2. Duurzaamheid

De zeven dorpen die samen Utrechtse Heuvelrug vormen liggen centraal in het land. Alle grote steden zijn door de twee
treinstations goed bereikbaar. Een wandeling in het bos van het Nationaal Park is voor bewoners goed bereikbaar evenals een
fietstocht door de weidegebieden. De eigen woonomgeving is van groot belang. We willen in een gemeente wonen die niet
door droogte en overstromingen geteisterd wordt. Een leefomgeving die schoon is en genoeg natuur biedt. Onze gemeente moet een fijne plek zijn om te wonen, werken en samen te zijn. Om onze openbare ruimte (wegen en groen) te ver-groenen en de kwaliteit te verhogen willen wij de helft meer investeren om zodoende in de komende 10 jaar een inhaalslag te kunnen
maken.

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. De gemiddelde temperaturen lopen steeds verder op en we zien steeds vaker wateroverlast door extreme regenval. Droogte maakt de landbouw en natuur steeds kwetsbaarder. Voor een duurzame toekomst moeten we andere keuzes maken. Wij willen investeren in fietsnetwerken, (elektrisch) openbaar vervoer en in deelmobiliteit zoals deelauto’s. Onze huizen gaan van het aardgas af. Grondstoffen en producten gaan we hergebruiken, repareren en recyclen. Speerpunt daarin is een transitie naar kringlooplandbouw, circulair gebruik van bio-based materialen en beëindiging van de bio-industrie. Een fijne, groene omgeving met bomenrijen, parkjes en natuurgebieden draagt bij aan het in bedwang houden van temperatuur en overtollig water. Zo kan de natuur zich herstellen en maken we Nederland ‘klimaat-klaar.’

Beeld: D66 UH

Speelplaatsen

Wij vinden het belangrijk dat er in elke woonwijk voldoende interessante, veilige en schone plekken zijn voor kinderen om buiten te spelen. Speelplekken zijn niet alleen leuk voor de kinderen. Ze dragen ook bij aan de sociale cohesie in de buurt en het welzijn van de bewoners. Daarnaast helpen speelplekken de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze dorpen te vergroten, met name voor jonge
gezinnen. Bij nieuw te bouwen wijken willen wij dat er voldoende ruimte wordt vrijgehouden voor spel, sport en beweging.
Wij vinden het van belang dat speelplaatsen ook toegankelijk en geschikt zijn voor kinderen met een beperking zodat zij ook kunnen
meedoen.
Om veel schoolpleinen staan hekken. Dit is goed zodat kinderen veilig kunnen spelen en niet zomaar de straat op kunnen rennen. Wij
zien graag dat kinderen uit de wijk zich welkom voelen om op de schoolpleinen te kunnen spelen als de school of de aldaar aanwezige
BSO gesloten is. Groene schoolpleinen waar kinderen elke dag de kans op natuurbeleving hebben en ook mogelijkheden biedt voor
natuureducatie binnen en buiten schooluren.
Wij willen dat de gemeente meer inzet op ongeorganiseerd sporten en bewegen. Speelplaatsjes, grasveldjes en parken bieden de
mogelijkheid om bijvoorbeeld samen aan yoga te doen of een balletje te trappen. Wij vinden het belangrijk dat de buitenruimte goed
onderhouden wordt. Verloedering van de buitenruimte is een doorn in ons oog.

Autoluwe straten

Naast nieuw te bouwen wijken willen wij dat er aan de rand van wijken parkeerplaatsen komen voor de auto’s. Geen opritten en garages meer maar groene straten waar veilig gespeeld kan worden en auto’s te gast zijn om in- en uit te laden. D66 steunt bewonersinitiatieven bij het instellen van een autoluwe speelstraat of woonerf. Daarnaast pleiten wij voor een standaard maximale snelheid van 30 km/u binnen de bebouwde kom en 60 km/u buiten de bebouwde kom.

Snippergroen en maaibeleid

De woonomgeving bepaalt je woongenot. Een groene en natuurlijke omgeving draagt hier zeker aan bij. Wij zien graag meer
biodiversiteit in groenstroken en bermen. In plaats van saaie struiken zien we waar dat mogelijk is ook ruimte voor plukbossen waar de
omwonenden en kinderen in het seizoen hun fruit direct van de bomen en struiken kunnen halen.
Dit is natuurlijk niet mogelijk bij iedere groenstrook. Sommige stukken ‘snippergroen’ kunnen verkocht worden aan bewoners die het
bij hun tuin kunnen betrekken. Andere stukken kunnen door de wijk worden geadopteerd en onderhouden. De gemeente ondersteunt
hierbij om dit mogelijk te maken. Dit is geen vrijbrief voor de gemeente om snippergroen te laten verloederen als oneigenlijk
‘marketinginstrument’ om bewoners te dwingen snippergroen te kopen.
Niet iedere gemeentelijke groenstrook is gelijk. Sommige grasveldjes moeten regelmatig gemaaid worden bijvoorbeeld omdat kinderen
er spelen. Andere grasveldjes kunnen juist beter minder vaak gemaaid worden zodat er meer biodiversiteit ontstaat. Bij andere
grasveldjes, groenstroken en bermen vergroten we de biodiversiteit met ‘zaaien en selectief maaien’

Voedselbossen

Aan de randen van de dorpen of in parkjes midden in de wijk leggen we waar mogelijk voedselbossen aan. Wij gaan de aanplant van
klein-fruit, gewassen en productieve fruitbomen en notenbomen met bij-vriendelijke randen rondom zulke projecten, actief stimuleren
en activeren. Denk bijvoorbeeld aan een schoolplein met een moestuin, eetbare haag of leifruit. Kinderen kunnen ontdekken hoe
voedsel groeit, een startpunt voor een gezonde leefstijl

Waterberging

Ons rioleringsnetwerk is te vaak overbelast. Dit is met handige maatregelen en goed watermanagement te voorkomen. Denk hierbij aan het afkoppelen van regenafvoerbuizen die nu vaak direct op de riolering lozen. De ouderwetse regenton of speciale grindkuilen kunnen daarvoor heel waardevol zijn. Wij willen samen met de waterschappen zorgen voor voldoende wateropslag in woonwijken door het aanleggen van plassen of sloten. Verder zouden wij graag experimenteren met groene daken en gevels in woonwijken en
bedrijventerreinen. Die zijn effectief als isolatie (energiebesparing), vergroten het waterbergend vermogen, werken als buffer in tijden
van droogte, zorgen voor verkoeling op hete dagen. Het ontlast het riool, draagt bij aan een aantrekkelijke woonomgeving en aan de
ecologie in de dorpen en legt fijnstof vast. Grotendeels bestrate voor- en achtertuinen zijn ongewenst en vragen om steenbreek-achtige
acties voor groene tuinen om regenwater meer geleidelijk af te voeren. Het initiatief ‘heuvelrugtuinen’ kan hierbij als voorbeeld dienen.
Een Heuvelrugtuin is minstens 60% groen, er wordt gifvrij getuinierd, het biedt beschutting voor vogels en insecten en je vindt er
planten die passen in de omgeving van het Nationaal Park. Bij het vervangen van rioleringen is ontkoppelen waar mogelijk het
uitgangspunt.

Sportberegening en sportlocaties

Er is een bloeiend verenigingsleven in onze dorpen. Volgens ons vormen de verenigingen de ruggengraat voor de sport. Wij juichen
verdergaande samenwerking tussen de individuele sportverenigingen binnen Utrechtse Heuvelrug toe en zal in de komende
raadsperiode met HSI en de verenigingen in gesprek gaan om te bekijken op welke manier sportlocaties samengevoegd kunnen worden.
Samenvoegen van sportverenigingen verbindt de dorpen, draagt bij aan de levendigheid op de verenigingen levert zowel de gemeente
als de verenigingen geld op en biedt ruimte voor woningbouw. Vrijgekomen sportlocaties kunnen dan worden ingezet voor woningen.
Voor ons vormen sportaccommodaties een gemeentelijke basisvoorziening die voor rekening van de gemeente komt. Daar mag de gemeente ook iets voor terugkrijgen. Verenigingen kunnen natuurlijk van ‘hun’ accommodatie altijd gebruik maken voor hun trainings- en wedstrijdprogramma. Buiten deze tijden kunnen de accommodaties ter beschikking worden gesteld voor (andere) sport- en bewegingsactiviteiten zoals bijv. scholen, kinderopvang of sportstimuleringsprojecten. Het opnemen van sportverenigingen in de kinderopvangstructuur helpt daarbij. Ook kunnen sportlocaties ruimte bieden voor kinderen uit de buurt om buiten te spelen.
Individuele sporters gunnen wij (ook in groepsverband) hun vrijheid. De aanleg en instandhouding van wandel-, fiets-, mountainbike- en ruiterpaden gebeurt samen met provincie en landgoedeigenaren.

Werken en ondernemen

Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werkgelegenheid is en ondernemerschap ruimte krijgt. We kennen grote werkgevers van
nationaal belang zoals de Politie, Defensie, TMO en IVA. Zorg- en onderwijsinstellingen bieden veel werkgelegenheid. Met Triodos Bank
hebben we de meest duurzame financiële instelling in onze gemeente gekregen. De horeca- en recreatiebedrijven vormen een
belangrijke bedrijfstak op de Heuvelrug. Deze bedrijvigheid heeft een aantrekkende werking op lokaal ondernemerschap. Het houdt
onze dorpen het hele jaar door levendig en leefbaar.
Wij handhaven graag de goede verbindingen met het OV. Door onze centrale ligging en deze verbindingen zijn we een ideale
vestigingsplaats voor veel zelfstandige professionals/ondernemers.
De vernieuwing van het station Driebergen-Zeist maakt de overstap van fiets en auto naar het OV aantrekkelijk. Wij vinden dat de
fietsenstalling daar gratis moet zijn en dat het huidige tarief van de parkeergarage daar niet verder omhoog mag. Wij willen graag
Driebergen-Zeist een volwaardig intercitystation is, waar kan worden overgestapt op de stoptreinen naar Arnhem, Rhenen en Utrecht.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug dient zich samen met de gemeenten Zeist en De Bilt te oriënteren op een eventuele doortrekking van de lightrailverbinding vanaf Utrecht Science Park tot aan station Driebergen-Zeist.
Utrechtse Heuvelrug heeft een divers aanbod van MKB en ZZP’ers. Zij spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid van de dorpen. Veel
ondernemers zijn terug te vinden als bestuurslid van verschillende verenigingen, maar ook als sponsor van culturele activiteiten en
sportverenigingen zijn zij onmisbaar. Wij willen dat zij ondersteunt worden waar nodig.

Winkelen

Winkelen draait steeds vaker om recreëren en elkaar ontmoeten. We koesteren het winkelaanbod in onze dorpen, versterkt met de
traditionele sfeervolle weekmarkten. Voor dagelijkse boodschappen zou men het eigen dorp niet uit moeten. Dát versterkt de
ontmoeting, verbinding en leefbaarheid.
Wandelaars en fietsers krijgen van ons de ruimte. We vinden ook dat waar dat mogelijk is autovrije zones komen die de veiligheid,
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid sterk bevorderen. Leefbare dorpen in een groene omgeving met sterke voorzieningen voor
inwoners en toeristen hebben een grote aantrekkingskracht op mensen en bedrijven om zich te vestigen. In onze dorpen komt een
goede verdeling van de ruimte tussen wonen, recreëren, ondernemen, verkeer en groen.
Binnen de dorpen van onze gemeente worden winkels en horeca geconcentreerd in sfeervolle, schone centra. Weekmarkten en
evenementen horen thuis in die levendige dorpscentra. Startende winkeliers die voldoen aan de duurzaamheid en sociale
randvoorwaarden waar we als gemeente voor staan krijgen 3 jaar lang compensatie van OZB. Wij willen hiermee leegstand
terugdringen en startende winkeliers een steuntje in de rug bieden.

Wij stimuleren en ondersteunen bewonersinitiatieven op het gebied van onderhoud van de buurt, in stand houden van voorzieningen,
samenhang binnen de buurt etc. De gemeente zal dit actief stimuleren en daarnaast passieve drempels voor initiatieven zoveel mogelijk weghalen.