6. De energietransitie

De gevolgen van klimaatverandering worden ook in onze gemeente ieder jaar zichtbaarder en gaan sneller dan verwacht. Om deze gevolgen te beperken hebben we landelijk met het Klimaatakkoord afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot te beperken.
De noodzaak daartoe wordt breed erkend en dat is mooi. Maar het mag niet bij woorden blijven.

Beeld: D66 UH

De erkenning van een probleem en het benoemen van een ambitie is nog geen oplossing. Er zijn snelle en concrete maatregelen nodig
om de doelen van het Klimaatakkoord te bereiken. Daarnaast moeten we ons ook al voorbereiden op het nieuwe Europese doel: een
reductie van broeikasgassen van 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Wij willen dat we in onze groene gemeente in 2035 net zoveel
energie opwekken als onze inwoners, organisaties en bedrijven gebruiken.
Essentieel bij deze omslag is een verandering in de manier waarop we energie gebruiken. En dat gaan onze inwoners merken.
Landschappen zullen veranderen doordat energieopwekking met windmolens en zonnevelden een zichtbaarder onderdeel gaat
uitmaken van de leefomgeving. En ook achter de voordeur zal het een en ander veranderen doordat huizen verbouwd moeten worden.
Het tijdperk van traditionele vormen van energieopwekking en warmtevoorzieningen komt ten einde. Het mag duidelijk zijn dat deze
omslag behoorlijk ingrijpt op de persoonlijke leefomgeving.

Meedoen, meedenken, meebeslissen

De energietransitie biedt veel kansen voor lokaal ondernemerschap, zowel in kennis als financieel. Wij willen dat inwoners sterker
betrokken worden bij de omslag.

  • Wij willen dat er ,als onderdeel van het lokaal klimaatakkoord, een zogenaamd ‘burgerforum’ wordt ingesteld oftewel een vorm van participatieve democratie waarbij deelnemers representatief zijn ingeloot en worden betrokken bij het bepalen van de agenda, intensief en goed geïnformeerd meedenken over alternatieven en uiteindelijk concrete voorstellen kunnen doen. Op die manier kunnen inwoners optimaal betrokken worden.
  • Wij willen dat de financiële opbrengst van de energietransitie niet enkel ten goede komt aan een handjevol grondeigenaren en (buitenlandse) investeerders. Het moet voor iedereen mogelijk worden om financieel te kunnen participeren in projecten die op een stabiel rendement kunnen rekenen. Het streven naar 50% lokaal eigendom zou een harde ondergrens moeten zijn. Het echte streven is volledig lokaal eigendom en een omgevingsfonds waar een aanzienlijk deel van de voordelen in terecht kan komen.

Zon op dak en isoleren

Wij willen dat mensen grip kunnen hebben op hun energierekening door schone energieopwekking dichtbij huis te stimuleren. Geen
dak mag onbenut blijven voor zonnepanelen. Dit geldt niet alleen voor particulieren maar ook voor scholen, sportverenigingen,
kantoren en bedrijven. De overheid moet daarbij het goede voorbeeld geven en op alle daken waar dat kan panelen leggen.
We zetten sterk in op energiebesparing: wat je niet gebruikt hoef je tenslotte ook niet op te wekken. Wat D66 betreft is meer dan de
helft van onze woningvoorraad in 2026 klaar voor aardgas (oftewel: volledig geïsoleerd).
Wij willen dat huishoudens die dat het meest nodig hebben het eerst moeten kunnen profiteren van een lagere energierekening door
betere isolatie. We geven in een warmteplan duidelijk aan welke schone warmte-oplossing het meest geschikt is en wanneer daarnaar
wordt overgegaan. We willen hierbij een meer collectieve aanpak stimuleren.
Om afval te beperken zet D66 in op het principe “de vervuiler betaalt”. Heb je minder afval? Dan betaal je minder. Daarnaast zetten we
in op een reclameluwe en plasticvrije gemeente in 2026 en werken we voor dat laatste samen met de organisatie ‘GoedVolk’ om dit voor
elkaar te krijgen.
Kortom: we willen verantwoordelijkheid nemen voor een maatschappij waarin de problemen niet naar toekomstige generaties worden
geschoven. Het probleem is urgent, dus dit moet zo snel mogelijk gebeuren. Maar wel samen. En daarvoor maken we tijd, inzet en
toewijding vrij.