4. Het buitengebied

Onze mooie gemeente heeft een divers landschap, variërend van de open weidegebieden van het Kromme Rijngebied en de
Gelderse Vallei en de heuvels en bossen van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
Wij koesteren dit landschap en ziet dat er een grote druk op ontstaat. Het landschap raakt versnipperd en door de aankomende vraag van zonnevelden neemt dit nog meer toe. Dit zal ook gevolgen kunnen hebben voor de recreatieve aantrekkelijkheid van onze gemeente.

Vitaal platteland

Er wordt veel over de boeren gepraat maar weinig met de boeren. Wij willen graag dat de gemeente met de boeren structureel gaat
onderzoeken wat er speelt en wat de gemeentelijke rol daarin kan zijn. Zodat er een helder zicht komt hoe het met de boeren gaat.
Welke problemen spelen er voor de boeren? Waar kunnen we de boeren mee helpen? Wat zijn de mogelijkheden bijvoorbeeld als
boeren het boerenbedrijf willen combineren met recreatievoorzieningen. Wij willen zich inzetten voor een vitaal platteland. Dat is een randvoorwaarde om kringlooplandbouw succesvol te kunnen realiseren

Kringloop landbouw

Het agrarische landschap is van grote waarde voor onze gemeente. Door over te stappen naar kringlooplandbouw blijft dit landschap
toekomstvast. Dit is een stap die landelijk ingevoerd moet worden. Wij willen onze lokale boeren ondersteunen met deze overgang
zodat zij perspectief houden op rendabele toekomstgerichte bedrijven.
Halvering van de veestapel is een middel om kringlooplandbouw mogelijk te maken. Dit betekent voor D66 niet automatisch dat er
minder grond beschikbaar moet zijn voor onze boeren. Om een boerenbedrijf rendabel te kunnen exploiteren is voldoende grond
noodzakelijk.
Diverse slagers in onze gemeente verkopen alleen maar vlees dat zij krijgen van lokale boeren. Wij zien graag dat dat ook gebeurt met
andere producten. Groenteboeren die lokale groenten verkopen, supermarkten met een speciale lokale afdeling. Hierdoor kunnen de
boeren een eerlijkere prijs krijgen voor hun producten en is er ook minder vervoer nodig.

Beeld: D66 UH

Schone lucht

Schone lucht vinden wij belangrijk. Momenteel ligt Utrechtse Heuvelrug in het concentratiegebied Oost volgens de ‘wet geurhinder en veehouderij’. Dit houdt in dat er aanzienlijk meer geur uitgestoten mag worden dan in andere delen van het land.
Wij willen dat de grens wordt opgeschoven naar de andere kant van de gemeentegrens. Wij willen dat nieuwe vergunningsaanvragen
voortaan vallen onder de strengere normeringen van buiten de concentratiegebieden.