Wonen, werken en leven in een duurzaam Stichtse Vecht

Stichtse Vecht staat voor grote uitdagingen op het gebied van o.a. woningbouw, duurzaamheid en gelijke kansen voor alle inwoners. Hiervoor moeten we over grenzen durven kijken. Ook de ogenschijnlijke grenzen binnen onze eigen gemeente. De twaalf kernen hebben ieder hun eigen identiteit. Cultuurhistorisch zijn er grote verschillen.
Hier ligt de kracht van D66 in de nieuwe gemeenteraad. Een sterke middenpartij die het debat niet schuwt, zorgt voor verbinding met oog voor verschillen én inwoners meeneemt met heldere en realistische ideeën. Zodat ook de volgende generaties een toekomst hebben in onze mooie gemeente.

Wonen en samenleven in het groen

Stichtse Vecht staat misschien wel voor de moeilijkste opgave in haar geschiedenis; de woningnood én de energietransitie én het mobiliteitsvraagstuk schreeuwen erom dat hiervoor in de komende raadsperiode een oplossing gevonden wordt. Onze ambitie is om een duurzame gemeente te worden, waarin ons woon- en duurzaamheidsbeleid elkaar versterken. Ons hoofddoel daarbij is om betaalbaar wonen bereikbaar te maken voor iedereen en doorstroom te bevorderen

 • D66 SV wil dat er meer gebouwd gaat worden, met name in bebouwd gebied, met goede OV-verbindingen en aandacht voor groen en de leefbaarheid.
 • D66 SV stimuleert tijdelijke woonoplossingen zoals prefabbouw op tijdelijke locaties, maakt experimentele woonvormen toegankelijk en wil collectieve woonvormen ruimte geven, waar jongeren en ouderen samen betaalbaar kunnen wonen. En waarmee de doorstroom bevorderd wordt.
 • D66 SV wil het voor alle inwoners mogelijk maken energieneutraal te wonen en werken. We zorgen voor betrokkenheid en ondersteunen initiatieven die daaraan bijdragen.
 • D66 SV wil betaalbaar wonen voor iedereen bereikbaar maken, door bijvoorbeeld herbestemming en splitsing van bestaande gebouwen te stimuleren, waarbij we speculatie door huisjesmelkers actief tegengaan en handhaven.
 • D66 SV heeft extra aandacht voor de huisvesting van middeninkomens, die nu veelal tussen wal en schip vallen op de steeds krapper wordende huizenmarkt. Hierbij zet D66 SV ook in op de bouw en/ of beschikbaar maken van meer sociale huurwoningen.
 • D66 SV wil dat er actief grondposities worden aangewezen voor de bouw van nieuwe sociale huurwoningen.
 • D66 SV vindt dat preventief woonbeleid voor de meest kwetsbare doelgroepen binnen onze gemeente moet worden gesteund.
 • D66 SV wil dat bewoners meer zeggenschap krijgen over de inrichting van bijvoorbeeld de speelvoorzieningen in hun wijk.

Duurzaamheid en klimaat

CO2 reductie en het behalen van de klimaatdoelen is leidend in het bepalen van ons beleid. We moeten nu stappen zetten, waarbij de energietransitie de eerste stap is. We zetten ons als gemeente ook in om innovatie te bevorderen zodat wij zo snel mogelijk over kunnen stappen naar passende energie-opwekmethoden die ook in de toekomst duurzaam blijken te zijn. We doen dit samen met de inwoners en direct belanghebbenden. Bij iedere stap. Zodat de inwoners van Stichtse Vecht baat hebben bij de transitie en realisatie van de klimaatdoelen.

 • D66 SV wil terug naar de gemeentelijke ambitie om in 2030 ‘energieneutraal’ te zijn. Zodat we op weg naar het behalen van de klimaatdoelen in 2050 ook in de komende jaren al de nodige stappen zetten. Wij zetten hierbij in op volledig circulair en klimaatneutraal voor 2050. Wij zetten in op zoveel mogelijk zonnepanelen op daken, maar zien daarbij tijdelijke zonneweides ook als een mogelijke oplossing; we stellen hiervoor samen met en voor de inwoners criteria voor op.
 • D66 SV wil iedereen in staat stellen over te gaan op duurzame energie en ondersteunt inwoners en (agrarische) bedrijven waar mogelijk om daken vol te leggen met zonnepanelen. Ook stimuleren wij andere verduurzamingsverbetering zoals isolatie.
 • D66 SV wil nieuwbouw en renovatie die volledig klaar is voor de toekomst. Niet de minimale eisen maar maximale duurzaamheid is daarbij de formele norm.
 • D66 SV stimuleert lokale projecten, initiatieven en coöperatievormen. We laten baten van duurzame energieopwekking terugvloeien naar de inwoners. We zetten ons in om lokale initiatieven zichtbaar te maken voor de inwoners. Zodat we elkaar kunnen stimuleren en ook van elkaar kunnen leren.
 • Een duurzame levensstijl is de toekomst. D66 SV zet zich in voor passende recycle opties voor de gemeente, en het creëren van bewustwording. ‘Reduce, Reuse, Refuse’ is ons motto en we gaan over een duurzame levensstijl in gesprek met inwoners en met name ook met de jeugd.
 • Groene recreatie is belangrijk voor mensen, maar tegelijkertijd moet de natuur ook beschermd worden tegen te veel menselijke activiteit. D66 SV zet in op behoud en ruimte voor onze natuur waar deze gewoon natuur kan zijn, planten en dieren met rust gelaten worden en biodiversiteit zich kan herstellen.
 • D66 SV zal vanwege het snel veranderende klimaat extra aandacht geven aan de concrete realisatie van klimaatadaptatie.
 • D66 SV ondersteunt duurzame landbouwinitiatieven en versterking van de biodiversiteit. We kijken samen met de agrarische bedrijven naar alternatieve verdienmogelijkheden

Verkeer en vervoer

Wij streven naar meer ruimte voor voetgangers, fiets en openbaar vervoer en geven deze voorrang boven de auto, zodat Stichtse Vecht bereikbaar blijft voor al haar inwoners. Daarom zetten wij in op duurzame mobiliteit.
Het is belangrijk om met elkaar verbonden te blijven en een passend mobiliteitsaanbod is hierbij essentieel. D66 SV staat voor een mobiliteitssysteem dat toegankelijk is en iedereen bedient, nu en in de toekomst. Daarnaast gaat onze voorkeur uit naar elektrisch- en deelvervoer.

 • D66 SV wil station Breukelen ontwikkelen voor en met de inwoners van Stichtse Vecht, waarbij niet alleen P&R faciliteiten worden uitgebreid, maar ook het aanbod van OV en deelmobiliteit naar en van de woonkernen. Hiervoor willen wij – samen met de gemeenten Amsterdam en Utrecht – onderzoeken of Station Breukelen als centrale locatie in onze gemeente, een IC station kan worden. D66 SV kan daarmee bijdragen aan de autoluwe plannen van deze gemeenten én de toeristische aantrekkelijkheid en economische waarde van Stichtse Vecht vergroten voor haar bewoners.
 • D66 SV zorgt ervoor dat op hoogseizoen momenten in verschillende kernen parkeerproblemen en verkeersoverlast pro-actief worden voorkomen. Door een betere ontsluiting van OV naar deze plekken, aangevuld met deelvervoer en pendeldiensten, kunnen we de tijdelijke toestroom beter opvangen. Stichtse Vecht is een langgerekte gemeente. De OV-verbinding tussen de kernen moet beter, met vooral focus op de noordelijke kernen die betere ontsluiting nodig hebben binnen de gemeente en naar knooppunten voor aansluitingen naar hun scholen en werk.
 • D66 SV stimuleert fietsen tussen de verschillende kernen; wij zetten in op fietsstraten en betere fietsparkeervoorzieningen. Hierbij moet fiets- en voetgangersveiligheid gewaarborgd zijn, onder andere door 30 kilometerzones en handhaving hierop.
 • D66 SV vindt verkeersveiligheid belangrijk en neemt de adviezen van externe experts en de meldingen van inwoners rondom verkeersveiligheids-issues serieus en hanteert deze als leidraad voor passend beleid. Wij investeren in bestaande infrastructuur om knelpunten op te lossen.
 • D66 SV wil elektrisch vervoer stimuleren door meer openbare laadpunten te plaatsen en de aanvraag voor elektrische oplaadpunten te vereenvoudigen en daarmee toegankelijker te maken voor de inwoners en bedrijven.

Economie en toerisme

Een moderne, schone en eerlijke economie zijn de uitgangspunten waarop het beleid gericht moet zijn. We blijven gaan voor duurzaamheid, omdat er immers geen tijd meer te verliezen is.
We stimuleren innovatie en een dynamisch ondernemersklimaat waarin ondernemers ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dat alles in nauwe samenwerking en in samenspraak met lokale ondernemers en ondernemersverenigingen. Economie is bij uitstek een terrein waar we samen met de regio en regio-gemeenten optrekken. Door onze unieke ligging tussen Amsterdam en Utrecht geldt dit ook voor de ontwikkeling van toerisme in onze gemeente.

 • D66 SV wil dat de gemeente ambitieus investeert in duurzaamheid en een aanjagende rol heeft in de energietransitie. Groen en groei gaan hand in hand. We zetten ons in voor ondernemers die niet alleen oog hebben voor de financiële winst, maar ook voor de maatschappelijke impact. Ook in het circulair ondernemen.
 • D66 SV zet zich in voor al deze ondernemers in onze gemeente. Het MKB is essentieel voor de werkgelegenheid in Stichtse Vecht. Daarnaast hebben we veel zzp-ers. Door onder andere samen te werken aan aantrekkelijke winkelgebieden, voldoende en adequate (circulaire en klimaatbestendige) bedrijventerreinen en bedrijfsverzamelgebouwen, OV-verbindingen en bereikbaarheid en het wegnemen van onnodige regelgeving.
 • D66 SV wil innovatie in Stichtse Vecht versterken, onder andere in samenwerking met de Nyenrode Business Universiteit.
 • D66 SV wil het bedrijfsleven verbinden met het onderwijsaanbod. Een groot probleem de komende jaren is een groeiend tekort aan technisch personeel. Wij willen een connectie verbeteren tussen het bedrijfsleven en de middelbare scholen.
 • De coronacrisis is ook niet aan Stichtse Vecht voorbijgegaan. D66 SV blijft oog houden voor de gevolgen van deze crisis voor ondernemers.
 • D66 SV streeft bij toerisme naar duurzaamheid, kwaliteit en kleinschaligheid. Behoud van de kernkwaliteiten rust, water, natuur, historie en cultuur vormen het fundament van het toerismebeleid. Hierin worden de specifieke kwaliteiten per kern en het open landschap behouden. We letten goed op de bereikbaarheid voor bewoners en bezoekers. Recreatie in Stichtse Vecht moet ook toegankelijk blijven voor onze eigen bewoners.