Uitdagend, leefbaar en sociaal Stichtse Vecht

Iedereen moet volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Een maatschappij waarin je je vrij voelt om een leven te leiden zoals jij dat wilt. Om eruit te zien zoals je wilt, te geloven wat je wilt en te houden van wie je wilt.
Een maatschappij waar iedereen zich gelijkwaardig deelgenoot voelt van de gemeenschap en in de gelegenheid is gebruik te maken van onze voorzieningen, ongeacht waar je woont in de gemeente.

Sociaal domein

D66 SV vindt het belangrijk dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij.
Waarbij je de vrijheid houdt en voelt om je eigen leven te leiden. Met gelijke kansen én eigen verantwoordelijkheid. Dat jij alles kan doen wat bij een plezierig leven past. Dat je een dak boven je hoofd hebt, kan sporten, naar school kan en jezelf kan ontwikkelen, de boodschappen kan doen, op bezoek kan blijven gaan bij familie en vrienden. Ongeacht wie of wat je bent. Met beschikbaarheid van ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Gericht op jouw vraag en jouw behoefte. Wij vinden dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor zorg, participatie, welzijn en werk.

 • D66 SV wil meer aandacht besteden aan het voorkomen van de vraag naar zorg. Daarom gaan we uit van welzijn vóór zorg en zetten wij in op preventie. Laagdrempelig. We stimuleren innovatie en zijn wars van bureaucratie. Er is een nieuwe manier van samenwerken nodig voor alle betrokken partijen om snel en eenvoudig hulp te kunnen bieden en zwaardere hulp indien noodzakelijk.
 • Inwoners moeten in staat gesteld en gestimuleerd worden om zelf hun problemen op te lossen of dit te doen met hulp van de sociale basis. D66 SV stimuleert mantelzorg waarbij mensen elkaar helpen en ondersteunen.
 • D66 SV vindt het belangrijk dat iedereen zich gelijkwaardig deelgenoot voelt van de gemeenschap en in de gelegenheid is gebruik te maken van onze voorzieningen, ongeacht waar je woont in de gemeente. We bestrijden discriminatie en racisme.
 • Voor D66 SV is schuldhulpverlening een prioriteit. Het toegankelijk maken van hulp, het verzorgen van informatie, vroegsignalering en informele netwerken kunnen erger voorkomen. Bij alle instrumenten gericht op schuldhulpverlening en armoedebestrijding, geven wij prioriteit aan preventie en maatregelen gericht op het ondersteunen van kinderen in gezinnen onder de armoedegrens.
 • D66 SV wil nieuwkomers vanaf dag één het gevoel geven dat ze thuis zijn, dat ze erbij horen en dat ze de ruimte hebben om met hun eigen initiatieven te komen. Daar staan we in beginsel positief tegenover, evenals bij maatschappelijke initiatieven hiertoe.
 • D66 SV wil mensen die laaggeletterd zijn actief begeleiden en ondersteunen in hun digitale vaardigheden. Gemeentelijke informatie, formulieren en instructies op het gebied van werk en inkomen moeten begrijpelijk en toegankelijk zijn.
 • D66 SV vindt dat Gemeente Stichtse Vecht open en gastvrij moet staan voor de opvang van vluchtelingen en zich hierop moet voorbereiden.
 • D66 SV wil mensen die langdurig geen werk hebben, niet onnodig belasten met regels. Wij denken vanuit vertrouwen en wat mensen kunnen. Bijstand moet een springplank zijn en niet een moeras waar mensen in verzanden.
 • D66 SV wil dat Stichtse Vecht zelf actief een inclusief diversiteitsbeleid voert voor de eigen organisatie en dit ook stimuleert en monitort bij alle organisaties waarmee de gemeente een relatie heeft.
 • D66 SV wil dat Stichtse Vecht een dementievriendelijke gemeente wordt, waar inwoners met dementie zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Jeugd en onderwijs

D66 Stichtse Vecht wil de kansengelijkheid voor de jongste inwoners vergroten. Ongelijkheid begint al op zeer jonge leeftijd, bijvoorbeeld bij kinderen die niet naar de kinderopvang gaan en daardoor minder in contact komen met leeftijdsgenootjes. In de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar kunnen ontwikkelachterstanden worden voorkomen waardoor alle kinderen een eerlijke start maken op de basisschool.
Daarnaast vindt D66 het belangrijk dat ieder kind een passende plek vindt binnen het onderwijs, waar het de aandacht krijgt die het verdient. Keuzevrijheid voor ouders en kind is hierbij een groot goed, want niet elk type onderwijs past bij elk kind. Voor de kinderen die meer hulp en ondersteuning nodig hebben, moet er door verschillende lokale onderwijsaanbieders goed samengewerkt worden.

 • De groep peuters die in aanmerking komt voor Voor-, en Vroegschoolse Educatie (VVE) moet worden vergroot, bijvoorbeeld door groepen toe te voegen zoals peuters in asielzoekerscentra.
 • D66 SV wil de opvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) zoveel mogelijk samenbrengen, zodat alle kinderen recht hebben op voorschoolse educatie en samen opgroeien.
 • D66 SV wil een versterkte samenwerking tussen opvang en onderwijs faciliteren, bijvoorbeeld door het stimuleren van integrale kindcentra of het samenbrengen van partijen.
 • Om te kunnen garanderen dat er voor ieder kind passend onderwijs wordt gevonden, wil D66 SV dat de gemeente een ondersteunende rol pakt in de driehoek tussen ouders, school en leerplichtambtenaar. Het kan daarbij voorkomen dat een leerling tijdelijk minder naar school gaat (vrijstelling van leerplicht) of dat een kind geholpen wordt om op een andere school een passende plek te vinden. Hierbij hoort ook passend vervoer; waar mogelijk moet de gemeente deze kinderen ondersteunen in het vinden én bereiken van een passende school.
 • D66 SV wil dat de gemeente goed taalonderwijs voor kinderen met een migratieachtergrond, vanaf dag één dat een kind in onze gemeente komt wonen, actief ondersteunt.
 • Goed onderwijs valt of staat bij goede, gelukkige en gezonde leraren. De gemeente moet een gunstig vestigingsklimaat creëren voor leraren bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat er meer betaalbare huurwoningen beschikbaar komen voor deze groep.
 • D66 SV wil voor elk kind een Rijke Schooldag: Een dagvullend programma waarbij kinderen in de eigen omgeving kennismaken met o.a. sport, cultuur, natuur en huiswerkbegeleiding. Dit vereist een sterke samenwerking tussen onderwijs, opvang en lokale verenigingen, instellingen en organisaties. De gemeente moet helpen om dit te realiseren.

Sport en bewegen

Stichtse Vecht is in haar doen en laten een gezonde gemeente. Het is onomstreden dat sport en bewegen een belangrijke rol spelen in de gezondheid en het welzijn van jong en oud in onze
gemeente. Naast vele mogelijkheden om in- en rond de dorpskernen individueel te bewegen zijn er in onze gemeente gelukkig vele, veelal bloeiende, verenigingen die op hun eigen manier hun leden faciliteren hun favoriete sport te beoefenen. Het aanbod is gelukkig breed en veelzijdig. Het is echter ook zo dat een aantal verenigingen moeite heeft te overleven en er is nog steeds een grote groep inwoners die om verschillende redenen niet aan sporten en/of bewegen toe komt.
D66 SV maakt zich hard voor een ‘gezonde´ gemeente waarin bewoners en verenigingen, maar ook scholen en andere organisaties, actief worden gestimuleerd en ook door de gemeente worden gefaciliteerd. Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn. Uiteraard zijn ‘rookvrije sportparken’ hier een onderdeel van.

 • D66 SV wil het multifunctioneel gebruik van (sport)accommodaties binnen de gemeente bevorderen, waardoor ook de sociale functie behouden blijft.
 • D66 SV wil het makkelijk maken voor bewoners en verenigingen elkaar te vinden. Een centraal digitaal loket van de gemeente zou dit kunnen ondersteunen.
 • D66 SV vindt het belangrijk dat de gemeente ook individueel bewegen in de openbare ruimte ondersteunt. Onderdeel daarvan is woonkernen en of buurten stimuleren ‘hun’ buitenruimte in beheer te nemen en bewegen in de ruimste zin van het woord mogelijk te maken (openbare speeltoestellen, wandel- en fietsroutes, trapveldjes).
 • D66 SV maakt zich hard voor het voortzetten en op punten uitbreiden van de samenwerking met de diverse onderwijsinstellingen. Structureel bewegingsonderwijs met ondersteuning vanuit verenigingen.
 • D66 SV vindt het sportakkoord en het preventieakkoord belangrijke instumenten om sport, bewegen en gezondheid te stimuleren. We zetten ons in om ook na 2023 hier aandacht aan te besteden.

Cultuur

Kunst en cultuur zijn de aanjagers voor individuele en maatschappelijke ontwikkeling. Iedereen moet daarom kunnen genieten van een breed aanbod van kunst en cultuur. Makers van kunst en cultuur verdienen een sterke maatschappelijke positie en een daarbij behorende waardering. Zeker omdat de coronacrisis de sector extra kwetsbaar heeft gemaakt. D66 SV staat voor een herwaardering van de kunst- en cultuursector waarbij de gehele sector wordt betrokken.
Ons cultureel erfgoed is een belangrijke pijler in de identiteit van onze kernen en daarom willen wij ons cultureel erfgoed beschermen. Dit geven we vorm door actief mee te denken met bewoners of partijen die eigenaar zijn van monumenten of cultureel erfgoed.
Daarnaast bepaalt de cultuurhistorie in belangrijke mate het economische, ruimtelijke en toeristische profiel van de gemeente Stichtse Vecht. Hier moeten we duurzaam mee omgaan door investeren niet te zien als kostenpost, maar als een solide basis voor onze toekomst.

 • D66 SV vindt dat de uitgaven voor cultuur, op termijn, gelijk getrokken moet worden ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.
 • D66 SV zet zich in voor een bibliotheek 2.0 die zich verder ontwikkelt tot een laagdrempelige centrale ontmoetingsplaats en platform voor kennis en informatie-uitwisseling. De bibliotheek moet voor iedereen ook fysiek bereikbaar zijn en krijgt hierdoor een betere buurthuisfunctie.
 • D66 SV wil sloop, leegstand of verpaupering van monumenten voorkomen door verduurzamen, hergebruik of transformeren te stimuleren.
 • D66 SV wil onderzoeken in hoeverre de gemeente huisvesting voor lokale culturele verenigingen kan faciliteren of hierbij kan bemiddelen.
 • D66 SV zet zich in voor de ondersteuning en zichtbaarheid van het culturele aanbod zodat cultuur en kunst binnen ieders bereik liggen, voor makers en bezoekers. Ook voor jongeren.
 • Voor D66 SV dienen subsidies voor culturele initiatieven zich niet alleen op innovaties te richten, maar ook op bestaande activiteiten die voldoende draagvlak hebben.
 • D66 SV onderschrijft het belang van het cultuurfonds Stichtse Vecht en de cultuurmakelaar.
 • D66 SV wil dat jongeren eerder met onze cultuur in contact komen, onder andere door (klassikale) rondleidingen door ons culturele erfgoed te organiseren.

Veiligheid

De essentie van veiligheid is het reduceren van risico’s tot een acceptabel niveau. Vrijwel niets is immers volledig zonder risico. D66 Stichtse Vecht is van mening dat het wegnemen van potentiële oorzaken van onveiligheid een belangrijke overheidstaak is. Als dit niet mogelijk is dan moeten er beschermende maatregelen getroffen worden.
Wij kiezen er nadrukkelijk voor dit samen te doen met bewoners, instellingen, ondernemers en de lokale, regionale en landelijke overheid. Een veiliger Stichtse Vecht is een gedeelde
verantwoordelijkheid. Gevoelens van onrust nemen wij serieus en tegelijkertijd laten we ons niet leiden door angst. Daarom kiezen we voor maatregelen die werken in plaats van schijnveiligheid.
Op de eerste plaats willen we criminaliteit voorkomen, juist door de diepere oorzaken hiervan te bestrijden. Dat betekent investeren in kansen voor iedereen. Veiligheid en vrijheid zijn ten slotte twee kanten van dezelfde medaille. In Stichtse Vecht ben je vrij om je leven te leiden zoals jij dat wilt.
Om eruit te zien zoals je wilt, te geloven wat je wilt en te houden van wie je wilt. Dat kan alleen als Stichtse Vecht een gemeente is waar mensen niet worden gediscrimineerd of bedreigd. In vrijheid eigen keuzes maken gaat niet wanneer je je niet veilig voelt.

 • D66 SV wil de oorzaak van discriminatie aanpakken door kansenongelijkheid te bestrijden, proactief handhavend op te treden bij (vermoeden van) discriminatie en het in samenwerking met regionale partners voorkomen van radicalisering.
 • In deze tijd van digitalisering moet er aandacht zijn voor privacy en digitale veiligheid. Zowel vanuit de gemeentelijke organisatie als in voorlichting richting inwoners.
 • D66 SV hecht grote waarde aan de inzetbaarheid en niveau van handhavers.
 • D66 SV vindt dat wijkagenten, welzijnswerkers en andere gemeentelijke functionarissen zichtbaar, vindbaar en benaderbaar moeten zijn.
 • Veiligheid is voor een belangrijk deel preventie, voorkomen van schoolverlaten, zorgdragen voor schone straten en het geven van voorlichting aan bewoners. D66 SV wil hierin de samenwerking met buurgemeenten intensiveren.
 • D66 SV wil schijnveiligheid, zoals onnodig cameratoezicht of doelloos fouilleren, voorkomen.
 • D66 SV wil samenwerking met o.a. FIOD om ondermijnende criminaliteit te bestrijden.