3. Gelijke kansen: gezondheid en onderwijs

Wij staan pal voor gelijke kansen, ziet dit als basis voor persoonlijke vrijheid en onafhankelijkheid en bestrijdt discriminatie.
Goed onderwijs is voor ons de basis voor een vrije en gelukkige samenleving. Uiteindelijk streven wij naar een open, vrije
samenleving met échte kansen voor iedereen. Laat iedereen vrij maar niemand vallen!

Gezonde leefstijl

Wij willen alle inwoners, jong en oud, de beste kans geven op een gezonde leefstijl. We willen goede randvoorwaarden bieden
waarbinnen eenieder de verantwoordelijkheid kan dragen voor zijn of haar eigen gezondheid.
Het ontwikkelen van een gezonde leefstijl begint al op jonge leeftijd. Voor onze allerjongste inwoners zorgen wij daarom dat het
rijksvaccinatieprogramma dicht bij huis bereikbaar is. Ook verzorgen we een goed toegankelijke voorschoolse educatie voor peuters
met een indicatie.
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd willen wij minstens 3 uur bewegingsonderwijs per week aanbieden en willen we eventuele
belemmeringen hiervoor wegnemen. Ook investeren we in voldoende, bereikbare en toegankelijke buitenspeelruimte, zowel op
schoolpleinen als in speeltuintjes. Hierbij houden we rekening met kinderen met een beperking zodat ook zij mee kunnen doen. En we
willen graag dat het project ‘Gezonde Scholen’ wordt uitgebreid. Scholen krijgen op die manier hulp om te werken aan een gezonde
leefstijl. en zo maken we een gezonde levensstijl op school vanzelfsprekend.
Wij willen dat de gemeente verenigingen ondersteunt die zich inzetten voor een gezondere sportkantine.
Wij vinden dat we moeten omschakelen naar een rookvrije generatie. Het roken in de omgeving van scholen en sportverenigingen zou
ontmoedigd moeten worden.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur, in de breedste zin van het woord, zijn essentieel voor de ontwikkeling: ze dienen als bron van creativiteit, verbinden
de dorpen en houden de samenleving een spiegel voor. Een stevige en verbonden kunst- en cultuursector draagt bij aan een open en
verbonden Utrechtse Heuvelrug, niet alleen binnen maar ook, juíst tussen de dorpen. De coronacrisis heeft het culturele leven hard
getroffen. Wij vinden het belangrijk dat het extra geld dat bestemd en gereserveerd is voor het ondersteunen van de lokale culturele
infrastructuur de komende jaren op de juiste plek terecht komt en niet in de algemene middelen belandt.
Op dit moment wordt te weinig gedaan aan de culturele verbinding tússen de dorpen en Wij willen dan ook dat er wordt ingezet op in
elk geval één ambitieus bovenlokaal evenement met regionale uitstraling per jaar. Daartoe willen we om de tafel met verschillende
professionele culturele partijen om te bekijken wat hiervoor nodig is.
Het cultuurbudget verhogen is hierbij wat ons betreft geen noodzakelijke voorwaarde, wel willen we dat er gekeken wordt naar een andere inrichting van de verschillende subsidiepotjes waarbij het subsidiegeld wordt samengevoegd en bij bijvoorbeeld een stichting
die het bedrag beheert en zo mogelijk extra geld genereert om een ambitieuzer bovenlokaal programma op te zetten

Sociale gezondheid

Wij willen een veilige en prettige sociale omgeving voor alle inwoners, waarin iedereen mee kan doen. We zien hierin een belangrijke
verantwoordelijkheid van de gemeente. We bereiken een veilige sociale omgeving door in te zetten op de ontmoeting, sociale netwerken en voorlichting.
Voor onze kinderen en jongeren zetten we in op burgerschapsonderwijs waarin ruimschoots aandacht wordt besteed aan de democratische rechtsstaat en aan discriminatie. Wij vinden het belangrijk dat kinderen kunnen meedenken over veranderingen op straat of op school. Bijvoorbeeld door een kinderburgemeester te benoemen of een jeugdgemeenteraad in te stellen. Wij zetten ons al
jaren in voor actieve betrokkenheid van burgers. Daar horen de kinderen ook bij. Als we dit niet doen wordt de stem van kinderen nooit gehoord.
Ook willen we dat er op scholen een goede voorlichting is over alcohol- en drugsgebruik en seksualiteit. Daarbij willen we dat er
aandacht is voor seksuele gezondheid, seksuele diversiteit, consent en communicatie over wensen en grenzen. Wij vinden hiervoor een
goede samenwerking tussen de gemeente, scholen, het jongerenwerk en de GGD noodzakelijk. Daarnaast zetten we in op een modern Sinterklaasfeest voor iedereen.
De gemeente ontvangt middelen van het rijk om leervertraging en leerachterstanden tegen te gaan. Deze middelen zouden gerichter
ingezet moeten worden zeker nu we te maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het
faciliteren van een Zomerschool in de dorpen. Wij willen de gelden die vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) aan de
gemeente zijn verstrekt inzetten voor het wegwerken van leerachterstanden.
Omdat sociale gezondheid op alle leeftijden van belang is willen wij dat iedere inwoner de gelegenheid heeft om een goed sociaal
netwerk op te bouwen en te onderhouden. We steunen daarom het verenigingsleven in onze dorpen, de vrijwilligersorganisaties en de
ontmoetingsfuncties in dorpshuizen, sportkantines en bibliotheken. Waar mogelijk versterken we de samenwerking tussen deze
organisaties.
We helpen inwoners die niet goed kunnen lezen, schrijven, rekenen of niet digivaardig zijn. Want onze samenleving is sterker als
iedereen kan meedoen. We verminderen de belemmeringen die zij ervaren in deelname aan het sociale leven. We zetten in op
scholingsprojecten en ook op plekken waar mensen hulp kunnen vragen. We behouden de bibliotheekvoorzieningen in de verschillende dorpen. Wij willen dat de gemeente begrijpelijk en toegankelijk is. Dat wil zeggen dat brieven van de gemeente altijd in begrijpelijke taal zijn en dat zaken zo nodig telefonisch worden toegelicht.
Asielzoekers en statushouders hebben vaak nog geen sociaal netwerk, hun sociale gezondheid is kwetsbaar. Wij willen daarom steun bieden vanaf de start van de integratie. We zetten een voorziening op waar asielzoekers van het AZC in contact komen met onze inwoners als eerste stap in de integratie. Ook willen we een ‘inburgeringspanel’ instellen waarin inburgeraars meedenken en meepraten over het verbeteren van de inburgering van nieuwkomers. We betrekken onze vrijwilligersorganisaties graag bij de inburgering van onze nieuwste inwoners zodat hun sociale netwerk groter wordt.
Wanneer inwoners vastlopen in hun sociale gezondheid willen wij graag dat zij hulp kunnen vragen. Wij vinden de sociale dorpsteams
hiervoor de aangewezen plek maar zien ook een rol voor de sociaal makelaars die een goed overzicht hebben van alle mogelijkheden.
Daarnaast willen wij een gemeentelijk meldpunt openen voor racisme en discriminatie omdat ook in onze gemeente nog niet iedereen
vrij is om zichtbaar zichzelf te zijn. We betrekken scholen, sportclubs en verzorgingshuizen bij het gesprek over inclusiviteit. En we
organiseren bijeenkomsten voor de LHBTIQA+ doelgroep zodat zij een veilige plek hebben om samen te komen.

Beeld: D66 UH

Hulp en zorg

D66 pleit voor laagdrempelige, vroegtijdige en passende zorg voor zowel de fysieke, als de mentale en de financiële gezondheid van
inwoners. Door vroegtijdige en passende hulp te bieden kan veel leed worden voorkomen. Op termijn is preventie goedkoper dan
herstel, daarmee beogen we ook de kosten in het sociaal domein te beteugelen. Zie voor de financiële benadering het stuk ‘Meer grip op
kosten sociaal domein’.
Laagdrempelige zorg begint met een goede bereikbaarheid van de sociale dorpsteams. Wij zien daarom graag ruime inloopspreekuren
in alle dorpen en een ruime telefonische bereikbaarheid ook buiten kantooruren. Daarnaast zien we graag dat het inloopspreekuur ‘Grip
op Geld’ in alle dorpen komt.
Het uitgangspunt van bereikbaarheid hanteren we ook voor zorgverleners in onze gemeente zoals huisartsen, tandartsen,
gezondheidscentra en consultatiebureaus. We willen dat alle consultatiebureaus in de gemeente behouden blijven. Ook zorgen we voor een warme relatie tussen de gemeente en andere zorgverleners in onze gemeente.
Wanneer een inwoner een zorgvraag heeft willen wij dat er bij het bieden van hulp ruimte is voor maatwerk. Via de sociale dorpsteams,
of de praktijkondersteuners bij de huisartsen, wordt vlot en kundig doorverwezen naar de juiste ondersteuning, waarbij wordt
opgeschaald waar nodig en genormaliseerd waar mogelijk.
Om maatwerk beter mogelijk te maken is een integrale blik op de situatie van de zorgvrager nodig, waarbij mantelzorg een belangrijke
plaats inneemt. Daarom zien wij graag dat professionals vanuit wonen, woningcoöperaties, schuldhulpverlening, psychologie,
geneeskunde, diëtetiek, fysiotherapie, reclassering, ouderen- en jeugdspecialisten en scholen op gemeenteniveau samenwerken aan
integrale oplossingen voor de problemen bij onze meest kwetsbare inwoners.
Omdat mantelzorg en vrijwilligers van groot belang zijn voor onze inwoners willen wij dat de gemeente haar waardering voor
mantelzorgers en vrijwilligers jaarlijks blijft uiten.

Schoolgebouwen

Goed onderwijs begint bij goede, duurzame en veilige schoolgebouwen, met een goed binnenklimaat. In de schoolgebouwen mogen geen
fysieke belemmeringen zijn voor een leerling om onderwijs te kunnen volgen.
Het is een hoofdtaak van de gemeente om deze gebouwen te bouwen en wij willen dat de gemeente daarin de samenwerking aangaat met en stimuleert tussen schoolbesturen, ouders, omwonenden, financiers en aannemers. Want samen krijgen we meer voor elkaar. Het geld dat we uit het gemeentefonds krijgen voor onderwijshuisvesting willen we ook daar aan uitgeven.
De komende periode zijn er in de verschillende dorpen meerdere schoolgebouwen aan vervanging toe. Wij willen dat deze
schoolgebouwen zowel nu als in de toekomst goede en passende huisvesting bieden aan scholen ook wanneer leerlingaantallen
fluctueren. Wij zijn een sterke voorstander van een vermenging van functies. Daarom willen we waar mogelijk meerdere scholen in één
gebouw huisvesten, of combinaties zoeken met kinderopvangfuncties, of sportieve, culturele, of maatschappelijke functies. De overblijvende locaties kunnen dan worden gebruikt voor woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens, Zo wordt de afstand tussen organisaties kleiner, groeien kinderen samen op en kunnen ze op de basisschool de hele dag in hetzelfde gebouw blijven tijdens de rijke schooldag. Onderwijs, opvang, sport, cultuur, muziek, een warme lunch, natuur en huiswerkbegeleiding op één locatie voor alle
leerlingen.
Aan dit gemeenschappelijke gebruik van een gebouw stellen wij wel de voorwaarde dat er bij het vormgeven van de plannen aansluiting
wordt gezocht bij initiatieven en wensen van de besturen van de betreffende organisaties. De organisaties moeten vanuit de gemeente gefaciliteerd en ondersteund worden in deze verandering. Voor ons betekent dit dus ook dat de georganiseerde sport een belangrijke stem heeft bij de realisatie van gymzaken en sportzalen. Dit is dus niet (meer) het exclusieve domein van scholen.
Naast de samenwerking tussen en met organisaties ‘rondom het kind’ willen we ook dat de gemeente bij de realisatie van nieuwe
schoolgebouwen samenwerkt met en samenwerking stimuleert tussen, schoolbesturen, ouders, omwonenden, financiers en aannemers.