9.1 Driebergen-Rijsenburg

Driebergen-Rijsenburg is het grootste dorp van Utrechtse Heuvelrug. Met het intercitystation en de afrit van de A12 is de rest van Nederland makkelijk bereikbaar. Het grondgebied strekt zich uit van de bossen tot in het Kromme Rijngebied. Dat maakt het een aantrekkelijke plek om te wonen.

Wonen

Er zijn niet veel plekken meer over in Driebergen-Rijsenburg waar nog gebouwd kan worden. Dat betekent dat er creatief met de
schaarse ruimte moet worden omgegaan. Dat kan door -waar dat kan- een extra bouwlaag en compacter te bouwen. We moeten dus ook kijken naar alternatieven. Rondom het Nijendal, bij woonoord Kraaijbeek en in de open ruimte in ‘De Tuinen’ kunnen nieuwe
mogelijkheden zich aandienen voor woningbouw.
Nu de Aldi niet naar de Appelgaard komt hebben we de mogelijkheid om het centrum van Driebergen levendig en aantrekkelijk te
maken om te wonen, te winkelen en uit te gaan. Dit geldt niet alleen voor de Appelgaard en de Traaij maar het hele gebied van het
‘bestemmingsplan centrum’. Wij zien graag dat in dit gebied woningen worden gebouwd, o.a. voor starters en senioren.
In Driebergen staat een gerenommeerde HBO-school, namelijk de IVA Business School. Studenten van deze school wonen verspreid in
de omgeving op kamers of in tot studentenhuizen omgebouwde woonhuizen. Wij willen graag in overleg met de school,
woningcorporaties en de SSH (Stichting Studentenhuisvesting) bekijken waar studentenwoningen gerealiseerd kunnen worden. Dit zou mooi gecombineerd kunnen worden met de nieuwbouw op de Appelgaard.

Winkelen

Het winkelaanbod op de Traaij dreigt versnipperd te raken. Om een vitaal winkelgebied te blijven zal er volgens ons snel actie moeten
worden genomen. Door meer te concentreren op het autovrije gebied kan de Traaij een levendigere uitstraling krijgen. Er moeten
toegankelijke en veilige routes naar het winkelgebied zijn voor fietsers en voetgangers met extra aandacht voor hen die slecht ter been zijn en bv. met een rollator lopen en blinden en slechtzienden. Wij willen dat er een integraal centrumplan gemaakt wordt als visie op en toetsingskader voor stedenbouwkundige ontwikkelingen op korte en lange termijn.
Rijsenburg heeft een gezellig dorpsplein. Driebergen mist nog een hart, het pleintje tussen de Traaij en de Lei kan met een uitgebreidere
oppervlakte omringd door high-end winkels en gezellige terrasjes het hart van Driebergen worden.

Basisscholen

Wij zien dat het basisonderwijs nu extra aandacht nodig heeft. De vrije scholenkeuze zorgt in Driebergen echter voor een onevenredige
verdeling. Sommige scholen kunnen dubbel gevuld worden, anderen kennen leegloop. Wij willen daarom dat de huidige systematiek op
de schop gaat en vervangen wordt door een door de gemeente gecoördineerd systeem op basis van postcode en voorkeursregistratie.
Wij vinden dat we zuinig met onze ruimte moeten omgaan. Wij willen slim en compact omgaan met het investeren in scholen en
gemeenschappelijk te gebruiken sportvoorzieningen. Wij zien graag flexibele schoolgebouwen waar meerdere scholen in gehuisvest
zijn. Elke school heeft zijn eigen ingang. Gymzalen kunnen dan gemeenschappelijk gebruikt worden. Door het gebruik van flexibele
wanden (of andere methoden om te compartimenteren) kunnen gangen aangepast worden. Het ene jaar heeft de ene school meer
lokalen nodig en wordt de hal aangepast en het andere jaar kan dat weer anders zijn. Zo gaan we verstandig met onze ruimten om. Wij
willen zo ook voorkomen dat er allerlei verkeersstromen tussen verschillende locaties nodig zijn. In deze schoolgebouwen zit natuurlijk ook de BSO met zijn eigen ingang.

Speeltuinen

Wij zien graag dat Driebergen-Rijsenburg een fijne plek is voor kinderen om te spelen. Op meerdere plekken in Driebergen hebben
inwoners ideeën voor een eigen speelruimte. Wij willen dat deze inwoners hun initiatieven kunnen realiseren en dat de gemeente hen
daarbij steunt. Inwoners weten immers het beste wat hun buurt nodig heeft.

Beeld: D66 UH

Buitenruimte

Driebergen-Rijsenburg is een mooi dorp. De bebouwing is kenmerkend, er staan vele woonhuizen met monumentale status en er zijn ook enkele kenmerkende monumenten zoals de Sint-Petrus’ Bandenkerk, het Schaepmanmonument en de Zwitserse brug. Zowel in de bebouwde kom als erbuiten is het aangezicht groen door de parken, bossen en buitenplaatsen. Wij willen meer lommerrijk groen in het centrum: herstel van de monumentale laanbomen langs de Hoofdstraat, bomen op het dorpsplein, verbinding maken tussen het
dorpsplein en de parken van Sparrendal, Seminarie en Overzijde.
Wij willen dat inwoners van Driebergen en bezoekers hiervan kunnen blijven genieten en hebben om deze reden oog voor de
meerwaarde van al deze mooie plekken bij ontwikkelingen in de buitenruimte.

Verkeer

Driebergen-Rijsenburg ligt naast de A12 en naast treinstation Driebergen-Zeist en is daardoor goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. De toename van het verkeer leidt tot overlast en gevaarlijke situaties zoals op de Loolaan, Arnhemse Bovenweg en Hoofdstraat. Daarnaast neemt de snelheid van het fietsverkeer (als gevolg van speed pedelecs en elektrische fietsen) op de fietspaden toe. Deze verkeersstromen willen wij in goede banen leiden waarbij veiligheid en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten zijn. Wij willen daarom meer voorrang geven aan het openbaar vervoer en aan fietsers en wandelaars.