Investering in buitensport herstelt vertrouwen

Vanavond stemt de gemeenteraad naar alle waarschijnlijkheid in met een investering van 1.630.000 euro voor de vernieuwing van 8 sportparken in de gemeente Stichtse Vecht. Het besluit, dat als hamerstuk op de raadsagenda staat, is volgens de D66-fractie een belangrijke stap in de richting van herstel van vertrouwen tussen de burgers van Stichtse Vecht en het gemeentebestuur. Ook hopen we dat er lessen zijn geleerd.

Jeugdleden van de Nigtevechtse voetbalvereniging D.O.B. protesterien tegen het gemeentelijke beleid

Beeld: V.V. DOB

Meer transparantie, voorspelbaarheid en gelijkwaardigheid

Het raadsbesluit is een belangrijk moment voor de betrokken buitensportverenigingen die nu écht kunnen beginnen met de hoognodige vernieuwing van hun sportvelden. Het besluit markeert ook het einde van een jarenlang slepende discussie in de gemeenteraad en met de buitensportverenigingen.

De harmonisatie van de investeringen in sportvelden van de verschillende buitensportverenigingen in Stichtse Vecht was een lang gekoesterde wens van het gemeentebestuur. Logisch, want sinds de samenvoeging van de gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen in 2011 was er sprake van een lappendeken van afspraken en subsidieregelingen met de verschillende sportverenigingen. Harmonisatie hiervan zorgt voor transparantie en een gelijke behandeling van verschillende clubs en verschillende buitensporten in onze gemeente. Want naast voetbalverenigingen kunnen nu ook andere populaire buitensporten als tennis, hockey en padel op een bijdrage van de gemeente rekenen bij investeringen in nieuwe velden. De harmonisatie zorgt voor transparantie, voorspelbaarheid en gelijkwaardigheid: zaken die wij als D66-fractie heel belangrijk vinden.

Einde aan jarenlang slepend conflict

Dat het raadsbesluit vanavond als hamerstuk op de agenda staat, mag bijzonder genoemd worden. Het besluit is immers het sluitstuk van een jarenlang, slepend conflict tussen met name de voetbalverenigingen en de gemeente. Het vorige college wilde alleen investeren in de velden als de verenigingen zouden instemmen met een nieuwe regeling waarbij de sportverenigingen voor toekomstige veldrenovaties zelf tweederde van de kosten zouden sparen. Voorheen werden de velden, die eigendom zijn van de gemeenten, volledig door de gemeente onderhouden en gerenoveerd. De inmiddels beruchte eenderdetweederderegeling zette veel kwaad bloed bij de voetbalverenigingen. Op zich stonden zij niet onwelwillend tegenover het in eigen beheer nemen van de velden, maar ze voelden zich door het gemeentebestuur voor voldongen feiten geplaatst en vreesden voor contributieverhogingen en te grote financiële risico´s voor de vrijwilligers bij de verenigingen. Uiteindelijk werd een besluit over de eerdere buitensportregeling vorig jaar over de gemeenteraadsverkiezingen heengetrokken en was er een mediontontraject voor nodig om de clubs en de gemeente weer nader tot elkaar te brengen.

Gemeente betaalt de helft van investeringen

Het voorstel waar de gemeenteraad vanavond mee instemt, volgt in grote lijnen de adviezen uit het eindrapport van Gerard Houterman, een ervaren ambtenaar uit een ander deel van het land met veel kennis over gemeentelijke sportfaciliteiten. In opdracht van de gemeente sprak hij uitgebreid met de clubs en kwam samen met hen tot een nieuw, gedragen voorstel. Het plan komt erop neer dat in plaats van een derde, de gemeente nu de helft van de renovatiekosten van nieuw aan te leggen velden voor zijn rekening neemt. Verenigingen kunnen via de landelijke BOSA-regeling nog eens 20 procent van hun investering als subsidie bij het Rijk terugvragen zodat het totale deel van de eigen investering beperkt blijft tot 30 procent. De gemeente tekent er in dit voorstel ook voor dat mocht de landelijke BOSA-regeling te komen vervallen, de gemeente de kosten hiervoor draagt.

Gemeente moet lessen trekken

Het voorstel, waarvoor in de coalitieonderhandelingen vorig jaar al structureel 130.000 euro per jaar was gereserveerd, kon in de commissievergadering van 14 februari al op bijna raadsbrede steun rekenen en staat daarom vanavond als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering. D66 is in deze coalitie gestapt met als belangrijk missie het vertrouwen tussen burger en gemeentebestuur te herstellen. Het besluit van vanavond draagt hier ontegenzeggelijk aan bij. Het voorstel is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de betrokken sportverenigingen en wordt door hen ondersteund. Het is het soort participatie en samenwerking dat D66 graag ziet, maar dat veel eerder plaats had moeten vinden.

Gebrekkige uitvoering en slechte communicatie met de betrokken sportverenigingen leidde de afgelopen jaren tot onnodig veel onvrede en protest bij met name bij de voetbalverenigingen. Het is wat de D66-fractie betreft heel belangrijk dat het gemeentebestuur hier lessen uit trekken. De belangrijkste: betrek sportverenigingen veel eerder en veel diepgaander bij dit soort ingrijpende beslissingen en voer een open dialoog. Uiteindelijk zijn het de vrijwilligers van de sportverenigingen, met hun sterke worteling in onze dorpen en wijken, die zorgen dat de sportambities van de gemeente ook echt gehaald kunnen worden. Een goede en constructieve samenwerking met de sportverenigingen is daarbij onmisbaar.

Volg de raadsvergadering vanavond live

Wist je dat je elke raadsvergadering via een livestream kan volgen of op een later moment kan terugkijken? In het openbare raadsinformatiesysteem vind je alle vergaderingen terug!