1. Wonen

Wij willen sneller bouwen om de woningnood in onze gemeente te lijf te gaan. 1.000 nieuwe woningen in 2026 moet mogelijk zijn. 1- en 2- persoonshuishoudens hebben daarbij volgens ons prioriteit. Soms zullen we ook anders moeten denken, om anders wonen mogelijk te maken. Met gelijke kansen op een passende woning voor iedereen. Of tijdelijke woningen voor mensen die het hard nodig hebben. En leegstand is een misstand.

Bouwen

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen. We zijn met steeds meer mensen en we wonen op steeds meer oppervlak met kleinere
huishoudens. Er wordt nog steeds niet genoeg gebouwd. Als er al gebouwd wordt zijn het met name dure gezinswoningen terwijl er veel vraag is naar andere woningen voor bijvoorbeeld starters en ouderen.
Als je de demografische ontwikkelingen erbij pakt wordt het duidelijker waar we welke woningen kunnen bouwen. We hebben te
maken met een sterke vergrijzing (34% van onze huishoudens, een percentage dat de komende jaren nog sterk gaat toenemen) de
babyboomgeneratie die voor een groot deel in gewilde eengezinswoningen woont. Ouderen verhuizen niet makkelijk terwijl een deel van hen dat wel zou willen als er geschikte appartementen in eigen dorp en dichtbij voorzieningen beschikbaar zouden zijn.
De veranderende samenleving heeft andere woonwensen. Wanneer je als jongere uit huis wilt, of als oudere kleiner wilt wonen, moet je
lang zoeken. Er moet dus meer gebouwd worden, juist voor deze groepen.
Door meer huizen te bouwen voor andere levensfasen en woonbehoeftes bevorderen we de doorstroming. Zo komen er uiteindelijk ook meer gezinswoningen beschikbaar.
Wij willen gaan bouwen binnen de bebouwde kom en aan de randen van onze dorpen. Dicht bij voorzieningen en openbaar vervoer. Dit
versterkt het draagvlak voor voorzieningen en houdt het verenigingsleven levendig. Deze nieuwe huizen zijn energieproducerend. Een nieuwe straat, wijk of hofje is autoluw. Meer ruimte voor de fiets en voetgangers. We willen meer diversiteit in woningbouw, woningstijlen en bouwhoogte krijgen met behoud van het bijzondere karakter en de leefbaarheid van de dorpen. Dat past bij onze dorpen die ieder een eigen uitstraling hebben.
Wij willen met ontwikkelaars en woningcorporaties in gesprek om samen te bekijken hoe we dit kunnen bereiken.

https://unsplash.com/photos/9QRqI6RbHWU Beeld: Aysegul Yahsi

Passende woningen voor elke behoefte

Wij willen dat er voldoende passende en betaalbare woningen beschikbaar zijn. Ook als er sprake is van een zorgvraag. In onze ogen kan het slimmer en beter. Betaalbare, passende woningen voorkomen veel zorgvragen. Het is belangrijk dat die in voldoende mate aanwezig zijn. Schrijnende gevallen kunnen worden voorkomen. Wij willen daarom:

  • dat alleenstaande ouders met kinderen niet op een 2 kamerflat moeten wonen;
  • dat je als ex-partners niet nog jaren gedwongen moet samenwonen of dat een van hen noodgedwongen moet uitwijken naar een stacaravan;
  • dat een ouder echtpaar kan verhuizen naar een traploos huis, wanneer traplopen een te zware fysieke belasting is geworden;
  • dat je als kwetsbare jongere met goede begeleiding zelfstandig kunt gaan wonen.

Veilige en schone woningen dragen bij aan stabiliteit. Het voorkomt onnodige stress en voorkomt het ontsporen in het leven. Als dit op
orde is, is achteraf gezien veel minder zorg nodig. Zo doorbreken we het systeem en wordt iedereen er beter van.

Leegstand voorkomen

Wij vinden dat er in de dorpen helaas te veel panden en kavels leeg staan en verpauperen. Leegstand is stilstand en voor D66 geen optie.
Wij willen de herbestemming van bestaande (leegstaande) bedrijfslocaties voortvarend ter hand nemen. Als we soepeler omgaan met bestemmingswijziging kan er eerder worden gebouwd. Het wordt zo lonend om leegstaande panden te transformeren naar
noodzakelijke woonruimte. Wij willen voor panden die langer dan 12 maanden leegstaan een leegstandsheffing invoeren.

Rood voor rood

Rondom de dorpen liggen zogenaamde rode contouren waarbuiten niet gebouwd mag worden. Als er echter een boerderij gesloten
wordt dan mag er op het reeds bebouwde terrein wel nieuwbouw gepleegd worden. Dit leidt tot versnippering. Wij willen deze
versnippering van het landschap voorkomen en wil dat er aan de rand van de dorpen gebouwd moet kunnen worden. Wij willen dat er
gebieden aangewezen worden waar zo stapsgewijs een nieuwe wijk ontstaat. Wij willen de vrijgekomen rode snippers inruilen voor
rode snippers aan de dorpsranden.

Alternatieve woonvormen

Wij willen graag dat er ‘out of the box’ naar oplossingen gezocht kan en mag worden. Bijvoorbeeld door te kijken naar andere
woonvormen zoals kangoeroe-woningen, splitsen van woningen t.b.v. jongeren en mantelzorgers, meergezinswoningen en woningen
van hout die je er snel bij plaatst maar die, als de vraag verandert ook verplaatsbaar zijn.
Wij zien in onze gemeente diverse mogelijkheden voor collectief wonen in zelfbeheer. Dit is een woonvorm tussen kopen en huren in,
waarbij iedereen zijn eigen woonruimte heeft en gemeenschappelijke ruimtes worden gedeeld.
In Utrechtse Heuvelrug zijn acht recreatieterreinen die in de toekomst geen recreatieve bestemming meer hebben en waar nu
permanent wordt gewoond. Wij willen graag bekijken of op deze terreinen pilots voor ‘tiny houses’ gestart kunnen worden net als op
een aantal andere plekken in onze gemeente.