Recente publicaties

Machtsbalans in de Nederlandse democratie (2022) door Martijn Visser
Sinds de toeslagenaffaire klinkt in het publieke debat een roep om meer dualisme, een betere machtsbalans, en een nieuwe bestuurscultuur. ‘Het moet anders’, is de brede consensus. Maar wat moet precies anders? En op welke manier? In deze publicatie formuleert wetenschappelijk medewerker Martijn Visser daar antwoorden op in de vorm van achttien voorstellen voor een betere politieke cultuur.

Ruimte voor Rechtvaardigheid (2022) door Suzanne van den Eynden
In Nederland zijn de maatschappelijke ambities en opgaven groot. Meer en beter betaalbare woningen, schone energie, vermindering van stikstofuitstoot, goede bereikbaarheid van werk, onderwijs, zorg en andere voorzieningen én ook nog ruimte voor de natuur en voor bedrijvigheid: alle zijn nodig voor een rechtvaardig, duurzaam, vrij en welvarend Nederland. De ruimte voor deze ambities is echter beperkt; Nederland is een van de dichtstbevolkte landen van de EU. Dit beperkte aantal vierkante kilometers leidt onvermijdelijk tot soms botsende claims op de schaarse beschikbare ruimte.

Kanttekeningen bij de Digitale Stad (2022) door Laura de Vries
Steeds vaker zijn (nieuwe) technologieën onderdeel van de publieke ruimte. Van sensoren die verkeersmetingen doen of geluidsopnames maken, camera’s die gedrag analyseren, tot kastjes in winkelstraten die met wifitracking mensen kunnen tellen. Gemeenten maken – begrijpelijkerwijs – volop gebruik van deze (nieuwe) technologische toepassingen, maar dit is niet zonder risico’s. Dit paper analyseert drie principes die bij slimme stad-toepassingen onder druk staan: het gelijkheidsbeginsel, democratische controle en digitale autonomie.

Handreiking Lokale Democratie (2022) door Martijn Visser en Joost Sneller
Als pas gekozen raadslid word je al snel overladen met dossiers, handleidingen en rapporten. Door deze overdaad aan informatie wordt het belang van een goed georganiseerde lokale democratie en politiek debat al snel over het hoofd gezien. In een tijd van politiek wantrouwen en maatschappelijk onbehagen is het echter belangrijker dan ooit om de lokale democratie transparant, betrokken en toegankelijk te maken. Wetenschappelijk medewerker Martijn Visser en Kamerlid Joost Sneller hebben daarom een beknopte handreiking gemaakt met vijftien aanwijzingen voor een vitale democratie in de gemeente.