen voor onze wijken en we leveren maatwerk, indien nodig per wijk, straat of woning.
• Voor een vervanging van aardgas kijken we zo breed mogelijk. We onderzoeken de mogelijkheden van waterstof als energiedrager, we onderzoeken de mogelijkheden van aquathermie en geothermie. Biomassa is geen duurzame energiebron en kernenergie is onwenselijk en onrealistisch in onze regio.